INTRA-DAG LIQUIDITEITSFACILITEIT

Inleiding

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) introduceert een intra-dag liquiditeitsfaciliteit ook wel intra-day liquidity facility (ILF) genoemd, die ter beschikking is voor de algemene banken. Middels deze faciliteit beoogt de Bank stagnatie in het betalingsverkeer te voorkomen door kortstondig krediet te verstrekken aan daarvoor in aanmerking komende algemene banken.

 

Algemene Regels

Voorwaarden

De algemene bank kan gedurende elke werkdag van de Bank gebruik maken van de ILF onder de voorwaarden dat:

 1. ter dekking van verstrekte liquiditeit uit de ILF een onderpand door de algemene bank is verstrekt aan de Bank;
 2. de algemene bank over onbezwaard schatkistpapier van de Staat Suriname of enig ander door de Bank vastgesteld activum beschikt, waarbij maximaal 80% van de nominale waarde van het activum onder deze faciliteit kan worden getrokken;
 3. het leenplafond is vastgesteld op 1% van de SRD-reserve base[1] van de desbetreffende algemene bank;
 4. vereffening van elk opgenomen krediet vóór 14.00 uur van dezelfde werkdag plaatsvindt.

 

Beleenbaar activum, waardevermindering en prijsvaststelling

 1. Onbezwaard schatkistpapier van de Staat Suriname of enig ander door de Bank vastgesteld activum zal worden beschouwd als beleenbaar onderpand.
 2. Indien mocht blijken dat het onderpand bezwaard is, wordt een bedrag overeenkomstig het bezwaarde deel ingehouden van de kasreserve- of werkrekening van de algemene bank, zonder dat voorafgaande toestemming daarvoor nodig is van de desbetreffende bank.
 3. Het als onderpand verstrekt activum moet worden geregistreerd bij de Bank.
 4. Het onderpand zal worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Beschikbaarheid van de ILF

 1. De ILF is kortstondig en op elke werkdag gedurende de openingstijden van de Bank ter beschikking van de algemene banken, met uitzondering van weekenden en nationale feestdagen.
 2. Deze faciliteit dient slechts intra dag en moet dezelfde werkdag vereffend worden.

 

Interest

Voor de gebruikmaking van de ILF is de algemene bank geen rente verschuldigd aan de Bank.

 

Conversie

Indien een algemene bank vóór 14.00 uur het op die werkdag opgenomen krediet niet met de Bank heeft verrekend of onvoldoende middelen daartoe op haar rekening heeft om aan haar betalingsverplichting te voldoen, vindt conversie naar de beleningsfaciliteit automatisch plaats. De kennisgeving hieromtrent zal achteraf plaatsvinden (zie circulaire inzake beleningsfaciliteit voor de voorwaarden). Indien op dezelfde werkdag vóór 14.00 uur de verrekening plaatsvindt, dan wordt het onderpand vrijgegeven.

 

Procedure

 1. De algemene bank stuurt per e-mail een aanvraagformulier (zie bijlage A) naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om in aanmerking te komen voor kortstondig krediet.
 2. In geval van storingen en/of onderbrekingen kan de aanvraag per post of per fax worden verstuurd naar de afdeling Binnenland.
 3. De algemene bank dient de Bank een lijst te verschaffen van de personen die namens haar gemachtigd zijn om de ILF aan te vragen.
 4. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de algemene bank genotificeerd en wordt het onderpand bezwaard ten gunste van de Bank.

 

SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

De Bank is bevoegd periodiek de voorwaarden ten aanzien van de ILF te herzien.

 

Deze circulaire treedt inwerking op de dag van de ondertekening door de president van de Bank.

 

Paramaribo, 26 september 2019

 

Robert van Trikt

President

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

Klik hier voor de aanvraagformulier ILF/BF Krediet en Inpandgeving

 

BELENINGSFACILITEIT

Inleiding

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) introduceert een beleningsfaciliteit (BF) die ter beschikking is van algemene banken. Deze faciliteit is bedoeld om invulling te geven aan tijdelijke liquiditeitsbehoefte van algemene banken. Deze faciliteit zal ook de mogelijkheid bieden aan algemene banken om hun liquiditeitspositie aan te passen in geval van onverwachte fluctuaties van hun beschikbare liquiditeiten op hun werkrekening.

 

Algemene Regels

Voorwaarden

 1. De algemene bank die onder toezicht staat van de Bank wordt toegelaten onder de voorwaarden dat zij ter dekking van de BF over onderpand beschikt dat voldoet aan de gestelde eisen (zie punt 2). Hierbij mag maximaal 80% van de nominale waarde van het onbezwaard schatkistpapier of enig ander door de Bank vastgesteld activum worden belast.
 2. Het leenplafond is vastgesteld op 1% van de SRD-reserve base[1] van de desbetreffende algemene bank.

 

Beleenbaar activum, waardevermindering en prijsvaststelling

 1. Onbezwaard schatkistpapier van de Staat Suriname of enig ander door de Bank vastgesteld activum zal worden beschouwd als beleenbaar onderpand.
 2. Indien mocht blijken dat het onderpand bezwaard is, wordt een bedrag overeenkomstig het bezwaarde deel ingehouden van de kasreserve- of werkrekening van de algemene bank, zonder dat voorafgaande toestemming daarvoor nodig is van de desbetreffende bank.
 3. Het onderpand zal worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 4. Het als onderpand verstrekt activum moet worden geregistreerd bij de Bank.
 5. Indien de algemene bank de uitstaande schuld niet tijdig aflost, zal bij de uitwinning van het onderpand een “haircut” van 20% op de nominale waarde van toepassing zijn.

 

Beschikbaarheid van de BF

 1. De BF is kortstondig en op elke werkdag gedurende de openingstijden van de Bank ter beschikking van de algemene banken, met uitzondering van weekenden en nationale feestdagen.
 2. Het krediet wordt verstrekt op dezelfde werkdag van de aanvraag.
 3. Indien de betreffende algemene bank niet over liquiditeiten beschikt om de vereffening van het krediet te doen, kan deze lening worden verlengd tot maximaal 5 dagen, tegen het vastgestelde interestpercentage.
 4. Het totale bedrag (inclusief interest) wordt automatisch gedebiteerd van de werkrekening van de desbetreffende algemene bank.

 

Default

 1. Indien na 5 werkdagen niet voldaan is aan de vereffening van het krediet en de algemene bank op de vervaldatum onvoldoende middelen op haar rekening heeft om aan haar betalingsverplichting te voldoen, zal de Bank zonder voorafgaande kennisgeving, ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst terstond overgaan tot uitwinning van het aan haar overgedragen onderpand.
 2. Indien de uitwinning een opbrengst oplevert die hoger ligt dan de omvang van de betalingsverplichting, met inachtneming van de “haircut” van 20%, dan wordt het verschil gecrediteerd op de werkrekening van de algemene bank.

 

Interestcalculatie

 1. Deze faciliteit vangt aan met een rentepercentage van 6% op jaarbasis en zal aan het einde van de lening afgewikkeld worden.
 2. De rente zal per kwartaal door de Bank worden vastgesteld.
 3. De rente wordt berekend als een enkelvoudige rente op basis van de dagtellingsconventie ‘werkelijk aantal dagen / 360 dagen’.

 

Toegangsvereisten

 1. Een algemene bank die een belegging heeft binnen de depositofaciliteit (DF) en/of gebruik maakt van de Intra-day Liquidity Facility (ILF) en/of Emergency Liquidity Assistance (ELA) kan geen beroep doen op de BF.
 2. Een algemene bank kan toegang verkrijgen tot de BF via de ILF (zie circulaire inzake ILF voor de voorwaarden).
 3. Een algemene bank kan ook op aanvraag rechtstreeks toegang verkrijgen tot de BF.
 4. Een algemene bank kan maximaal 5 dagen in een kalendermaand gebruik maken van de BF. Indien een algemene bank 3 maanden achter elkaar telkens 5 dagen gebruik maakt van de BF, zal het Directoraat Toezicht Kredietwezen een diepgaand onderzoek uitvoeren naar het liquiditeitsbeheer van de desbetreffende bank.

 

Procedure

 1. Een aanvraagformulier (zie bijlage A) wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 2. In geval van storingen en/of onderbrekingen kan de aanvraag per post of per fax worden verstuurd naar de afdeling Binnenland.
 3. De algemene bank dient de Bank een lijst te verschaffen van de personen die namens haar gemachtigd zijn om de BF aan te vragen.
 4. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de algemene bank genotificeerd en wordt het onderpand bezwaard ten gunste van de Bank.

 

SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

De Bank is bevoegd periodiek de voorwaarden ten aanzien van de BF te herzien.

 

Deze circulaire treedt inwerking op de dag van de ondertekening door de president van de Bank.

 

Paramaribo, 26 september 2019

 

Robert van Trikt

President

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

Klik hier voor de aanvraagformulier ILF/BF Krediet en Inpandgeving

 

Subcategorieën

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,444 34,492
EUR 36,230 36,350
GBP 41,583 42,398
ANG 18,376 18,736
AWG 18,580 18,944
BRL 6,515 6,643
TTD 4,921 5,018
BBD 16,486 16,810
XCD 12,387 12,629
GYD PER 100 15,892 16,203
CNY 4,615 4,706

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,126 33,745
EUR 34,730 34,882
GBP 41,187 42,003
ANG 18,201 18,561
AWG 18,403 18,768
BRL 6,453 6,581
TTD 4,874 4,971
BBD 16,330 16,653
XCD 12,269 12,512
GYD PER 100 15,741 16,052
CNY 4,572 4,662

GoudcertificatenApril 24

Coupure SRD
5 gram 25.821,18
10 gram 51.642,35
50 gram 258.211,77
100 gram 516.423,54
500 gram 2.582.117,68
1000 gram 5.164.235,37
Gold LBMA USD 2.328,45 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 34,6
CBTD240417-1W 2024-04-17 34,3
CBTD240411-1W 2024-04-11 34,0
CBTD240403-1W 2024-04-03 37,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 41,5
CBTD240417-1W 2024-04-17 41,2
CBTD240411-1W 2024-04-11 40,8
CBTD240403-1W 2024-04-03 45,4
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures