De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bij Bankwet van 1956 opgericht en is op 1 april 1957 met haar activiteiten aangevangen. Sindsdien heeft deze instelling een centrale rol vervuld bij de financiële en economische ontwikkeling van Suriname.  Als monetaire autoriteit heeft de CBvS als hoofddoelstelling het behoud van de koopkracht van de Surinaamse dollar (SRD).  Zij is tevens de toezichthouder op de financiële sector, bankier van de commerciële banken, kassier en bankier van de Staat, alsook financieel adviseur van de Regering.

De CBvS werkt momenteel aan een aantal fundamentele hervormingen van haar eigen organisatie en van het financiële stelsel van Suriname. Deze hervormingen zijn gericht op de modernisering en de verbetering van de efficiëntie, de stabiliteit en de integriteit van het financiële systeem.

 

MANDAAT EN TAKEN

Het mandaat van de CBvS is vastgelegd in de Bankwet (G.B. 1956 no. 97, geldende tekst S.B. 2010 no. 173) en omvat de volgende taken (opgenomen in artikel 9):

Het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname.

Het verzorgen van de geldsomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande, alsmede het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer.

Het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen in Suriname

Het uitoefenen van toezicht op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en op het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland, één en ander op voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen; het toezicht richt zich mede op de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en sub-sectoren.

Het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland

Het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.

 

MISSIE

De missie is afgeleid van de taakstelling van de CBvS en luidt als volgt: 

Het bevorderen van monetaire en financiële stabiliteit in Suriname ter stimulering van de nationale sociaaleconomische ontwikkeling. 

 

VISIE

De CBvS zet haar richting uit met het vaststellen van haar visie. Met deze visie willen wij alle stakeholders informeren over onze ambities en het toekomstbeeld van de CBvS.

 

De visie naar 2024 luidt als volgt:

De Bank is een autonome monetaire en financiële autoriteit die gerespecteerd wordt en op professionele wijze bijdraagt aan een welvarend Suriname.

De kernpunten van de visie zijn:

Autonome monetaire en financiële autoriteit

Gerespecteerd

Professioneel

 

KERNWAARDEN

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een organisatie, die de cultuur mede bepalen en ook wel het ethisch kompas van een organisatie worden genoemd.

Wij kunnen worden aangesproken op onze kernwaarden.

 

Om onze visie 2024 te behalen worden voor onze medewerkers en de organisatie als geheel de volgende kernwaarden als essentieel beschouwd.

Respect

Integriteit

Kostenbewust

Professionaliteit

Samenwerken


ORGANISATIE

Om de bij wet opgedragen taken op een technisch verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren moeten moderne centrale banken, op basis van best practices, een bepaalde mate van autonomie genieten. De praktijk wijst namelijk uit dat er een positieve correlatie bestaat tussen de mate van autonomie van centrale banken en het behalen van de doelstelling van prijsstabiliteit. Autonomie en een deugdelijk en transparant systeem van checks and balances, gepaard gaande met tijdige verantwoording, zijn cruciale onderdelen van good governance bij centrale banken.

 

De CBvS staat onder leiding van een president, die ook wel de titel van Governor draagt. Deze wordt aangesteld door de Regering voor een periode van vijf jaar en rapporteert aan de Raad van Commissarissen. De Governor kan worden bijgestaan door één of meerdere directeuren.

 

De CBvS heeft sinds augustus 2019 vier directoraten. Daarnaast zijn er afdelingen met een ondersteunende functie, die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Governor vallen, zoals Human resources, Internal Audit, Riskmanagement en Compliance.

 

De vier directoraten zijn:

Directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken

Directoraat Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden

Directoraat Toezicht Kredietwezen

Directoraat Legal en Internationale Betrekkingen

 

De leiding van de CBvS ziet er per 15 januari 2022 als volgt uit:

M.L. Roemer - Governor 

R. Adhin - Directeur Toezicht Kredietwezen

H. Dorinnie - Directeur Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

K. Raghoebarsing - Regeringscommissaris

R. Parohi - Commissaris (directeur Financiën en Planning)

A. Jadoenathmissier - Commissaris (directeur Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie)

F. Misiekaba - Commissaris

R. Ravenberg - Commissaris

E. Feller - Commissaris

T. Koema - Plein - Commissaris

 

De CBvS biedt werkgelegenheid aan ongeveer 500 werknemers. 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar*   3.2 59.5

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen09 juni - 10:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,397 37,793
EUR 39,918 40,636
GBP 46,628 47,542
ANG 20,548 20,951
AWG 20,776 21,183
BRL 7,595 7,744
TTD 5,501 5,609
BBD 18,435 18,796
XCD 13,851 14,122
PER 100 GYD 17,770 18,118
CNY 5,246 5,349

Gewogen Gemiddelde Koersen09 juni - 10:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,521 37,828
EUR 39,207 39,581
GBP 46,783 47,709
ANG 20,616 21,024
AWG 20,845 21,258
BRL 7,620 7,771
TTD 5,519 5,628
BBD 18,496 18,863
XCD 13,897 14,172
PER 100 GYD 17,829 18,182
CNY 5,263 5,368

GoudcertificatenJuni 09

Coupure SRD
5 gram 23.893,18
10 gram 47.786,36
50 gram 238.931,81
100 gram 477.863,62
500 gram 2.389.318,09
1000 gram 4.778.636,18
Gold LBMA USD 1.966,40 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230607-1W 2023-06-07 32,9
CBTD230531-1W 2023-05-31 33,0
CBTD230524-1W 2023-05-24 31,2
CBTD230517-1W 2023-05-17 31,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230607-1W 2023-06-07 39,5
CBTD230531-1W 2023-05-31 39,6
CBTD230524-1W 2023-05-24 37,4
CBTD230517-1W 2023-05-17 38,3
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar*   3.2 59.5

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)