Richtlijnen

 

Veiling Regels

Ingevolge artikel 9 van de Bankwet 1956, is de Centrale Bank van Suriname (de Bank) onder andere belast met het formuleren en implementeren van monetair beleid. Eén van de voornaamste doelen van het monetair beleid in Suriname is, het promoten van prijsstabiliteit. Via het monetair beleid tracht de Bank een balans te vinden tussen economische groei en inflatie. De Bank doet dit door de geldhoeveelheid in de economie te beïnvloeden. Sinds 2016 heeft de Bank het Reserve Money Targeting Regime (RMT) overgenomen als deel van haar eerste stappen naar het moderniseren van het monetair beleid.

Binnen het nieuwe beleidskader zijn operationele en tussentijdse doelstellingen voor de monetaire aggregaten vastgesteld, teneinde de uiteindelijke doelstelling van prijsstabiliteit te verwezenlijken. De door de Bank ingezette monetaire beleidsinstrumenten zijn: 1. Kasreserveverplichtingen, 2. Open Markt Operaties, 3. Permanente faciliteiten.  

De Open Markt Operaties (OMO's) van de Bank worden uitgevoerd door middel van een veiling systeem en zijn bedoeld om het liquiditeitsniveau binnen het bankwezen te beïnvloeden en signalen af te geven over de koers van het monetaire beleid. De OMO's worden momenteel uitgevoerd via de termijndeposito’s en aanvullend Centrale Bank Certificaten. De looptijden voor de Termijndeposito's zijn: 1 week (7 dagen), 1 maand en 3 maanden. De looptijden voor de Centrale Bank Certificaten zijn: 3 maanden, 6 maanden en 9 maanden.

Onderstaand treft u de link naar de complete richtlijn. 

Richtlijn over de termijndeposito veiling regels

Richtlijn over de Centrale Bank certificaat (CBC) veiling regels

 

Circulaire Veiling 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) gaat in het kader van haar open-markt operaties (OMOs) ter uitvoering van het Reserve Money Targeting regime (RMT) over tot het veilen van termijndeposito’s (TDs) voor algemene banken en Centrale bank certificaten voor algemene banken, niet bankfinanciele instellingen en overige rechtspersonen. De termijndeposito’s worden wekelijks geveild ter bijsturing van de basisgeldhoeveelheid naar een gewenste omvang en hebben een looptijd van minimaal één (1) week tot maximaal drie (3) maanden. De Bank maakt het wekelijkse veiling volume, zgn. OMO-volume, en de looptijden bekend, waarna de algemene banken termijndeposito’s kunnen afsluiten tegen in de veilingen vastgestelde bedragen en rente.   De Centrale Bank certificaten worden via een veilingplatform aangeboden aan algemene banken, niet bank financiele instellingen en overige rechtspersonen. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld om de bankreserves op een peil te houden dat overeenkomt met de inflatiedoelstelling van de Bank. De secundaire doelstelling is het opgang brengen van de verdere ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt, met inbegrip van het rente-transmissiemechanisme.

Onderstaand treft u de link naar de complete circulaire. 

Circulaire betreffende Veiling van Termijndeposito's

Circulaire betreffende Veiling van Centrale Bank certificaten

   

Prospectus Centrale Bank Certificaat

Centrale Bank Certificaten zijn instrumenten voor liquiditeitsbeheer. De veilingen van Centrale Bank Certificaten zijn aanvullende instrumenten van het monetaire beleid die dienen ter ondersteuning van de reguliere openmarktoperaties (OMO’s) (veilingen van termijndeposito’s (TD’s) voor algemene banken). Het Centrale Bank Certificaat wordt via een veilingplatform aangeboden aan banken, niet-bank financiële instellingen en andere beleggers. Dit instrument is primair bedoeld om de bankreserves op een peil te houden die overeenkomt met de inflatiedoelstelling van de Bank. De secundaire doelstelling is het op gang brengen van de verdere ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt met inbegrip van het rente-transmissiemechanisme.

Onderstaand treft u de link naar de complete prospectus.

Prospectus Centrale Bank Certificaat Wholesale

Prospectus Centrale Bank Certificaat Retail

 

 

 

 

 

 

De implementatie van het reserve money targeting regime is theoretisch niet verenigbaar met het hanteren van een vaste wisselkoers, aangezien dit regime niet simultaan een hoeveelheid (basisgeld) en een prijs (wisselkoers) van dezelfde variabele als doelstelling kan hebben. Tegen deze achtergrond heeft de Centrale Bank van Suriname op 7 juni 2021 een flexibel wisselkoerssysteem geadopteerd.

 

Onder het flexibel wisselkoerssysteem komen de wisselkoersen tot stand door middel van het vraag- en aanbodmechanisme. Dit houdt in dat de deelnemende partijen op de valutamarkt vreemde valuta verhandelen door tussenkomst van uitsluitend de banken en wisselkantoren. De CBvS zal aan de hand van de gerapporteerde volumes en transactiekoersen van de genoemde instellingen driemaal per dag gewogen gemiddelde wisselkoersen bepalen en publiceren. Voorts zal de Centrale Bank van Suriname uitsluitend  valuta-interventies uitvoeren bij een wanordelijk wisselkoersverloop op de valutamarkt en wel via een veilingsysteem.

 

In navolging van de wijziging van het wisselkoersarrangement naar een flexibel wisselkoerssysteem krachtens de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No. 76) heeft de Centrale Bank van Suriname in de Circulaire aan deviezenbanken en wisselkantoren 2020-1 van 21 september 2020 wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn uitgevaardigd in de Circulaire aan deviezenbanken en wisselkantoren 2021-1 van 6 juni 2021.

 

De circulaires zijn achtereenvolgens:

Herziening en Vervanging van de Richtlijnen voor het opereren op de valutamarkt van 9 mei 2016

De Bank hanteerde vanaf 7 juli 1994 een wisselkoerssysteem, waarbinnen de wisselkoers tot stand kwam middels het mechanisme van vraag en aanbod. Dit wisselkoerssysteem werd middels de Richtlijnen voor het Opereren op de Valutamarkt van 9 mei 2016 herbevestigd. Zij heeft thans het flexibel wisselkoerssysteem, waarbinnen de wisselkoersbepaling door middel van de geheel vrije werking van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand komt, verlaten en heeft per Resolutie van 15 april 2020 (S.B. 2020 no. 84) een beheerst-zwevend wisselkoerssysteem geadopteerd. Het nieuwe wisselkoersregime impliceert dat de Bank een wisselkoers vaststelt die een reflectie is van de macro-economische fundamenten van de economie en de vigerende valutamarktontwikkelingen. De macro-economische en valutamarktontwikkelingen worden vervolgens periodiek modelmatig geëvalueerd en wordt de wisselkoers, indien de omstandigheden het vereisen, bijgesteld.  

Naar aanleiding van de wijziging van het voornoemd wisselkoersarrangement en de wijze waarop de gepubliceerde wisselkoersen van de Bank thans zullen worden vastgesteld, worden de Richtlijnen voor het Opereren op de Valutamarkt van 9 mei 2016 herzien en vervangen.

Onderstaand treft u de link naar de complete circulaire.  

Circulaire aan de deviezenbanken en wisselkantoren 21-09-2020

 

Herziening van circulaire aan Deviezenbanken en Wisselkantoren 2020-1

In navolging van de wijziging van het wisselkoersarrangement krachtens de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No. 76) vaardigt de Centrale Bank van Suriname (de Bank) de Circulaire aan deviezenbanken en wisselkantoren 2021-1 uit. Onderhavige Circulaire omvat de herziening van de volgende bepalingen in de Circulaire van 21 september 2020. 

Onderstaand treft u de link naar de complete circulaire.

Circulaire aan de deviezenbanken en wisselkantoren 06-06-2021 

VEILING VAN TERMIJNDEPOSITO’S

 

Inleiding

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) gaat in het kader van haar open-markt operaties (OMOs) ter uitvoering van het Reserve Money Targeting regime (RMT) over tot het veilen van termijndeposito’s (TDs) voor algemene banken. De termijndeposito’s worden wekelijks geveild ter bijsturing van de basisgeldhoeveelheid naar een gewenste omvang en hebben een looptijd van minimaal één (1) week tot maximaal drie (3) maanden.  De Bank maakt het wekelijkse veiling volume, zgn. OMO-volume, en de looptijden bekend, waarna de algemene banken termijndeposito’s kunnen afsluiten tegen in de veilingen vastgestelde bedragen en rente. 

 

Algemene Regels

Toegangsvereisten

 1. De veilingen zijn toegankelijk voor alle onder prudentieel toezicht staande algemene banken.
 2. De algemene bank stuurt een ingevuld en getekend veiling biedformulier (zie Bijlage A) op naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met hierin vermeld het aangeboden rentepercentage en bedrag.
 3. Algemene banken dienen een kennisgeving van geautoriseerde handtekeningen van de bevoegde functionarissen te versturen, schriftelijk en per e-mail of fax, naar de afdeling OMO van de Centrale Bank van Suriname, welke geldig zijn totdat deze kennisgeving wordt gewijzigd of geannuleerd door de algemene bank.

 

Beschikbaarheid van het TD

 1. De Bank maakt wekelijks het te veilen volume en de looptijd van de te veilen termijndeposito’s bekend via een veilingkalender op de website van de Bank. Dit gebeurt steeds twee (2) werkdagen vóór de veilingdag.
 2. De veiling dag en tijd zijn door de Bank ingesteld op elke woensdag van 08.00 uur- 10.30 uur.
 3. Indien de woensdag een nationale feestdag is, zal de veiling de eerstvolgende werkdag plaatsvinden of anderszins door de Bank worden bepaald.
 4. De banken kunnen op de veiling dag hun veiling biedformulier opsturen naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Looptijd

De termijndeposito-veiling is een liquiditeitsbeheersinstrument dat wordt uitgegeven tijdens de Standaard Operaties.

De termijndeposito's hebben de volgende looptijden:

 • 1 week: Het één-weekse termijndeposito zal wekelijks worden ingezet.
 • 1 maand: De één maand termijndeposito’s worden ingezet door de Bank aan de hand van de omvang van de liquiditeitstand om op middellange termijn overtollige liquiditeiten af te romen.
 • 3 maanden: De drie maanden termijndeposito’s worden ingezet door de Bank aan de hand van de omvang van de liquiditeitstand om op lange termijn overtollige liquiditeiten af te romen.

 

Interestcalculatie

 1. De Bank zal de rente hanteren die de algemene bank op het veiling biedformulier heeft aangeboden.
 2. De rente wordt berekend als een enkelvoudige rente op basis van de dag-telling conventie ‘werkelijk aantal dagen/360’.
 3. De Bank stelt aan de hand van de biedingen de gewogen gemiddelde toegewezen rentevoet (OMO-rente) vast die als referentie, plus een rente opslag, zal dienen voor de rente van de permanente kredietfaciliteiten van de Bank.

 

Bieding limiet op het TD

 1. De algemene banken zijn vrij om via het veiling biedformulier en met inachtneming van de onder II.1.b gestelde voorwaarden een bod te plaatsen voor de veiling.
 2. Meervoudige biedingen zijn toegestaan tot een maximum van drie (3) biedingen per bank per TD-looptijd op de veiling dag.

 

Veilingsprocedure

 1. Tenminste twee (2) werkdagen vóór de veiling dag, zal er op de website van de Bank een bekendmaking (“veilig kalender”) worden geplaatst voor het indienen van biedingen (door middel van het "veiling biedformulier") door de algemene banken.
 2. Voor inschrijving op termijndeposito’s vullen de algemene banken het veiling biedformulier in, dat kan worden gedownload via de website van de Bank, onder vermelding van het bedrag en de gewenste rente en sturen dit formulier per e-mail op naar het eerder genoemd e-mailadres.
 3. In de veiling kalender dienen vermeld te worden: de gegevens betreffende de termijndeposito's van de Bank die bij de veiling zullen worden uitgegeven, het totale OMO-volume, het tijdschema van de veiling, de betalings- en afwikkelingsinstructies en andere specifieke instructies die bij de veiling noodzakelijk worden geacht.
 4. De biedingen moeten worden uitgebracht binnen de termijn die in de aankondiging van de veiling (de veiling kalender) is vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname, tenzij anders is aangegeven door de Bank. Op de veiling dag moeten biedingen tussen 8.00 uur tot 10.30 uur worden ingediend.
 5. Na indiening van het veiling biedformulier, moet de ontvangst van de e-mail telefonisch worden bevestigd door de algemene bank via de afdeling Open Market Operations (OMO).
 6. Algemene banken dienen competitieve biedingen in aan de hand van de volgende gegevens:
  • Rente uitgedrukt in percentages (afgerond tot op één decimaal),
  • Nominale waarde van de biedingen (in duizend SRD),
  • Het aantal competitieve biedingen.
 7. Biedingen die voor de sluitingstijd zijn ingediend en geregistreerd, worden als definitief en bindend beschouwd.
 8. Uiterlijk vanaf 10.30 uur tot en met 11.15 uur op de veiling dag zal de Bank de algemene banken per e-mail of fax in kennis stellen van de “cutoff rente” en de biedingen die zijn geaccepteerd of afgewezen.
 9. Door ontvangst van deze bevestiging gaat de bieder een bindende overeenkomst aan met de Bank tegen de geboden rentevoet (mits lager of gelijk aan de cutoff rente), voorwaarden en bedragen die bij de veiling van de termijndeposito’s zijn aanvaard.
 10. De resultaten van de veiling zullen op de dag van de veiling om 14.30 uur worden gepubliceerd op de website van de Centrale Bank van Suriname, http://www.cbvs.sr .
 11. De deelnemende algemene bank machtigt door middel van het veiling biedformulier de Bank om, na haar goedkeuring, de werkrekening van deze algemene bank te debiteren met het aanvaarde depositobedrag.

 

Goedkeuring en totstandkoming

 1. Na toewijzing van de bieding door de Bank, wordt het veiling biedformulier door de Bank ondertekend en samen met het TD-contract verstuurd naar de desbetreffende algemene bank.
 2. De Bank opent een beleggingsrekening waarop het toegewezen TD-bedrag wordt geboekt.

 

Afwikkeling

Het termijndeposito wordt automatisch afgewikkeld op de vervaldatum. De hoofdsom van het termijndeposito plus de renteopbrengsten worden ten laste van de beleggingsrekening van de Bank overgeboekt naar de werkrekening van de desbetreffende algemene bank.

 

Slotbepaling en inwerkingtreding

De gedetailleerde veiling kenmerken zijn opgenomen in de “Termijndeposito-veilingregels” van de Centrale Bank van Suriname.

 

De Bank is bevoegd periodiek de voorwaarden ten aanzien van de TD-veilingen te herzien. 

 

Deze circulaire treedt in werking op de datum van ondertekening door de Governor van de Bank.

 

Paramaribo, 14 juli 2021

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

 

Augustus 2022
VEILING RESULTAAT TERMIJNDEPOSITO'S
 Open Market Operations

 Tel: 427500 / 473741 ext. #2237

 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Waterkant 20

 Veiling ID  CBTD220824-1W  CBTD220824-1M  CBTD220824-3M  
 Type Instrument Termijndeposito
Totaal OMO-  Veilingvolume (SRD)  676.000.000,00  496.000.000,00  128.000.000,00  
Minimum OMO Rente (%)        
Afwikkelingsdatum  24 augustus 2022  24 augustus 2022  24 augustus 2022  
Vervaldatum  31 augustus 2022  24 september 2022  24 november 2022  
 Resultaten 
Totaal aantal biedingen  7  7  6  
Totaal bedrag aan  biedingen   (SRD)  612.000.000,00  496.000.000,00  128.000.000,00  
Totaal toegewezen  biedingen  7  7  6  
Totaal bedrag aan  toegewezen  biedingen  (SRD)  612.000.000,00  496.000.000,00  128.000.000,00  
Minimum Biedrente (%)  67,0%  71,0%  78,0%  
Cut-off Rente (%)  72,0%  78,0%  86,0%  
Gewogen gemiddelde  toegewezen rente (%)  69,9%  74,7%  82,9%  

Klik hier voor de pdf van CBTD220824

 

 

 

Subcategorieën

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,444 34,492
EUR 36,230 36,350
GBP 41,583 42,398
ANG 18,376 18,736
AWG 18,580 18,944
BRL 6,515 6,643
TTD 4,921 5,018
BBD 16,486 16,810
XCD 12,387 12,629
GYD PER 100 15,892 16,203
CNY 4,615 4,706

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,126 33,745
EUR 34,730 34,882
GBP 41,187 42,003
ANG 18,201 18,561
AWG 18,403 18,768
BRL 6,453 6,581
TTD 4,874 4,971
BBD 16,330 16,653
XCD 12,269 12,512
GYD PER 100 15,741 16,052
CNY 4,572 4,662

GoudcertificatenApril 24

Coupure SRD
5 gram 25.821,18
10 gram 51.642,35
50 gram 258.211,77
100 gram 516.423,54
500 gram 2.582.117,68
1000 gram 5.164.235,37
Gold LBMA USD 2.328,45 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 34,6
CBTD240417-1W 2024-04-17 34,3
CBTD240411-1W 2024-04-11 34,0
CBTD240403-1W 2024-04-03 37,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 41,5
CBTD240417-1W 2024-04-17 41,2
CBTD240411-1W 2024-04-11 40,8
CBTD240403-1W 2024-04-03 45,4
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures