Intra-Dag Liquiditeitsfaciliteit

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) introduceert een intra-dag liquiditeitsfaciliteit ook wel intra-day liquidity facility (ILF) genoemd, die ter beschikking is voor de algemene banken. Middels deze faciliteit beoogt de Bank stagnatie in het betalingsverkeer te voorkomen door kortstondig krediet te verstrekken aan daarvoor in aanmerking komende algemene banken.  

Onderstaand treft u de links naar de complete circulaires.  

 

Beleningsfaciliteit

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) introduceert een beleningsfaciliteit (BF) die ter beschikking is van algemene banken. Deze faciliteit is bedoeld om invulling te geven aan tijdelijke liquiditeitsbehoefte van algemene banken. Deze faciliteit zal ook de mogelijkheid bieden aan algemene banken om hun liquiditeitspositie aan te passen in geval van onverwachte fluctuaties van hun beschikbare liquiditeiten op hun werkrekening. 

Onderstaand treft u de links naar de complete circulaires.  

 

Emergency Liquidity Assistance

Uit hoofde van de taken van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) vervat in artikel 9 van de Bankwet van 1956, wordt de Emergency Liquidity Assistance (ELA) ingesteld. De instelling van de ELA valt binnen de zogeheten “Lender of Last Resort” functie van centrale banken. De ELA is een discretionaire liquiditeitsondersteuningsmogelijkheid van de Bank voor solvabele bankinstellingen met tijdelijke liquiditeitstekorten en is gericht op het garanderen van financiële stabiliteit. 

Onderstaand treft u de link naar de complete herziene circulaire.

Vaststelling van het Inflatie doel en afgeleide targets

 

Het inflatiedoel wordt voor een zekere periode, doorgaans een jaar, modelmatig vastgesteld waarbij economische theorieën de basis vormen. In deze modellen wordt rekening gehouden met de heersende economische condities en de te verwachten ontwikkelingen en beleidsmaatregelen in de komende jaren. Vervolgens wordt een ‘target’ vastgesteld voor de basisgeldhoeveelheid die in overeenstemming is met het inflatiedoel. In grote lijnen zijn er twee oorzaken voor de veranderingen in de basisgeldhoeveelheid, te weten (1) binnenlandse oorzaken vanwege o.a. de kredietverlening van de Bank aan de Staat en de algemene banken, en (2) buitenlandse oorzaken vanwege veranderingen in de internationale reserves (goud- en deviezenvoorraad). Monetaire financiering van overheidstekorten wordt middels een overeenkomst tussen de Governor en de Minister van Financiën en Planning uitgesloten. Binnen RMT worden behalve voor de basisgeldhoeveelheid ook sub-targets vastgesteld voor deze twee componenten.

Het monetair beleid verwijst naar de acties en beslissingen die door de Centrale Bank van Suriname (de Bank) worden genomen om passende voorwaarden te creëren die in overeenstemming zijn met de economische doelstellingen van het land. Eén van de hoofdfuncties van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) is het ontwikkelen en uitvoeren van het monetair beleid binnen het “Reserve Money Targeting Regime” waarbij een target wordt vastgesteld voor de basisgelhoeveelheid (M0) om zodoende de inflatie te beïnvloeden.

Bij het voeren van het monetaire beleid houdt de Bank de economische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten met het oog op het handhaven van een lage en stabiele inflatie.

Teneinde haar target voor M0 te behalen, zet de Bank monetair beleidsinstrumenten in om het liquiditeitsniveau in het bankensysteem te beïnvloeden, wat indirect van invloed is op het niveau van de rentetarieven en, uiteindelijk, op de algehele vraag naar goederen en diensten in de economie en de inflatie.

 

Klik de foto voor meer informatie over: 

  

  

Het Reserve Money Targeting Raamwerk

 

In 2016 heeft de Bank het Reserve Money Targeting (RMT) regime geadopteerd als deel van haar eerste stappen naar het moderniseren van het monetaire beleid.  Binnen dit monetair raamwerk worden operationele en tussentijdse doelstellingen (targets) voor de monetaire aggregaten vastgesteld, ten einde de uiteindelijke doelstelling van prijsstabiliteit te verwezenlijken.

Het hoofddoel van dit regime is om een zo laag mogelijk inflatie per jaar te realiseren. Om dit te realiseren wordt onder dit huidig regime een bepaalde hoogte van de basisgeldhoeveelheid, ook wel “reserve money” genoemd nagestreefd. De basisgeldhoeveelheid bestaat uit de door de Bank in omloop gebrachte bankbiljetten en de tegoeden van de algemene banken bij de Bank en vormt de basis voor verdere geldcreatie door de algemene banken via hun kredietverlening. Door het beheersen van de basisgeldhoeveelheid wordt dus de groei van geld in de gehele economie op een gewenst niveau gehouden ten einde de door de Bank vastgestelde inflatietarget te behalen. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door middel van Open Markt Operaties (OMO’s), waarbij via een veilingsysteem van termijndeposito’s of waardepapier van de Bank het liquiditeitsniveau van het bankwezen wordt beïnvloed en signalen m.b.t. de richting van het uit te voeren beleid worden gegeven.

HERZIENING VAN CIRCULAIRE AAN DEVIEZENBANKEN EN WISSELKANTOREN 2020-1

 

In navolging van de wijziging van het wisselkoersarrangement krachtens de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No. 76) vaardigt de Centrale Bank van Suriname (de Bank) de Circulaire aan deviezenbanken en wisselkantoren 2021-1 uit. Onderhavige Circulaire omvat de herziening van de volgende bepalingen in de Circulaire van 21 september 2020. 

 

  1. De considerans wordt vervangen en komt thans als volgt te luiden:

De Bank zal in het kader van de uitvoering van een nieuw monetair beleidsraamwerk de wisselkoers als nominaal anker voor de beheersing van de inflatie verlaten en overstappen naar de basisgeldhoeveelheid als beleidsdoelvariabele. Tegen de achtergrond van de gewijzigde monetaire beleidsuitgangspunten heeft de Bank ingevolge de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No 76) het toen geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem verlaten en een flexibel wisselkoerssysteem geadopteerd.

 

Onder het flexibel wisselkoerssysteem onthoudt de Bank zich van valuta-interventies, behalve in gevallen van wanordelijke marktomstandigheden, gedefinieerd als een USD/SRD-wisselkoers die een intra-dag depreciatie noteert van meer dan 2 procent. In dergelijke marktomstandigheden kan de Bank besluiten om gedurende de dag tot USD 2 miljoen te verkopen via een concurrerende veiling en zijn de bruto-verkopen van vreemde valuta door de Bank beperkt tot USD 20 miljoen per kwartaal. De Bank zal geen rechtstreekse (“over-the-counter”) aan- en verkopen van vreemde valuta verrichten met staatsbedrijven of entiteiten uit de particuliere sector. Alle aan- en verkopen van vreemde valuta door de Bank zullen plaatsvinden via transparante, vooraf aangekondigde veilingen met vaste toewijzingen en variabele wisselkoersen.

 

Teneinde een ordelijk verloop op de valutamarkt onder het gewijzigd wisselkoersarrangement te bevorderen, gelden de navolgende voorwaarden en gedragsregels voor de deviezenbanken en de wisselkantoren:

 

  1. Het bepaalde onder 6 wordt vervangen en komt thans als volgt te luiden:

Wisselkoersnotering: de Bank stelt vast en noteert vanaf 7 juni 2021 wisselkoersen die tot stand komen op basis van het vraag- en aanbodmechanisme op de valutamarkt, alwaar de deviezenbanken en wisselkantoren op een transparante en geordende wijze vreemde valuta verhandelen. Dit houdt in dat de Bank aan de hand van alle gerapporteerde transactievolumes en de koersnoteringen der deviezenbanken en wisselkantoren driemaal per dag de gewogen gemiddelde wisselkoersen berekent en publiceert, namelijk omstreeks 10:00u, 12:30u en 15:00u. Deze wisselkoersen zijn van toepassing op de waardering van goederen en diensten die zijn geprijsd in vreemde valuta. Valutatransacties van de Bank en de Overheid worden afgewikkeld tegen wisselkoersen die niet meer dan 2% afwijken van de geldende marktkoers op het moment van de transactie. De Bank verwerkt deze valutatransacties van de overheid bij de berekening en de publicatie van de gewogen gemiddelde wisselkoersen omstreeks 15:00u. Gegevens over transactievolumes en koersnoteringen van deviezenbanken en wisselkantoren worden ontleend aan de rapportages die door deviezenbanken en wisselkantoren aan de Bank worden verstrekt en uit het valutahandelsplatform, na operationalisering daarvan.

 

De wisselkoersnoteringen van de euro en andere buitenlandse valuta’s worden door de deviezenbanken en de wisselkantoren vastgesteld aan de hand van de internationale kruiskoersnoteringen.

 

  1. De eerste twee volzinnen van het bepaalde onder 12 worden vervangen en komen thans als volgt te luiden:

De marktparticipanten, zijnde deviezenbanken en wisselkantoren, dienen driemaal per dag alle valutatransacties die tot uiterlijk 09:30u, 12:00u en 14:30u hebben plaatsgevonden elektronisch conform het rapportageformaat in een Excel-sheet naar de Bank te rapporteren. Op basis van de gerapporteerde transactievolumes en –koersen berekent en publiceert de Bank driemaal per dag de gewogen gemiddelde van aan- en verkoopkoersen en wel als volgt:

- De eerste publicatie geschiedt omstreeks 10:00 uur op basis van de valutatransacties van deviezenbanken en wisselkantoren die tussen 08:00u en 9:30u van de lopende dag hebben plaatsgevonden;

- De tweede publicatie geschiedt omstreeks 12:30u op basis van de valutatransacties van deviezenbanken en wisselkantoren die tussen 08:00u en 12:00u van de lopende dag hebben plaatsgevonden; 

- De derde publicatie geschiedt omstreeks 15:00u op basis van de valutatransacties van deviezenbanken en wisselkantoren die tussen 14:30u van de vorige dag en 14:30u van de lopende dag hebben plaatsgevonden.

 

Zodra het valutahandelsplatform operationeel is, worden gegevens over alle transactievolumes en -koersen van deviezenbanken en wisselkantoren van dat platform inbegrepen in de berekening en publicatie van de gewogen gemiddelde wisselkoersen.

 

  1. Het bepaalde onder 13 wordt vervangen en komt thans als volgt te luiden:

 De Bank publiceert dagelijks de gewogen gemiddelde koersnoteringen conform het bepaalde onder 6 en 12, namelijk driemaal per dag omstreeks 10:00u, 12:30u en 15:00u.

 

De bepalingen in de onderhavige Circulaire kunnen worden herzien bij de operationalisering van het valutahandelsplatform. De herziene bepalingen in deze Circulaire treden in werking met ingang van 7 juni 2021.

 

Paramaribo, 06 juni 2021

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

Subcategorieën

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,444 34,492
EUR 36,230 36,350
GBP 41,583 42,398
ANG 18,376 18,736
AWG 18,580 18,944
BRL 6,515 6,643
TTD 4,921 5,018
BBD 16,486 16,810
XCD 12,387 12,629
GYD PER 100 15,892 16,203
CNY 4,615 4,706

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,126 33,745
EUR 34,730 34,882
GBP 41,187 42,003
ANG 18,201 18,561
AWG 18,403 18,768
BRL 6,453 6,581
TTD 4,874 4,971
BBD 16,330 16,653
XCD 12,269 12,512
GYD PER 100 15,741 16,052
CNY 4,572 4,662

GoudcertificatenApril 24

Coupure SRD
5 gram 25.821,18
10 gram 51.642,35
50 gram 258.211,77
100 gram 516.423,54
500 gram 2.582.117,68
1000 gram 5.164.235,37
Gold LBMA USD 2.328,45 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 34,6
CBTD240417-1W 2024-04-17 34,3
CBTD240411-1W 2024-04-11 34,0
CBTD240403-1W 2024-04-03 37,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 41,5
CBTD240417-1W 2024-04-17 41,2
CBTD240411-1W 2024-04-11 40,8
CBTD240403-1W 2024-04-03 45,4
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures