MIDDELINGSVOORZIENING SRD-KASRESERVES

 

Inleiding

Met verwijzing naar punt 5.f. ‘OVERIGE BEPALINGEN/Nadere voorschriften’ van het Algemeen Voorschrift “Kasreserveregeling voor de algemene banken in Suriname” d.d. 14 mei 2001, informeert de Centrale Bank van Suriname (de Bank) u hierbij over de middelingsvoorziening in de SRD-kasreserveregeling. De Bank introduceert namelijk het systeem van middelen van de aan te houden SRD-kasreserves, in het Engels ‘averaging of reserve requirements’. Deze maatregel moet gezien worden in het licht van het Reserve Money Targeting (RMT) regime, dat de Bank hanteert voor haar monetaire beleidsvoering, en beoogt ondersteuning te bieden aan het korte-termijn liquiditeitsbeheer van de algemene banken. Door deze faciliteit zal de behoefte van de banken om extra liquiditeiten aan te houden op hun werkrekening bij de Bank, teneinde aan grote opvragingen te kunnen voldoen, verminderen omdat zij een tijdelijk verhoogde liquiditeitsbehoefte kunnen opvangen door beroep te doen op een deel van hun kasreserves. Hierdoor kan de Bank een effectiever liquiditeitsbeheersingsbeleid voeren. Tevens beoogt de faciliteit een incentive te geven aan het helpen ontwikkelen van het rente-instrument in Suriname.

 

Met de middelingsvoorziening van de verplichte kasreserves zal het kasreserve-instrument naast het vervullen van de traditionele monetaire functie, dus ook het liquiditeitsmanagement van de algemene banken ondersteunen.

 

Definitie

De middelingsvoorziening houdt in dat de algemene banken gemiddeld over de reserve-aanhoudingsperiode moeten voldoen aan de vereiste kasreserves. Aldus dient de dagelijks aangehouden kasreserve gedurende de reserve-aanhoudingsperiode minimaal gelijk te zijn aan de vastgestelde vereiste kasreserve. Dit impliceert dat op elke individuele dag het saldo op de kasreserverekening lager of hoger kan zijn dan de vereiste kasreserve, maar dat gemiddeld over de aanhoudingsperiode moet zijn voldaan aan de vereiste kasreserve.

 

In het huidige systeem wordt de hoogte van de kasreserves gedurende een week constant gehouden. Bij middeling mogen banken een deel van de kasreserves aanwenden om korte-termijn liquiditeitstekorten op te vangen.

 

Technische Vormgeving

Vaststelling kasreserves

De vaststelling van de kasreserves zal om de twee weken geschieden op de woensdag.

 

Aan te wenden kasreserves

 1. Aan de algemene banken wordt toegestaan om maximaal 20% (twintig procent) van de omvang van hun effectieve kasreserves aan te wenden als buffer om korte-termijn liquiditeitstekorten op te vangen (zgn. 20%-kasreservetrekking).
 2. Onder effectieve kasreserves wordt verstaan de nominaal vastgestelde kasreserves, zijnde 39% van de reserve base, ná aftrek van de toegestane vrijval uit de kasreserves voor onder andere 7%-woningbouwhypotheken, kredietverstrekking aan de Staat en aan door Covid-19 pandemie getroffen gezinnen en bedrijven.
 3. Het resterende deel van 80% (tachtig procent) van de kasreserves dient te allen tijde aanwezig te zijn op de kasreserverekening van de algemene bank bij de Bank en zal vooralsnog muteren voor de financiering van de 7%-woningbouwhypotheken en Covid-19 kredieten, zulks op aanvraag van de algemene banken.

 

Aanhoudingsperiode

 1. De aanhoudingsperiode van de kasreserves wordt vastgesteld op twee weken oftewel veertien (14) dagen.
 2. De aanhoudingsperiode vangt aan op de woensdag en eindigt op de tweede dinsdag daaraanvolgend.
 3. Ter illustratie: op woensdag 9 juni 2021 wordt de verplichte kasreserve vastgesteld op SRD 100,-. Gedurende woensdag 9 juni t/m dinsdag 22 juni mag SRD 20,- worden aangewend door de banken voor liquiditeitsmanagement met dien verstande dat het gemiddeld saldo van de kasreserves gedurende 9 juni t/m 22 juni SRD 100,- bedraagt. Op woensdag 23 juni wordt een nieuwe stand van de kasreserves vastgesteld en is gedurende de reserve-aanhoudingsperiode de middelingsprocedure wederom van toepassing.

 

Procedures en monitoring

 1. De algemene banken zullen de afdeling Statistieken van de Bank conform het aangehechte aanvraagformulier (zie bijlage 1) uiterlijk 11.00 u. a.m. informeren welk bedrag zij wensen te onttrekken uit de kasreserves ten gunste van hun werkrekening bij de Bank, uiteraard met inachtneming van het 20%-maximum. Zulks geschiedt via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Hoofd van afdeling Statistieken), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Adjunct-hoofd afdeling Statistieken) en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 2. Na autorisatie van de afdeling Statistieken wordt dit aanvraagformulier door deze afdeling per email verstuurd naar de afdeling Binnenland voor de afhandeling.
 3. In geval van storing en/of onderbrekingen kan de aanvraag per post of per fax (op het nummer 470849) worden verstuurd naar de afdeling Statistieken.
 4. De monitoring van de SRD-kasreserves zal geschieden door de afdeling Statistieken.
 5. De afdeling Statistieken zal bij elke vaststelling van de kasreserves, de algemene bank per email informeren over de hoogte van de 20%-kasreservetrekking die zij gedurende de reserve-aanhoudingsperiode mag aanspreken.
 6. Op de dag van de vaststelling van de kasreserves zal de afdeling Statistieken elke bank per email informeren of zij al dan niet heeft voldaan aan haar kasreserveplicht in de afgelopen aanhoudingperiode.

 

Kasreserverapportage

De rapportagestaat voor de SRD-kasreserves wordt aangepast zodat de algemene banken de effectieve kasreserves en de toegestane trekking van maximaal 20% daarvan, kunnen rapporteren aan de Bank (zie bijlage 2). 

 

Continuering van overige bepalingen

De bepalingen van het Algemeen Voorschrift “Kasreserveregeling voor de algemene banken in Suriname” d.d. 14 mei 2001, blijven van kracht. Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat de berekening van de kasreserves op basis van het 4-weeks voortschrijdend gemiddelde en de huidige kasreserverekeningen vooralsnog worden gehandhaafd.

 

Sancties

Aan de algemene bank die minder kasreserves aanhoudt dan conform de onderhavige circulaire noodzakelijk is, zal een boete in rekening worden gebracht. De boete wordt opgelegd in de vorm van rente over het bedrag van het manco gedurende de aanhoudingsperiode van 14 dagen. De rentevoet die hierbij van toepassing zal zijn, is gelijk aan de voor die periode vastgestelde rente voor de beleningsfaciliteit van de Bank vermeerderd met een premie van drie procentpunt. De Bank zal het boetebedrag debiteren ten laste van de SRD-werkrekening van de desbetreffende bank. Als renteconventie zal gelden: ‘actual/360’.

 

Slotbepaling en inwerkingtreding

 1. De Bank is bevoegd deze circulaire periodiek te herzien.
 2. De circulaire treedt in werking op 14 juli 2021.

 

Paramaribo, 5 juli 2021

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire en de bijlages.  

 

  

April 2024
AANKONDIGING VEILING TERMIJNDEPOSITO'S
   1-WEEKS  TERMIJNDEPOSITO  1-MAANDS TERMIJNDEPOSITO
Omschrijving  Parameters  Parameters
Veiling-ID  CBTD240424-1W  CBTD240424-1M
Valuta van uitgifte  SRD  SRD 
Veilingvolume  300.000.000,-  400.000.000,-
Minimumrente    
Veilingdatum  24 april 2024  24 april 2024
Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM  08:00 AM - 10:30 AM
Type instrument  TD  TD
Bekendmaking veilingresultaat  24 april  2024 02:30 PM  24 april 2024 02:30 PM
Afwikkelingsdatum  24 april 2024  24 april 2024
 
   3-MAANDS TERMIJNDEPOSITO  
Omschrijving  Parameters  
Veiling-ID  CBTD240424-3M  
Valuta van uitgifte  SRD  
Veilingvolume  300.000.000,-  
Minimumrente    
Veilingdatum  24 april  2024  
Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM  
Type instrument  TD  
Bekendmaking veilingresultaat  24 april 2024 02:30 PM  
Afwikkelingsdatum  24 april 2024  
 

 

Monetaire beleidsinstrumenten, permanente faciliteiten en overige faciliteiten

 

De door de Bank ingezette monetaire beleidsinstrumenten binnen dit raamwerk zijn:

 

Openmarkt operaties (OMO):

Is het beleid van de Bank om Termijndeposito’s te kopen van of te verkopen aan de algemene banken om de situatie op de gelmarkt te beïnvloeden. Bij het kopen van termijndeposito’s worden er liquiditeiten geïnjecteerd, ook wel de geldmarkt verruimd en zal de rente dalen. Bij de verkoop van termijndeposito’s worden liquiditeiten afgeroomd of te wel de geldmarkt verkrapt en zal de rente stijgen.

 

Kasreserveregeling w.o.:

De kasreserve middelingsvoorziening:dient als een korte termijn liquiditeitsbeheer instrument, waardoor de banken de behoefte om extra liquiditeit aan te houden op hun werkrekening wordt verminderd, daar zij een beroep kunnen doen op een deel van hun kasreserves.

 

Permanente Faciliteiten w.o.:

De intra-dag liquiditeitsfaciliteit betreft een één-daagse rentevrije kredietfaciliteit voor de algemene banken om kortstondige liquiditeitstekorten op te vangen.

De beleningsfaciliteit stelt de algemene banken in de gelegenheid om incidenteel kort krediet tot maximaal vijf werkdagen tegen onderpand bij de Bank op te nemen. De rente van deze kredietfaciliteit is afgeleid van de gewogen gemiddelde toegewezen OMO-rente vermenigvuldigd met een factor 1,2.

 

De Emergency Liquidity Assistance (ELA)

ELA valt binnen de zogeheten “Lender-of-last-resort functie” van de Bank. Middels deze faciliteit kan de Bank financiële bijstand aan algemene banken verlenen om tijdelijke liquiditeitstekorten te dekken. Deze faciliteit wordt op een discretionaire basis aangeboden in zeer specifieke omstandigheden en tegen een door de Bank vast te stellen rente.

 

De Openmarktoperaties (OMOs) van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) worden uitgevoerd via veilingen van termijndeposito’s (TD’S) en/of overig Centrale Bankpapier w.o. Centrale Bank Certificaten. Deze operaties zijn bedoeld om het liquiditeitsniveau binnen het bankwezen te beïnvloeden en signalen te geven over de richting van het uit te voeren monetaire beleid.

Gegeven de target voor de basisgeldhoeveelheid, wordt berekend hoeveel liquiditeiten (geld) in de economie aanwezig dienen te zijn om een bepaald inflatiedoel te bereiken. Door inzet van haar monetaire instrumenten tracht de Bank de omvang van liquiditeiten naar de berekende hoogte te brengen. De instrumenten die de bank inzet voor haar monetair beleid zijn termijndeposito’s (TD’s) en Centrale Bank Certificaten (CBC).

De termijndeposito’s hebben een looptijd van 1 week (7 dagen), 1 maand, 3 maanden en 6 maanden. De Bank veilt wekelijks termijndeposito’s met een looptijd van één-week via de standaard operaties ter verkrapping van de basisgeldhoeveelheid. De inzet van de respectievelijk één (1), drie (3) en zes (6) maandse instrumenten zullen afhankelijk van de omvang van de liquiditeitstand en andere economische factoren (z.a. inflatieniveau e.d.) worden ingezet om overtollige liquiditeiten voor een langer termijn af te romen.

De Centrale Bank Certificaten zijn instrumenten voor liquiditeitsbeheer. De veilingen van Centrale Bank Certificaten zijn aanvullende instrumenten van het monetair beleid die dienen ter ondersteuning van de reguliere openmarktoperaties (OMOS) (veilingen van termijndeposito’s(TD’s) voor algemene banken).  De Centrale Bank Certificaten CBC zijn onderverdeeld in “Wholesale” en “Retail” segment. Voor het “Wholesale” segment zijn de looptijden respectievelijk 1 maand, 3 maanden en 6 maanden en voor het “Retail” segment zijn de looptijden 3, 6 en 9 maanden. De rente van het “Wholesale” segment wordt via een veiling d.m.v. competitieve biedingen vastgesteld. Deze rente die is vastgesteld op de veiling zal gelden voor het “Retail” segment. De CBC zullen indien er sprake is van structurele overtollige liquiditeiten in het banken systeem worden uitgeven.

Bij de wekelijkse termijndeposito veilingen kunnen de algemene banken voor eigen rekening maximaal drie biedingen doen op het aangeboden OMO-volume met vermelding van het gewenste rentepercentage. De rente die tot stand komt na elke OMO, de zogeheten gewogen gemiddelde toegewezen OMO-rente, is dus een marktbepaalde rente die zal gelden tot aan de volgende OMO. Deze rente zal dienen als beleidsrente en referentierente voor het vaststellen van de rente van de Bank haar permanente faciliteiten w.o. de beleningsfaciliteit en de Emergency Liquidity Assistance (ELA), de interbancaire geldmarkt, en de bancaire kredietmarkt.

De afdeling Openmarktoperaties van de Bank, welke is opgezet op 1 juli 2019, is belast met het uitvoeren van deze operaties.

 

OMO PLANNING 2024

 

 

Meer informatie over Termijndeposito's

 

Meer informatie over Centrale Bank Certificaten - Retail Segment

 

 

Meer informatie over Centrale Bank Certificaten - Wholesale Segment

Adviescommissies

 

De governance structuur van het RMT-regime is verder ingericht middels twee technische commissies ter ondersteuning van de monetair beleidsvoorbereiding en beleidsadvies ten behoeve van het management van de Bank. Het ‘Monetary Policy Advisory Committee’ (MPAC) heeft als doel om advies uit te brengen over de liquiditeitspositie van de algemene banken en de monetair instrumenten en acties die vereist zijn om het gewenste niveau van de basisgeldhoeveelheid te verwezenlijken dat in overeenstemming is met het inflatiedoel. Het ‘Commercial Bank Credit Oversight Committee’ (CBCOC) dient onder andere de kredietfaciliteiten van de Bank te toetsen op hun werking en effectiviteit, en aanbevelingen te doen voor verbetering van hun efficiëntie of effectiviteit.

Subcategorieën

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,444 34,492
EUR 36,230 36,350
GBP 41,583 42,398
ANG 18,376 18,736
AWG 18,580 18,944
BRL 6,515 6,643
TTD 4,921 5,018
BBD 16,486 16,810
XCD 12,387 12,629
GYD PER 100 15,892 16,203
CNY 4,615 4,706

Gewogen Gemiddelde Koersen24 april - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,126 33,745
EUR 34,730 34,882
GBP 41,187 42,003
ANG 18,201 18,561
AWG 18,403 18,768
BRL 6,453 6,581
TTD 4,874 4,971
BBD 16,330 16,653
XCD 12,269 12,512
GYD PER 100 15,741 16,052
CNY 4,572 4,662

GoudcertificatenApril 24

Coupure SRD
5 gram 25.821,18
10 gram 51.642,35
50 gram 258.211,77
100 gram 516.423,54
500 gram 2.582.117,68
1000 gram 5.164.235,37
Gold LBMA USD 2.328,45 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 34,6
CBTD240417-1W 2024-04-17 34,3
CBTD240411-1W 2024-04-11 34,0
CBTD240403-1W 2024-04-03 37,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240424-1W 2024-04-24 41,5
CBTD240417-1W 2024-04-17 41,2
CBTD240411-1W 2024-04-11 40,8
CBTD240403-1W 2024-04-03 45,4
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures