De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bij Bankwet van 1956 opgericht en is op 1 april 1957 met haar activiteiten aangevangen. Sindsdien heeft deze instelling een centrale rol vervuld bij de financiële en economische ontwikkeling van Suriname.  Als monetaire autoriteit heeft de CBvS als hoofddoelstelling het behoud van de koopkracht van de Surinaamse dollar (SRD).  Zij is tevens toezichthouder op de financiële sector, bankier van de commerciële banken, kassier en bankier van de Staat, alsook financieel adviseur van de Regering. Sinds 10 januari 2024 is de CBvS bij wet tevens aangewezen als resolutieautoriteit voor falende kredietinstellingen. De CBvS werkt momenteel aan een aantal fundamentele hervormingen van haar eigen organisatie en van het financiële stelsel van Suriname. Deze hervormingen zijn gericht op de modernisering en de verbetering van de efficiëntie, de stabiliteit en de integriteit van het financiële systeem.

 

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van de CBvS is vastgelegd in de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2023 no.65) en opgenomen in artikel 9:

 1. De Bank heeft als hoofddoelstelling het bereiken en handhaven van stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname, oftewel prijsstabiliteit.
 2. Onverminderd haar hoofddoelstelling streeft de Bank het behoud na van de stabiliteit van het financieel systeem, oftewel financiële stabiliteit.

 

MANDAAT EN TAKEN

Het mandaat van de CBvS is vastgelegd in de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2023 no.65) en omvat de volgende taken, zoals opgenomen in artikel 10:

 1. het ontwikkelen en voeren van monetair beleid;
 2. het verzorgen van de chartale geldsomloop in Suriname;
 3. het uitoefenen van macroprudentieel toezicht ter ontwikkeling van een gezond financieel systeem in Suriname conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen;
 4. het uitoefenen van microprudentieel toezicht op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland en op de kapitaalmarkt, conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich mede op de corporate governance, deugdelijkheid van het bestuur en de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en subsectoren;
 5. het treffen van maatregelen tot herstel danwel afwikkeling van zwakke, respectievelijk falende kredietinstellingen conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen;
 6. het uitoefenen van toezicht op het elektronisch en overig nietchartaal betalingsverkeer, het een en ander conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen;
 7. het bevorderen van de goede werking van het binnenlands en het buitenlands betalingsverkeer van Suriname.

 

MISSIE

De missie is afgeleid van de taakstelling van de CBvS en luidt als volgt: 

Het bevorderen van monetaire en financiële stabiliteit in Suriname ter stimulering van de nationale sociaal-economische ontwikkeling. 

 

VISIE

De CBvS zet haar richting uit met het vaststellen van haar visie. Met deze visie willen wij alle stakeholders informeren over onze ambities en het toekomstbeeld van de CBvS.

 

De visie luidt als volgt:

De Bank is een autonome monetaire en financiële autoriteit die gerespecteerd wordt en op professionele wijze bijdraagt aan een welvarend Suriname.

 

De kernpunten van de visie zijn:

 • Autonome monetaire en financiële autoriteit;
 • Gerespecteerd;
 • Professioneel.

 

KERNWAARDEN

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een organisatie, die de cultuur mede bepalen en ook wel het ethisch kompas van een organisatie worden genoemd.

 

Om onze visie te behalen worden voor onze medewerkers en de organisatie als geheel de volgende kernwaarden als essentieel beschouwd:

 • Respect;
 • Integriteit;
 • Kostenbewustheid;
 • Professionaliteit;
 • Samenwerken.


ORGANISATIE

Om de bij wet opgedragen taken op een technisch verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren moeten moderne centrale banken, op basis van ‘best practices’, een bepaalde mate van autonomie genieten. De praktijk wijst namelijk uit dat er een positieve correlatie bestaat tussen de mate van autonomie van centrale banken en het behalen van de doelstelling van prijsstabiliteit. Autonomie en een deugdelijk en transparant systeem van ‘checks and balances’, gepaard gaande met tijdige verantwoording, zijn cruciale onderdelen van good governance.

 

Het bestuur van de CBvS wordt gevoerd door de Directie, bestaande uit de President, en minimaal drie tot maximaal vijf directeuren. De Directie wordt voorgezeten door de President, die ook wel de titel van Governor draagt. De President vertegenwoordigt als voorzitter van de Directie de Bank in en buiten rechte. De President en de directeuren worden aangesteld door de Regering voor een periode van zeven jaar. De Directie rapporteert aan de Raad van Commissarissen.

 

De CBvS heeft vier directoraten. Daarnaast zijn er afdelingen met een ondersteunende functie, die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de President vallen.

 

De vier directoraten zijn:

 • Directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken
 • Directoraat Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden
 • Directoraat Toezicht Kredietwezen
 • Directoraat Financiën en Bedrijfsvoering

 

De leiding van de CBvS ziet er vanaf 19 februari 2024 als volgt uit:

 • Maurice Roemer - President 
 • Rakesh Adhin - Directeur Toezicht Kredietwezen/Plaatsvervangend President
 • Harry Dorinnie - Directeur Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden
 • Ricky Soedamah - Directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken

 

De Raad van Commissarissen bestaat vanaf dezelfde datum uit de volgende leden:

 • Dharmradj Parohi - Voorzitter
 • Robbie Poetisi - Plaatsvervangend Voorzitter
 • Fidesha Djemesi - Commissaris
 • Eric Feller - Commissaris
 • Tulsa Koema-Plein - Commissaris
 • Daniël Lachman - Commissaris
 • Stanley Mathura - Commissaris

 

De CBvS biedt werkgelegenheid aan ongeveer 435 personen.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen15 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 29,686 29,929
EUR 31,640 32,679
GBP 38,525 39,280
ANG 16,311 16,631
AWG 16,492 16,815
BRL 5,457 5,564
TTD 4,393 4,479
BBD 14,634 14,921
XCD 10,995 11,210
GYD PER 100 14,106 14,382
CNY 4,088 4,168

Gewogen Gemiddelde Koersen15 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,923 29,522
EUR 30,562 31,256
GBP 37,535 38,278
ANG 15,892 16,206
AWG 16,068 16,386
BRL 5,317 5,422
TTD 4,280 4,365
BBD 14,258 14,540
XCD 10,712 10,924
GYD PER 100 13,743 14,016
CNY 3,983 4,062

GoudcertificatenJuli 15

Coupure SRD
5 gram 23.159,65
10 gram 46.319,30
50 gram 231.596,49
100 gram 463.192,98
500 gram 2.315.964,88
1000 gram 4.631.929,76
Gold LBMA USD 2.406,85 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240710-1W 2024-07-10 10,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 13,0
CBTD240626-1W 2024-06-26 14,1
CBTD240619-1W 2024-06-19 9,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240710-1W 2024-07-10 12,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 15,6
CBTD240626-1W 2024-06-26 16,9
CBTD240619-1W 2024-06-19 11,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures