HERZIENING EN VERVANGING VAN DE RICHTLIJNEN

VOOR HET OPEREREN OP DE VALUTAMARKT VAN 9 MEI 2016

 

De Bank hanteerde vanaf 7 juli 1994 een wisselkoerssysteem, waarbinnen de wisselkoers tot stand kwam middels het mechanisme van vraag en aanbod. Dit wisselkoerssysteem werd middels de Richtlijnen voor het Opereren op de Valutamarkt van 9 mei 2016 herbevestigd. Zij heeft thans het flexibel wisselkoerssysteem, waarbinnen de wisselkoersbepaling door middel van de geheel vrije werking van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand komt, verlaten en heeft per Resolutie van 15 april 2020 (S.B. 2020 no. 84) een beheerst-zwevend wisselkoerssysteem geadopteerd. Het nieuwe wisselkoersregime impliceert dat de Bank een wisselkoers vaststelt die een reflectie is van de macro-economische fundamenten van de economie en de vigerende valutamarktontwikkelingen. De macro-economische en valutamarktontwikkelingen worden vervolgens periodiek modelmatig geëvalueerd en wordt de wisselkoers, indien de omstandigheden het vereisen, bijgesteld. 

 

Naar aanleiding van de wijziging van het voornoemd wisselkoersarrangement en de wijze waarop de gepubliceerde wisselkoersen van de Bank thans zullen worden vastgesteld, worden de Richtlijnen voor het Opereren op de Valutamarkt van 9 mei 2016 herzien en vervangen.

 

Ter bevordering van een ordelijk verloop op de valutamarkt gelden de navolgende voorwaarden en gedragsregels voor de deviezenbanken en de wisselkantoren:

 

Algemeen

 1. Marktparticipanten zijn gehouden de wet- en regelgeving en alle specifieke voorschriften uitgevaardigd door de Bank, welke van toepassing zijn op het binnenlands en het buitenlands betalingsverkeer, in acht te nemen. Zij dienen zich te houden aan de regels vervat in het onderhavige document en behoren zich te bedienen van verantwoord gedrag in het belang van de integriteit van de valutamarkt.

 

Gedragsregels

 1. Gedocumenteerd optreden. Marktparticipanten dienen iedere transactie op basis van onderliggende documenten te plegen. In ieder geval zal het doel van elke transactie, bij het aangaan daarvan, op schrift moeten blijken.

 

 1. Marktgedrag. Marktparticipanten zijn gehouden bij voortduring actief aan het verkeer op de valutamarkt deel te nemen, wat inhoudt dat zij zonder aarzeling aan- en verkooptransacties van vreemde valuta zullen plegen, zowel onderling met de marktpartijen als met het publiek.

 

 1. Administratieve afwikkeling. Bij elke aan- of verkooptransactie dient aan de cliënt een officiële kwitantie te worden overhandigd waarop ten minimale vermeld staat:

De datum.

De naam van de cliënt.

Een omschrijving (het doel) van de transactie.

Een transactienummer.

Het bedrag in vreemde munt.

De gehanteerde wisselkoers.

De tegenwaarde.

De in rekening gebrachte commissie/ provisie ten laste van de cliënt.

 

 1. Transparantie/Behoorlijk optreden. Marktparticipanten zijn verplicht een koerslijst te produceren van alle door de Bank geautoriseerde valutasoorten waarin zij handeldrijven, en deze bij elke vestiging zodanig te plaatsen dat die duidelijk zichtbaar is voor de cliënten.

 

 1. Wisselkoersnotering. Het is de Marktparticipanten niet toegestaan hogere verkoopkoersen te hanteren dan de gepubliceerde verkoopkoers van de Bank voor de Amerikaanse dollar. De verkoopkoersen van de overige valutasoorten kunnen worden afgeleid van de internationale koersnoteringen. De marge van de aan- en verkoopkoersen mag evenwel niet meer dan 2 procent bedragen.

 

Markttoezicht

 1. Marktparticipanten zijn verplicht, op elk tijdstip waarop de Bank dat nodig acht, de Bank volledig te informeren over ontwikkelingen op de vreemde valutamarkt, haar alle inlichtingen te verschaffen aangaande de gevoerde deviezentransacties, haar inzage te geven in boeken en bescheiden en, in het algemeen, volledige medewerking ter zake te verlenen.

 

 1. Bij transactie in vreemde valuta dienen de Marktparticipanten te allen tijde en zonder aarzeling aan alle vereisten van de Wet Identificatie Dienstverleners en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties te voldoen.

 

 1. Marktparticipanten zijn gehouden een juiste, tijdige en volledige administratie bij te houden van de door hen gepleegde transacties en de administratie zodanig in te richten dat deze overzichtelijk en toegankelijk is voor externe controle en toezicht.

 

 1. Marktparticipanten zijn verplicht een op schrift gesteld beleid te ontwikkelen voor het beheersen van risico’s die kunnen voortvloeien uit de verhandeling van vreemde valuta. Zij dienen dit document aan de Bank ter kennisneming en beoordeling binnen 1 maand na inwerkingtreding van deze circulaire aan te bieden en specifieke richtlijnen van de Bank aangaande het beheer van valutarisico te allen tijde in acht te nemen.

 

Rapportage

 1. Marktparticipanten zijn gehouden om de Bank dagelijks om uiterlijk 8.00 uur 's morgens elektronisch te informeren over de openingskoersen (aan- en verkoop) van valuta waarin handel gedreven wordt.

 

 1. Marktparticipanten dienen dagelijks uiterlijk om 12:30 uur alle transacties die tot en met 12:00 uur hebben plaatsgevonden aan de Bank elektronisch te rapporteren. Transacties die na 12.00 uur plaatsvinden worden beschouwd als te zijn transacties van de eerstvolgende werkdag. Indien er geen transacties hebben plaatsgevonden, moet de Marktparticipant daarvan eveneens melding doen aan de Bank. Deze rapportages zullen tevens bevatten een saldo-opgave in SRD’s alsook in alle valuta’s waarin handel wordt gedreven.

 

 1. De Bank zal dagelijks de wisselkoersen publiceren. Periodiek zal zij de macro-economische en de valutamarktontwikkelingen modelmatig evalueren en, indien de omstandigheden het vereisen, de wisselkoersen bijstellen.

 

Slotbepaling

 1. Bij het niet naleven van de bepalingen en gegeven richtlijnen zal de Bank genoodzaakt zijn maatregelen te nemen.

 

 1. Daar waar de richtlijnen van de valutahandel, zoals vervat in dit document, conflicterend zijn of zullen zijn met eerder uitgegeven richtlijnen prevaleert het bepaalde in deze circulaire.

 

 1. De bepalingen in de onderhavige circulaire voor het opereren op de valutamarkt treden in werking met ingang van 22 september 2020.

 

Paramaribo, 21 September 2020

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE REGELS VAN DE EMERGENCY LIQUIDITY ASSISTANCE 

 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft de Emergency Liquidity Assistance (ELA) op 26 september 2019 geoperationaliseerd ten behoeve van de algemene banken.  In het kader van het effectief uitvoeren van haar nieuw monetair beleidsraamwerk, waarbij de basisgeldhoeveelheid in plaats van de wisselkoers als nominaal anker voor het beheersen van inflatie wordt gehanteerd, acht de Bank het nodig de volgende bepalingen in de Circulaire betreffende Emergency Liquidity Assistance van 26 september 2019 te wijzigen.

                                         

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 3a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

De Bank zal ELA verstrekken aan de algemene bank tegen een onderpand met een maximale looptijd van 2 weken, met de mogelijkheid voor verlenging van 2 weken tot een periode van maximaal 3 maanden. De Bank zal bij elke gelegenheid de voortgang beoordelen die is gemaakt om aan de voorwaarden van de ELA te voldoen, inclusief de verlenging voor gebruikmaking van deze faciliteit.

 

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 4 met betrekking tot de rente komt te vervallen en komt als volgt te luiden:

De rente van de Emergency Liquidity Assistance wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde rente van de openmarktoperaties (OMO) van de Bank en een renteopslag (“premium”), met dien verstande dat de rente van deze faciliteit hoger ligt dan de rente van de Beleningsfaciliteit. 

 

De herziene bepalingen in de onderhavige circulaire treden in werking met ingang van 22 juli 2021.

  

Paramaribo, 22 juli 2021

  

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

 

 

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE REGELS VAN DE INTRA-DAG LIQUIDITEITSFACILITEIT

 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft de Intra-dag Liquiditeitsfaciliteit (ILF) op 26 september 2019 geoperationaliseerd ten behoeve van de algemene banken.  In het kader van het effectief uitvoeren van haar nieuw monetair beleidsraamwerk, waarbij de basisgeldhoeveelheid in plaats van de wisselkoers als nominaal anker voor het beheersen van inflatie wordt gehanteerd, acht de Bank het nodig de volgende bepalingen in de Circulaire betreffende Intra-dag Liquiditeitsfaciliteit van 26 september 2019 te wijzigen.

                                           

 1. De zinsnede onder het bepaalde in artikel II Algemene Regels lid 1b “of enig ander door de Bank vastgesteld activum” wordt vervangen door “of waardepapier van de Bank”.

 

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 1c met betrekking tot het leenplafond komt te vervallen.

 

 1. De nummering van het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 1d wordt gewijzigd naar 1c.

 

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid d, welke in de gewijzigde bepaling thans onder 1c valt, wordt de aangegeven tijd “14:00 uur” vervangen door “13:30 uur”, zijnde de sluitingstijd van het betalingssysteem van de Bank.

 

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 3a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

 De ILF is op elke werkdag gedurende de openingstijden van het betalingssysteem van de Bank tussen 7:30 tot 13:30 uur ter beschikking van de algemene banken, met uitzondering van weekenden en nationale feestdagen.

 

 1. Het bepaalde onder artikel III Procedure lid d wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

 

De aanvraag voor de gebruikmaking van de ILF wordt door de Bank in behandeling genomen en de algemene bank wordt genotificeerd over de bezwaring van het onderpand ten gunste van de Bank.

 

De herziene bepalingen in de onderhavige circulaire treden in werking met ingang van 22 juli 2021.

 

Paramaribo, 22 juli 2021

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

 

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE REGELS VAN DE BELENINGSFACILITEIT

 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft de beleningsfaciliteit (BF) op 26 september 2019 geoperationaliseerd ten behoeve van de algemene banken.  In het kader van het effectief uitvoeren van haar nieuw monetair beleidsraamwerk, waarbij de basis-geldhoeveelheid in plaats van de wisselkoers als nominaal anker voor het beheersen van inflatie wordt gehanteerd, acht de Bank het nodig de volgende bepalingen in de Circulaire betreffende de Beleningsfaciliteit van 26 september 2019 te wijzigen.

 1.  Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 1a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

De algemene bank die onder toezicht staat van de Bank wordt toegelaten onder de voorwaarden dat zij ter dekking van het bedrag getrokken onder de BF over onderpand beschikt dat voldoet aan de gestelde eisen (zie punt 2). Hierbij kan maximaal 80% van de nominale waarde van het onbezwaard schatkistpapier of waardepapier van de Bank onder deze faciliteit worden getrokken.

 

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 1b met betrekking tot het leenplafond komt te vervallen.

 

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 2a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

Onbezwaard schatkistpapier van de Staat Suriname of waardepapier van de Bank zal worden beschouwd als beleenbaar onderpand.

 

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 5a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

De rente van de beleningsfaciliteit wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rente van de openmarktoperaties (OMO) en een renteopslag (“premium”), in totaal bedragende een factor 1,2 van de gewogen gemiddelde OMO-rente.

                                    

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 5b en 5c wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

De rente van de beleningsfaciliteit wordt aangepast in lijn met de rentetarieven van de openmarktoperaties, met dien verstande dat de rente van deze faciliteit hoger ligt dan de geldende gewogen gemiddelde kortetermijnrente van de uitgevoerde openmarktoperatie, welke wordt gepubliceerd op de website van de Bank (www.cbvs.sr).

 

De enkelvoudige renteberekening is van toepassing bij de vaststelling van het rentebedrag. De dagtellingsconventie is 'werkelijk aantal dagen / 360 dagen'.

 

 1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 6a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

 

Een algemene bank die gebruik maakt van de Emergency Liquidity Assistance (ELA) kan geen beroep doen op de BF.

 

De herziene bepalingen in de onderhavige circulaire treden in werking met ingang van 22 juli 2021.

 

Paramaribo, 22 juli 2021

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

EMERGENCY LIQUIDITY ASSISTANCE

Inleiding

Uit hoofde van de taken van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) vervat in artikel 9 van de Bankwet van 1956, wordt de Emergency Liquidity Assistance (ELA) ingesteld. Dit valt binnen de zogeheten “Lender-of-last-resort functie” van centrale banken. De Bank kan middels deze faciliteit tijdelijke financiële bijstand aan algemene banken verlenen om tijdelijke liquiditeitstekorten te dekken. De ELA wordt op een discretionaire basis aangeboden in zeer specifieke omstandigheden en tegen een door de CBvS vast te stellen rente.

 

Algemene Regels

Voorwaarden

a. Een schriftelijk verzoek voor financiële bijstand moet worden gericht aan de President van de Bank, waarin het volgende dient te worden vermeld:

 • Het aangevraagd bedrag en de duur van de liquiditeitssteun.
 • Een lijst van beleenbare activa, welke ter dekking van de operatie zal worden afgegeven.
 • De bereidheid van de raad van commissarissen van de algemene bank om de leenovereenkomst met de Bank en de overeenkomst(en) voor de overdracht van het onderpand mede te ondertekenen.

b. Bij het verzoekschrift moeten de navolgende documenten worden overgelegd:

 • Een kopie van het besluit van de raad van commissarissen, getekend door de voorzitter van de raad en de statutair algemeen directeur van de algemene bank, waaruit blijkt dat zij solvabel is conform de solvabiliteitsvereisten van de Bank.
 • Een kopie van de meest recente jaarrekening van de algemene bank.
 • Een verklaring met daarin de redenen waarom de algemene bank niet in staat is om aan haar liquiditeitsbehoefte te voldoen, onderbouwd met een korte- en middellange liquiditeitsprognose in voldoende mate van detail om de noodzaak van de aanvraag te staven. Ook zal onderbouwd aangetoond moeten worden dat alle andere bronnen van liquiditeit zijn aangewend en volledig zijn benut.
 • Indien het een buitenlandse bank betreft, dient er een verklaring te worden gegeven waarom de moederbank niet in de liquiditeitsbehoefte kan voorzien.
 • De desbetreffende algemene bank verstrekt, ter goedkeuring, aan de Bank, een liquiditeitsherstelplan, waarin duidelijke en controleerbare targets zijn opgenomen met betrekking tot de wijze waarop de instelling de lening zal afwikkelen.
 • De meest recente procuratieregeling.

 

Beleenbaar activum, waardevermindering en prijsvaststelling

 1. De algemene bank zal worden verplicht om een onderpand te verstrekken aan de Bank op de dag waarop de overeenkomst voor liquiditeitssteun in werking treedt.
 2. De algemene bank die de ELA ontvangt, draagt de eigendom van het onderpand over aan de Bank op een juridisch correcte wijze.
 3. De Bank past een discretionaire “haircut” toe op de marktwaarde van het geaccepteerd onderpand.
 4. De waarde van het onderpand na toepassing van de haircut dient te allen tijde tenminste gelijk te zijn aan het bedrag van het verleende krediet. Indien op enig moment de waarde van het onderpand beneden de waarde van het krediet komt te liggen, behoudt de Bank zich het recht om aanvullende zekerheden op te vragen teneinde dit verschil weg te werken.
 5. Activa die als beleenbaar onderpand worden aangemerkt door de Bank zijn:
  • Schatkistpapier van de Staat Suriname.
  • Waardepapier van de Bank.
  • Verhandelbare effecten uitgegeven door een soevereine overheid of een internationale financiële instelling, welke uitgedrukt is in USD en/of EUR en met een minimale “credit rating” van BBB. Deze kredietwaardigheid dient door ten minste twee internationale rating agencies zijn verstrekt.
  • Verhandelbare effecten uitgegeven door een binnenlandse financiële instelling of onderneming.
  • Bankpapier in Amerikaanse dollars en Euro’s.
  • De Bank behoudt zich het recht om elke activa te accepteren of af te wijzen en andere dan de genoemde activa te overwegen.

 

Looptijd

 1. De Bank zal ELA verstrekken aan de algemene bank tegen een onderpand met een maximale looptijd van 1 maand met de mogelijkheid voor verlenging tot 3 maanden.
 2. Voor een vernieuwing van de ELA, zal de algemene bank ten minste 5 werkdagen vóór de vervaldatum van de ELA, schriftelijk de Bank meedelen dat zij geheel of gedeeltelijk niet in staat zal zijn om de ELA terug te betalen. Voorts zal de algemene bank de documenten en de informatievereisten, zoals vermeld onder paragraaf II en III van deze circulaire, moeten verstrekken aan de Bank.
 3. Alvorens een eventuele verlenging goed te keuren, zal de president van de Bank moeten worden overtuigd dat het liquiditeitsherstelplan naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Daarnaast zal er bewijs moeten worden geleverd dat de algemene bank nog steeds voldoet aan alle overige criteria opgenomen in deze circulaire.
 4. Indien de president van de Bank besluit de ELA niet te verlengen, zal de desbetreffende algemene bank de ELA op de vervaldatum moeten terugbetalen. In het geval dat de desbetreffende algemene bank niet in staat is om het volledig bedrag terug te betalen, zal de Bank gebruikmaken van het verstrekt onderpand en zal zij op basis van de Wet Toezicht Kredietwezen 2011 acties ondernemen. De Bank blijft de rentekosten in rekening brengen ten laste van het uitwinningsbedrag van het onderpand, totdat de lening volledig is terugbetaald.

 

Interest

De rente voor deze faciliteit wordt elk jaar vastgesteld, of frequenter als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

Overheidsgarantie

De Bank behoudt zich het recht om een overheidsgarantie te vragen, indien er bij de Bank enige bedenkingen bestaan inzake de tegenpartij, het onderpand, de omvang of de duur van de liquiditeitsbehoefte of de exit-strategie.

 

Verhoogd toezicht en conditionaliteit

Verhoogd toezicht en conditionaliteit zijn noodzakelijke voorwaarden bij het verlenen van ELA en zullen worden toegepast om te garanderen dat de algemene bank actief blijft voldoen aan haar liquiditeitsherstelplan.

 

PROCEDURES EN INSTRUCTIES

Goedkeuring en Creditering van de Middelen

 1. Een verzoekschrift met de nodige bijlagen wordt door de aanvragende algemene bank verstuurd naar de president van de Bank.
 2. De Bank zal de algemene bank schriftelijk in kennis stellen, indien de aanvraag al dan niet is goedgekeurd.
  • In het geval van goedkeuring,
   • wordt het goedgekeurde bedrag van de liquiditeitssteun, de rentekosten en de datum van terugbetaling in de brief vermeld.
   • tegelijkertijd wordt de rekening van de algemene bank gecrediteerd met de goedgekeurde leensom en de Bank krijgt de juridische eigendomstitel op het (de) geïdentificeerd(e) onderpand(en).
  • Indien de aanvraag niet is goedgekeurd, zal de president van de Bank de desbetreffende algemene bank hiervan schriftelijk in kennis stellen en zal het onderpand worden geretourneerd.
 3. Bij de beoordeling van een aanvraag zal de Bank onder meer de solvabiliteit en de levensvatbaarheid van de instelling in ogenschouw nemen. De Bank kan aanvullende informatie bij de aanvragende algemene bank opvragen, die noodzakelijk kan zijn om de aanvraag te beoordelen.

 

Terugbetaling

Op de vervaldatum van de leenovereenkomst zal de algemene bank de overeengekomen leensom vermeerderd met de rente terugbetalen. Het totaalbedrag aan obligo en rente zal worden gedebiteerd van de rekening van de algemene bank bij de Bank op de datum van terugbetaling. Na ontvangst van schriftelijke instructies van de desbetreffende algemene bank, zal de Bank niet meer de beschikking hebben over de juridische eigendomstitel van het onderpand dat ter dekking van de ELA was verstrekt.

 

Boetebepaling

Indien de lening op de vervaldatum niet volledig is terugbetaald, neemt de Bank de volledige juridische en begunstigde eigendomstitel van het verstrekt onderpand over en zal zij een sanctie opleggen, zoals bepaald door de president van de Bank, en strenge corrigerende maatregelen treffen. Niet-terugbetaling van ELA zal worden aangemerkt als een geval van ingebrekestelling, welke de Bank toelaat de ELA-leenovereenkomst te ontbinden alsook andere overeenkomsten die met de ontvangende algemene bank zijn gesloten.

 

SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

De Bank is bevoegd periodiek de bovenstaande voorwaarden te herzien, vooral als deze niet meer in lijn zijn met de algemene doelstelling van monetaire en financiële stabiliteit.

 

Paramaribo, 26 september 2019

 

Robert van Trikt

President

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

 

Subcategorieën

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,444 34,492
EUR 36,230 36,350
GBP 41,583 42,398
ANG 18,376 18,736
AWG 18,580 18,944
BRL 6,515 6,643
TTD 4,921 5,018
BBD 16,486 16,810
XCD 12,387 12,629
GYD PER 100 15,892 16,203
CNY 4,615 4,706

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,126 33,745
EUR 34,730 34,882
GBP 41,187 42,003
ANG 18,201 18,561
AWG 18,403 18,768
BRL 6,453 6,581
TTD 4,874 4,971
BBD 16,330 16,653
XCD 12,269 12,512
GYD PER 100 15,741 16,052
CNY 4,572 4,662

GoudcertificatenApril 24

Coupure SRD
5 gram 25.821,18
10 gram 51.642,35
50 gram 258.211,77
100 gram 516.423,54
500 gram 2.582.117,68
1000 gram 5.164.235,37
Gold LBMA USD 2.328,45 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 34,6
CBTD240417-1W 2024-04-17 34,3
CBTD240411-1W 2024-04-11 34,0
CBTD240403-1W 2024-04-03 37,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 41,5
CBTD240417-1W 2024-04-17 41,2
CBTD240411-1W 2024-04-11 40,8
CBTD240403-1W 2024-04-03 45,4
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures