Geachte dames en heren,

 Het is met genoegen dat ik u allen vandaag mag verwelkomen bij de lancering van Suriname ‘s eerste nationale financiële inclusie- en educatie strategie. Deze is een mijlpaal voor ons land. Op basis van data uit het rapport van de nulmeting van januari 2023 zijn wij tot een strategie gekomen met actoren uit de financiële sector, overheidsinstanties, maatschappelijke groeperingen en andere dienstverleners.

De initiatieven op het gebied van financiële inclusie en educatie zijn gedaan in samenwerking met de publieke en de private sector. Deze initiatieven zijn onder meer bedoeld voor natuurlijke personen en rechtspersonen, inclusief de kwetsbare groepen, zij die in de informele sector een economische activiteit uitoefenen en zij die uitgesloten zijn van het financieel systeem. Met de opname van voormelde groepen in het financieel systeem worden zij in staat gesteld deel te nemen aan economische activiteiten om zodoende hun financieel welzijn en levensonderhoud te verbeteren. Ook voor diegenen die reeds in het financieel systeem zijn doch nog niet optimaal gebruik kunnen maken van de formele financiële dienstverlening, is verandering gewenst. Niet alleen het hebben van een basisbankrekening en basisverzekering, maar ook de toegang tot financiële betaaldiensten kan maken dat de uitgesloten natuurlijke personen en rechtspersonen sneller, veiliger en efficiënter toegang krijgen tot het formele financiële stelsel en dat is het ultime doel.

In de snel veranderende wereld van vandaag is financiële inclusie van cruciaal belang voor economische groei en sociale ontwikkeling. Het betekent dat alle burgers, ongeacht hun sociale status gelijke toegang moeten hebben tot betaalbare en functionele financiële producten en diensten die aan hun behoeften voldoen. Dit omvat onder andere het betalen, sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Financiële educatie en financiële inclusie zijn complementair aan elkaar. Zonder een goed begrip van financiële concepten en vaardigheden, kunnen burgers geen weloverwogen beslissingen nemen van de beschikbare financiële producten en diensten. Daarom is het essentieel dat we niet alleen de toegang tot financiële middelen verbeteren, maar ook investeren in de educatie van de samenleving.

Uiteraard worden de regels en wetgeving van money laundering en terrorisme financiering in acht genomen. Financiële instellingen zullen te allen tijde ‘risk-based moeten opereren en toezien op adequate monitoring, hetgeen ons land in vele opzichten ten goede komt.

In de Nationale Financiële Inclusie en Educatie Strategie die vandaag zal worden ondertekend door de President van de Republiek Suriname en de Governor van de Centrale Bank van Suriname, hebben de verschillende actoren zich gecommitteerd om een aantal voorgenomen activiteiten uit te voeren die een nationale impact hebben.

Het is een plan dat gericht is op het wegnemen van barrières die burgers uit het financieel systeem houden en het bevorderen van een inclusieve financiële sector met het oog op duurzaamheid. Hierdoor wordt eveneens een bijdrage geleverd aan enkele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, genoemd in de Nationale Financiële Inclusie- en Educatie Strategie.

Deze strategie rust op vijf pijlers t.w.:

 1. Het verbeteren van de toegang tot en het gebruik van financiële diensten voor degene die zijn uitgesloten van het formeel financieel stelsel.
 2. Het implementeren van educatieve programma's om financiële geletterdheid te verhogen.
 3. Het opbouwen van vertrouwen in ons financiële systeem door transparantie en bescherming van consumentenrechten.
 4. Het aanmoedigen van innovatieve technologieën en oplossingen die de financiële inclusie kunnen versnellen.
 5. Wet- en regelgeving gericht op onder meer het wegnemen van barrières voor kwetsbare groepen en personen die reeds in het financieel systeem zijn, doch niet optimaal gebruik kunnen maken van financiële producten en diensten. Door wet- en regelgeving te implementeren, krijgt haast een ieder de kans om deel te nemen aan het financiële systeem.

 

Dames en heren,

Ik ben ervan overtuigd dat deze strategie niet alleen de financiële gezondheid van individuen zal verbeteren, maar ook zal bijdragen aan de algehele economische stabiliteit en groei van Suriname. Met het beperken van de hoge mate van cash transacties in ons land zullen tevens de risico’s die hiermee samenhangen i.v.m. het landenrisico verder worden gemitigeerd.

 

Tot slot zeg ik dank aan eenieder die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze strategie en kijk uit naar de uitvoering hiervan.

 DANK U !

  

Datum

10:00u

12:30u

 15:00u 

13 juni 2024 DO240613    
12 juni 2024 DO240612 DO240612 DO240612 
11 juni 2024 DO240611 DO240611  DO240611 
10 juni 2024 DO240610 DO240610  DO240610 
07 juni 2024 DO240607 DO240607  DO240607 
06 juni 2024 DO240606 DO240606  DO240606
05 juni 2024 DO240605 DO240605  DO240605 
04 juni 2024 DO240604  DO240604  DO240604 
03 juni 2024 DO240603 DO240603 DO240603 
31 mei 2024 DO240531  DO240531  DO240531
30 mei 2024 DO240530  DO240530   DO240530 
29 mei 2024 DO240529  DO240529   DO240529 
28 mei 2024 DO240528  DO240528   DO240528 
27 mei 2024 DO240527  DO240527   DO240527 
24 mei 2024 DO240524  DO240524   DO240524 
23 mei 2024 DO240523  DO240523   DO240523 
22 mei 2024 DO240522  DO240522   DO240522 
21 mei 2024 DO240521  DO240521   DO240521 
20 mei 2024 DO240520  DO240520   DO240520 
17 mei 2024 DO240517  DO240517   DO240517 
16 mei 2024 DO240516  DO240516   DO240516 
15 mei 2024 DO240515  DO240515   DO240515 
14 mei 2024 DO240514  DO240514   DO240514 
13 mei 2024 DO240513  DO240513   DO240513 
10 mei 2024 DO240510  DO240510   DO240510 
09 mei 2024 DO240509  DO240509   DO240509 
08 mei 2024 DO240508  DO240508   DO240508 
07 mei 2024 DO240507  DO240507   DO240507 
06 mei 2024 DO240506  DO240506   DO240506 
03 mei 2024 DO240503  DO240503   DO240503 
02 mei 2024 DO240502  DO240502   DO240502 

 

 

Periode

Wisselkoers-notering
in PDF

Periode

Wisselkoers-notering
in PDF
 

       
Apr 2024 Apr 2024 Mrt 2024 Mrt 2024
Feb 2024 Feb 2024 Jan 2024 Jan 2024
Dec 2023 Dec 2023 Nov 2023  Nov 2023
Okt 2023 Okt 2023 Sep 2023 Sep 2023
Aug 2023 Aug 2023 Jul 2023  Jul 2023
Jun 2023 Jun 2023 Mei 2023  Mei 2023
Apr 2023 Apr 2023 Mrt 2023  Mrt 2023 
Feb 2023 Feb 2023 Jan 2023   Jan 2023 
Dec 2022 Dec 2022 Nov 2022 Nov 2022 
Okt 2022 Okt 2022 Sep 2022   Sep 2022 
Aug 2022 Aug 2022 Jul 2022  Jul 2022 
Jun 2022 Jun 2022 Mei 2022  Mei 2022 
Apr 2022 Apr 2022 Mrt 2022  Mrt 2022 
Feb 2022 Feb 2022 Jan 2022  Jan 2022 
Dec 2021  Dec 2021 Nov 2021   Nov 2021 
Okt 2021  Okt 2021 Sep 2021   Sep 2021 
Aug 2021  Aug 2021 Jul 2021   Jul 2021 
Jun 2021  Jun 2021 Mei 2021   Mei 2021 
Apr 2021  Apr 2021 Mrt 2021  Mrt 2021 
Feb 2021  Feb 2021 Jan 2021  Jan 2021 
Jaar 2020 Jaar 2020 Jaar 2019 Jaar 2019 
Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017  Jaar 2017 
Jaar 2016 Jaar 2016 Jaar 2015  Jaar 2015 
Jaar 2014 Jaar 2014 Jaar 2013 Jaar 2013 
Jaar 2012 Jaar 2012 Jaar 2011 Jaar 2011 
Jaar 2010 Jaar 2010 Jaar 2009  Jaar 2009

 

Juli 2024
VEILING RESULTAAT TERMIJNDEPOSITO'S
 Open Market Operations

 Tel: 427500 / 473741 ext. #2237

 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Waterkant 20

 Veiling ID  CBTD240703-1W  CBTD240703-1M  CBTD240703-3M
 Type Instrument Termijndeposito
Totaal OMO-  Veilingvolume (SRD)  400.000.000,00  200.000.000,00  100.00.000,00
Minimum OMO Rente (%)      
Afwikkelingsdatum  03 juli 2024  03 juli 2024   03 juli 2024
Vervaldatum  10 juli 2024  03 augustus 2024   03 oktober 2024
 Resultaten
Totaal aantal biedingen  7  7  8
Totaal bedrag aan  biedingen   (SRD)  878.000.000,00  384.709.156,33  531.635.000,00
Totaal toegewezen  biedingen  3  1  1
Totaal bedrag aan  toegewezen  biedingen  (SRD)  400.000.000,00  200.000.000,00  100.000.000,00
Minimum Biedrente (%)  12,0%  14,0%  15,0%
Cut-off Rente (%)  13,0%  14,0%  15,0%
Gewogen gemiddelde  toegewezen rente (%)  13,0%  14,0%  15,0%

 

Klik hier voor de pdf van CBTD240703

 

 

 

Algemeen 

De grondslag van de toezichthoudende taak van de Centrale Bank van Suriname (voortaan aangeduid met CBvS) is vastgelegd in artikel 10 van de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2023 no. 65). Volgens dit artikel heeft de CBvS onder meer de taak om toezicht uit te oefenen op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en het overmakingsverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland en op de kapitaalmarkt, zulks tegen de achtergrond van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich op deugdelijkheid van het bestuur en de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en sub-sectoren. 

Het Directoraat Toezicht Kredietwezen is belast met het prudentieel en integriteitstoezicht op financiële instellingen. Aan het hoofd van het Directoraat Toezicht Kredietwezen staat een directeur. Het directoraat omvat de volgende afdelingen; afdeling Toezicht Verzekeringen, afdeling Toezicht Pensioenfondsen, afdeling Toezicht Spaarinstellingen, afdeling Toezicht Banken, Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Kapitaalmarkt, afdeling Financiële Integriteit en afdeling Financiële Stabiliteit.  

  

De afdeling Toezicht Verzekeringen houdt toezicht op twaalf verzekeringsmaatschappijen en een houdstermaatschappij. Het toezicht van voornoemde instellingen is vooralsnog geregeld in de Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen 1968 (G.B. 1968 no. 63) zoals laatstelijk gewijzigd bij Decreet van 7 november 1986 (S.B. 1986 no. 82) (voortaan aangeduid met WTK 1986). 

Het toezicht op verzekeringsmaatschappijen omvat:

 • het prudentieel toezicht dat zich richt op het waarborgen van de financiële stabiliteit door het toezien op de naleving van de regels met betrekking tot de soliditeit van de verzekeringsmaatschappijen en daarmee de belangen van de verzekerden en derde gerechtigden op verzekeringsuitkeringen te beschermen en het vertrouwen van het publiek in de verzekeringssector te bewaren.
 • het integriteitstoezicht dat zich richt op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (zoals de preventie en bestrijding van money laundering en de financiering van terrorisme, fraude, corruptie, belangenverstrengeling en overtreding van sanctiewetgeving) ter waarborging van de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de financiële sector. Onder het integriteitstoezicht vallen ook het toezicht op een integere bedrijfscultuur, het verlenen van vergunningen en het toetsen van bestuurders op geschiktheid en betrouwbaarheid. 

Het toezicht van de CBvS reikt zich niet tot het bemiddelen tussen individuele cliënten en verzekeringsmaatschappijen. Vanwege de haar opgelegde taakstelling concentreert de CBvS zich op de aanpak van zaken van collectieve aard. Het inspelen op problemen tussen individuele cliënten en verzekeringsmaatschappijen, valt uit dien hoofde buiten het oriëntatiegebied van de CBvS. 

Het toezicht op verzekeringsmaatschappijen wordt middels off-site monitoring, on-site inspecties en periodieke gesprekken uitgeoefend met het doel de financiële conditie en activiteiten van een verzekeraar en het effect van het bedrijfsmanagement en de financiële relaties tussen de verzekeraar en zijn gelieerde ondernemingen, alsook de naleving van wet- en regelgeving betrekking hebbende op de preventie en bestrijding van money laundering en de financiering van terrorisme na te gaan. 

 

Off-site monitoring

De off-site monitoring kan worden omschreven als het verwerken, analyseren en beoordelen van onder andere de financiële informatie c.q. rapportages van de verzekeringsmaatschappijen, waarvan de bevindingen fungeren als een signaal voor eventuele problemen, gegroepeerd naar risicogebieden. 

 

On-site inspectie

On-site inspecties worden uitgevoerd bij een verzekeringsmaatschappij met als doel om het risicoprofiel van de instelling te vergelijken met zijn risicodragend vermogen en om eventuele problemen op te sporen, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de instelling om haar verplichtingen jegens de polishouders op lange termijn na te komen. Op grond van haar bevindingen en de verkregen informatie tijdens de uitgevoerde inspectie kan de CBvS een verzekeringsmaatschappij verplichten maatregelen te treffen die noodzakelijk worden geacht voor het garanderen van een gezonde bedrijfsvoering. 

 

Periodieke gesprekken

De periodieke gesprekken hebben de volgende doelstellingen:

 • Op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de verzekeringsmaatschappijen en de verzekeringssector;
 • Opmerkelijke ontwikkelingen direct met de directie van de verzekeringsmaatschappij bespreken;
 • Afspraken die tijdens de on-site inspectie zijn gemaakt of aanbevelingen die als gevolg van de geconstateerde bevindingen zijn gedaan, te monitoren.

 

NODIG OM TE WETEN

Onder toezicht stelling van een verzekeringsmaatschappij

Ingevolge artikel 5 lid 1 van de WTK 1986 is voor elke instelling, die haar bedrijf in Suriname wenst aan te vangen, een verklaring van geen bezwaar van de CBvS vereist. Daarnaast dient er een bedrijfsvergunning aangevraagd te worden bij het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie. 

De aanvraag voor afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf dient een aantal gegevens te bevatten zoals genoemd in de richtlijnen voor de aanvraag van een verklaring van geen bezwaar waaronder:

 • Een ondernemingsplan waarin een marktstudie is opgenomen;
 • Een door de CBvS vast te stellen minimum gestort aandelenkapitaal;
 • Het doel van de instelling moet duidelijk tot uitdrukking komen in de naamgeving;
 • De op te richten verzekeringsmaatschappij moet de naamloze vennootschap als rechtsvorm hebben;
 • Een minimum aantal bestuurders of commissarissen vastgesteld door de CBvS;
 • De jaarstukken dienen binnen een door de CBvS te bepalen termijn te worden ingediend;
 • Voorts dienen de (concept)statuten van de (op te richten) verzekeringsmaatschappij te voldoen aan een aantal eisen van de CBvS. Wijzigingen behoeven goedkeuring van de CBvS. 

De CBvS heeft een nieuwe wet in concept namelijk de “Wet Toezicht Verzekeringswezen” (voortaan aangeduid met WTV). De nieuwe wet dient als vervanging van de WTK 1986. De conceptwet is door de CBvS naar het ministerie van Financiën & Planning gestuurd ter doorgeleiding naar de Nationale Assemblée. Beide wetten hebben als doel toezicht uit te oefenen ter bescherming van de belangen van de verzekerden en derden gerechtigden op verzekeringsuitkeringen, alsmede ter bevordering van het vertrouwen van het publiek in de verzekeringssector. In tegenstelling tot de WTK 1986 is de WTV een specifieke en separate wet voor het toezicht op het verzekeringsbedrijf, verzekeringsbemiddelaars en houdstermaatschappijen van verzekeraars in Suriname.

De nieuwe wet zal de CBvS effectievere instrumenten aanbieden om haar toezicht uit te oefenen. Op grond van de WTV zal de CBvS als enige vergunningverlenende instantie optreden. Ook zal de CBvS op basis van de WTV onmiddellijk actie kunnen ondernemen tegen verzekeraars die zich niet aan de wet houden, afhankelijk van de ernst van de omstandigheden. 

Naast de eerdergenoemde vereisten toetst de CBvS, uit hoofde van de op 10 maart 2021 uitgevaardigde richtlijn Geschiktheid van Bestuurders, Commissarissen en Gekwalificeerde deelnemers bij verzekeraars (voortaan aangeduid met richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars) of een voorgedragen bestuurder of commissaris geschikt is om een functie te vervullen en of zijn of haar betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

Echter blijft het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de onder toezicht staande verzekeringsmaatschappij om een adequate beoordeling uit te voeren van de deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid van kandidaten die worden voorgedragen voor een bestuurs- of toezichtfunctie, alsook voor houders van gekwalificeerde deelnemingen.

 

Toetsing op integriteit en deskundigheid van Bestuurders, Commissarissen en Gekwalificeerde Deelnemers

De CBvS toetst conform de richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars de volgende personen:

 • alle personen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die direct of indirect, alleen of in samenspraak, in belangrijke mate invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming bij de verzekeraar op het hoogste niveau. Het betreft hier houders van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van de verzekeraar en, in voorkomende geval, hun vertegenwoordigers.
 • Alle personen, die als bestuurder of commissaris, verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur van of het toezicht op de verzekeraar.

 

Wanneer vindt de toetsing plaats en bij welke personen?

De toetsing vindt plaats bij de aanmelding van aspirant bestuurders of commissarissen van een startende verzekeringsmaatschappij of van reeds bestaande verzekeringsmaatschappijen, commissarissen die zich herkiesbaar stellen, een wijziging van het takenpakket van een bestuurder of voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeringsmaatschappij. 

De aspirant en/of zittende bestuurders en commissarissen mogen “onder voorbehoud van goedkeuring van de CBvS” worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

Welke documenten zijn vereist?

Uit hoofde van de richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars zijn onder andere de volgende documenten vereist:

 • Een recente goedgelijkende pasfoto;
 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister, maximaal zes maanden oud;
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart/paspoort/rijbewijs) voor ingezetenen;
 • Een kopie van de relevante pagina’s van het geldige paspoort voor niet-ingezetenen;
 • Een nationaliteitsverklaring voor niet-ingezetenen;
 • Een verklaring van de procureur-generaal betreffende het antecedentenonderzoek, niet ouder dan zes maanden. Voor niet-ingezetenen een verklaring omtrent het gedrag afgegeven door de bevoegde justitiële autoriteiten met duidelijke vermelding van de datum van afgifte.
 • Een bewijs van de hoogst genoten opleiding (van toepassing op bestuurders en commissarissen).

Naast het documentenonderzoek worden eveneens referenties opgevraagd om zodoende informatie in te winnen over de voorgedragen kandidaat. De informatie-inwinning geschiedt middels het doen toekomen van een brief aan de opgegeven referenten met een vragenlijst als bijlage. 

De toetsing vindt aan de hand van de criteria opgenomen in de richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars plaats.

 Veiligheidselementen die op alle bank­biljetten voorkomen

 1. 2-kleuren in elkaar grijpende Guilloche-patronen
 2. 3-kleuren tastbare diepdruk
 3. goud-iriserende strook
 4. latente afbeelding “SR$” wordt zichtbaar als het biljet schuin wordt gehouden
 5. watermerk met tekst “CBvS”
 6. doorzichtvenster (perfecte aansluiting voor- en achterzijde)
 7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehan- dicapten
 8. zichtbare vezels
 9. holografische strook
 10. van kleur veranderende veilig- heidsdraad met “SRD”-tekst
 11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid

 

Veiligheidselementen op hoge coupures

 1. metallieke drukplaatinkt
 2. optisch variabele inkt

 

Uitwerking elementen

3. iriserende gouden strook   4. latente afbeelding
Een optisch variabele strook met de letters “CBvS” krijgt een iriserende gouden kleur wanneer het biljet gekanteld wordt. “SR$” wordt zichtbaar wanneer het biljet schuin bij een lichtbron wordt gehouden
5. Watermerk   6. doorzichtvenster
Een veelkleurige afbeelding van het gebouw van de Centrale Bank is in het papier zichtbaar wanneer het biljet tegen het licht gehouden wordt. Corresponderende patronen aan beide kanten van biljet sluiten precies op elkaar aan en vormen samen het logo van de Centrale Bank als het biljet tegen het licht gehouden wordt.
7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehandicapten   8. Zichtbare Vezels
Een serie symbolen in relië verhoogt de tastbaarheid, zodat het makkelijker is voor visueel gehandicapten om het biljet te herkennen. Willekeurig gespreide rode en groene vezels zijn zichtbaar in het papier van iedere denominatie.
9. Holografische Strook   10. van kleur veranderende veiligheidsdraad met “SRD”-tekst.
De holografische strook loopt in de lengte over het bankbiljet en verandert van kleur wanneer hij bekeken wordt vanuit verschillende hoeken. De kleur van de gevensterde veiligheidsdraad verandert wanneer hij bekeken wordt vanuit verschillende hoeken.
11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid   13. Optische Variabele Inkt
De randen en hoeken van het bankbiljet zijn op onzichtbare wijze verstevigd zodat de biljetten langer meegaan. Hiervan verandert de kleur afhankelijk van de hoek waaronder het biljet bekeken wordt.

Spreekt een functie u aan en bent u toe aan een nieuwe uitdaging, dan nodigen wij u hierbij vriendelijk uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae op te sturen naar de afdeling Human Resources Management van de Centrale Bank van Suriname via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

SOLLICITATIES:

 

 

 

Algemeen

 

De Centrale Bank van Suriname (voortaan aangeduid met CBvS) streeft, zoals opgenomen in artikel 9 van de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2022 no. 65), naar het behoud van de stabiliteit van het financieel systeem. Dit streven tracht zij te realiseren door de toezichthoudende taken opgenomen in artikel 10 van voornoemde wet uit te voeren. Volgens dit artikel heeft de CBvS onder meer de taak om toezicht uit te oefenen op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer, het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland en op kapitaalmarkt, zulks tegen de achtergrond van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich daarbij op de soliditeit en de integriteit van de instellingen in deze sectoren. Hierbij is het Directoraat Toezicht Kredietwezen belast met het prudentieel en integriteitstoezicht op de financiële instellingen. Dit directoraat beschikt over een secretariaat, Afdeling Toezicht Spaarinstellingen, Afdeling Toezicht Pensioenfondsen, Afdeling Toezicht Banken, Geldtransactiekantoren en Kapitaalmarkt, Afdeling Toezicht Verzekeringen, Afdeling Financiële Stabiliteit, Afdeling financiële Integriteit en Stafbureau DTK. 

 

De technische uitvoering van het toezicht op spaarinstellingen is gedelegeerd aan de Afdeling Toezicht Spaarinstellingen, waarbij de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen (S.B. 2024 no. 04) (WTK 2023) de basis vormt. Deze wet is van toepassing op kredietinstellingen, waar spaarinstellingen deel van uitmaken. Volgens de WTK 2023, is een kredietinstelling een rechtspersoon, die in belangrijke mate haar bedrijf maakt van het ter beschikking verkrijgen van direct of op termijn opvorderbare gelden, al dan niet in de vorm van spaargelden of tegen uitgifte van één of meer soorten schuldbewijzen, en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen.

 

De definitie in acht nemende is een spaarinstelling meer dan een financiële instelling.

Een spaarinstelling is een democratisch beheerde organisatie op coöperatieve grondslag zonder winstoogmerk. De leden storten een entreepenning om als lid toegelaten te worden. Deze handeling stelt de leden in staat eigenaar te worden van de spaarinstelling en verleent hun het recht een bestuur te kiezen dat het beleid vaststelt. Tevens kan een directeur benoemd worden. 

Vervolgens worden de namen van de onder toezicht staande spaarinstellingen jaarlijks in de eerste helft van de maand januari in het Advertentieblad van de Republiek Suriname gepubliceerd.

 

Oprichting van een spaarinstelling

De oprichting van een spaarinstelling dient volgens een wettelijk proces te geschieden.

Om de activiteiten van een spaarinstelling, met als rechtsvorm coöperatieve vereniging, te kunnen uitvoeren is conform de WTK 2023 een vergunning van de Bank vereist. Deze vergunning dient ingevolge artikel 3 van de WTK 2023 per aangetekende brief aangevraagd te worden bij de Bank.

 

Daarnaast dient de documentatie opgenomen in artikel 3 van de WTK 2023 ter goedkeuring van de Bank ingediend te worden. Naast de documenten opgenomen in artikel 3, kan de Bank tevens eisen nadere gegevens te verstrekken. Ook dienen de artikelen 2, 4 tot en met 11 in acht genomen te worden voor het oprichten van een spaarinstelling. Tevens dienen de Wet Coöperatieve verenigingen 2017, de Wet op de Jaarrekening 2017 en de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money laundering en Terrorismefinanciering 2022 ook doorgenomen te worden.  

 

Het proces voor de vergunningsaanvraag

Alvorens een spaarinstelling wordt opgericht zullen documenten in orde gemaakt moeten worden. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Daarnaast dient er een bestuur samengesteld te worden dat minimaal uit vijf leden bestaat. Er zal ook een commissie van toezicht (toezichthoudend orgaan) samengesteld moeten worden. Deze organen dienen bemenst te worden door de leden van de spaarinstelling. Hierbij dienen de namen en de functies kenbaar gemaakt te worden. Voor de bemensing van de voornoemde organen is conform artikel 19 lid 2 van de WTK 2023 toestemming van de Bank noodzakelijk. Verder kunnen er tevens personen en/of functionarissen worden aangesteld binnen de spaarinstelling die naar oordeel van de Bank invloed kunnen uitoefenen op het risicoprofiel van een spaarinstelling. Ook deze personen en/of functionarissen zullen getoetst worden door de Bank conform artikel 19 lid 3 van de WTK 2023.  Alvorens toestemming wordt verleend, zullen de leden van het bestuur en de commissie van toezicht, een eventuele directeur en de voornoemde personen en/of functionarissen een ‘fit and proper’ test ondergaan, waarbij de beschikbaarheid en tijd, het belang van de instelling en onafhankelijkheid, de vakbekwaamheid, financiële gegoedheid, persoonlijke eigenschappen en de integriteit worden getoetst middels het invullen van een aanvraagformulier ten behoeve van leden van het bestuur, de directie en de commissie van toezicht. Hierna zullen er toetsings- en kennismakingsgesprekken worden gehouden.

 

Verder dient er eerst een vooronderzoek verricht te worden, waarbij aangetoond wordt dat de spaarinstelling levensvatbaar zal zijn. De resultaten van dit onderzoek dienen onder andere opgenomen te worden in een ondernemingsplan. Tevens moet dit plan het volgende bevatten:

 • Het doel en de visie, waarbij de behoefte van oprichting, de activiteiten en de doelgroepen ook worden opgenomen.
 • De personele bezetting.
 • De functiescheidingen (front office, back office, internal audit en compliance officer).
 • Een organogram.
 • De procedure inzake de wijze en frequentie van de rapportage aan het bestuur/de directie.
 • Een minimumaantal leden van 250 voor het oprichten van een levensvatbare spaarinstelling.
 • Financiële projecties van de eerste drie operationele jaren, die uit een balans, resultatenrekening en kastroomoverzicht bestaan. Hierbij dient tevens een prognose van de verwachte solvabiliteits- en liquiditeitspositie conform de geldende normen van de Bank te worden opgenomen.
 • Procedure voor risicomanagement (inclusief automatisering en beveiliging).
 • De concurrentiepositie van de spaarinstelling.
 • Naam van de externe accountant.

 

Nadat alle documentatie conform artikel 3 van de WTK 2023 is ingediend, zal de Bank overgaan tot de toetsing. Verder zullen er m.b.t. de vergunningsaanvraag kosten in rekening worden gebracht.  

 

Wanneer de documenten goed zijn bevonden en de leden van het bestuur en de commissie van toezicht toestemming hebben van de Bank, wordt de vergunning middels een beschikking verstrekt. De Bank beslist binnen drie maanden na de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

 

Hierna zal de spaarinstelling moeten voldoen aan de maandelijkse/kwartaalbasis en jaarlijkse rapportageplicht. Ook zijn spaarinstellingen, instellingen van openbaar belang, wat inhoudt dat jaarlijks een jaarrekening conform de Wet op de Jaarrekening 2017 zal moeten worden opgesteld.

 

Het toezicht op een spaarinstelling

Het toezicht op spaarinstellingen bestaat uit het volgende:

 • Het prudentieel toezicht dat zich richt op de financiële opzet. Hierbij wordt er gestreefd naar een gezonde coöperatieve sector. Dit ter bescherming van de aan de instelling toevertrouwde middelen en het verhogen van het vertrouwen van de leden.
 • Het integriteitstoezicht dat zich richt op:
  • corporate governance (deugdelijk bestuur), wat betrekking heeft op integere en deskundige bestuurders, die op basis van richtlijnen verantwoord beleid uitstippelen en uitvoeren voor de instellingen;
  • bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (ML/TF). Hierbij is het doel om spaarinstellingen het minimale kader te verschaffen om op een adequate en proactieve wijze ML/TF te bestrijden, door risico’s te identificeren, te beoordelen, te onderzoeken en acties ter beperking van deze risico’s te ondernemen.

 

Verder wordt het toezicht uitgeoefend middels off-site monitoring en on-site inspecties:

 • Off - site monitoring

Nadat de vergunning is verstrekt aan een spaarinstelling dient de instelling op een vrij regelmatige basis haar gegevens te rapporteren, in een door de Bank voorgeschreven vorm (off-site monitoring). De off-site monitoring houdt zich bezig met het analyseren van rapportages van de instellingen, waarvan het resultaat fungeert als een waarschuwingssignaal voor eventuele problemen. De off-site monitoring wordt periodiek (maandelijks, op kwartaalbasis, halfjaarlijks, jaarlijks) uitgevoerd middels een analyse van de ontvangen data middels de voorgeschreven rapportagestaten, instructies en richtlijnen. Aan de hand van de analyse kan het opstellen van een brief of het uitnodigen voor een gesprek noodzakelijk zijn. Verder worden er ook periodieke gesprekken gevoerd met het doel dat de toezichthouder op de hoogte blijft van de ontwikkelingen die zich binnen de instelling afspelen.

 •  On - site inspectie 

Bij de on-site inspectie wordt de bedrijfsvoering van de instelling ter plekke beoordeeld aan de hand van haar boeken en bescheiden. In dit kader wordt onder meer gebruik gemaakt van de data van de off-site monitoring.

 

Herstel en afwikkeling van kredietinstellingen

Met de inwerkingtreding van de Centrale Bankwet 2022 is het vaststellen van regels door de CBvS met betrekking tot het nemen en ten uitvoer leggen van preventieve, vroegtijdige interventie- en resolutiemaatregelen ten aanzien van de kredietinstellingen, ten einde de handhaving van de financiële stabiliteit in Suriname te bewerkstelligen vereist. Naar aanleiding hiervan is de Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen (S.B. 2024 no.5) (WET HAK) afgekondigd. Hierdoor is de Bank naast monetaire- en toezichtautoriteit nu ook resolutieautoriteit.

De CBvS, deskundig en ervaren met betrekking tot het toezicht (toezichtfunctie) op kredietinstellingen, is reeds bekend met de informatie bij kredietinstellingen, hetgeen de nodige efficiëntie oplevert in de taakvoering, gezien de resolutiefunctie de informatie, expertise en capaciteit die beschikbaar is bij het toezicht in acht zal nemen. Hierdoor kan de toezichttaak de resolutiefunctie vroegtijdig betrekken, indien zij bepaalde ontwikkelingen en problemen signaleert. Dit is bevorderlijk voor vlot en effectief ingrijpen in geval uit gerapporteerde cijfers en trends kan worden afgeleid dat risico’s ongewenste proporties lijken aan te nemen en een kredietinstelling in een situatie van discontinuïteit is gekomen of waarschijnlijk zal komen. Dit kan de stabiliteit binnen de financiële sector alleen maar ten goede komen. Daarnaast blijft een kredietinstelling die in resolutie wordt geplaatst, onder toezicht van de Bank, tenzij het resolutieproces uiteindelijk leidt tot het intrekken van de vergunning en de liquidatie van de instelling, hetgeen het belang van een nauwe samenwerking tussen de toezichtfunctie en de resolutiefunctie onderstreept.

 

Liquidatie door de spaarinstelling zelf

Een spaarinstelling kan zelf besluiten tot liquidatie over te gaan. Hierbij is de spaarinstelling conform artikel 33 van de WTK verplicht binnen twee (2) werkdagen dit besluit direct schriftelijk aan de Bank mede te delen. Er zal een door de Bank vast te stellen periode in acht genomen worden alvorens uitvoering aan een besluit tot liquidatie kan worden gegeven. Een zodanig besluit dient onder toezicht en volgens aanwijzingen van de Bank te geschieden. 

Date Name  Author
WP/19/01 Towards Financial Inclusion: An Assessment for Suriname Nancy Fraser, Cherique MacDonald & Gavin Ooft
     
WP/18/04 Modelling and Forecasting Inflation for the Economy of Suriname Gavin Ooft
     
WP/18/03 A Monthly Economic Activity Index System for Suriname    Sailesh Bhaghoe
     
WP/18/02 The Impact of Value Added Tax on Economic Growth - Can Suriname draw a Lesson from Value Added Tax in the Caribbean? Albert W. Mungroo
     
WP/18/01 Financial Resource Curse:  the Role of Commodity Price Shocks in Suriname Jennilee Brunings, Xanegay Huur, Peggy Tjon Kie Sim-Balker
     
WP/17/01 Strategic Assets Allocation for the Saving and Stabilization Fund of Suriname (SSFS) D. Wondel
     
WP/16/03 Inflation and Economic Activity in Suriname Gavin Ooft
     
WP/16/02 The Impact of the Foreign Exchange Market and Exchange Rate Policy on the Trade Balance in Suriname 1971-2012 Janice Narain
     
WP/16/01 Determining a Debt Threshold for Suriname - Is there an Optimal Level? Peggy Tjon Kie Sim-Balker & Albert Mungroo
     
WP/14/04 Financial Development in Suriname and its Relationship with Economic Growth Nancy Ong-A-Kwie-Jurgens & Daniel Boamah
     
WP/14/02 Twin Deficits in Suriname: An Empirical Analysis Peggy Tjon Kie Sim-Balker Albert Mungroo, Natalie Piqué-Lont & Gavin Ooft
     
WP/14/01 Measuring the impact of Suriname’s Monetary Policy on the Business Cycle: 1970-2012 Nancy Ong a Kwie & Ansjela-Devi Bhagwandin
     
WP/13/04 Government Expenditure in Suriname: A stimulus or impediment to growth Albert Mungroo, Gavin Ooft & Peggy Tjon Kie Sim-Balker
     
WP/13/03 Human Capital Development & Economic Growth in Suriname Gavin Ooft & Karel Eckhorst
     
WP/13/02 The Feasibility of Open Market Operations in Suriname: The pass-through of the policy interest rate Nancy Ong a Kwie & Natalie Pique
     
WP/13/01 Towards an Inflation Targeting Framework for Suriname Nancy Fraser & Ansjela-Devi Bhagwandin
WP/12/04 The International Investment Position of Suriname Rosminie Warsosemito
     
WP/12/03 The money demand function in Suriname Sanjay Gaurisankar & Nancy Ong A Kwie-Jurgens
     
WP/12/02 Tourism and Agricultural intersectoral linkages in Suriname 1980-2010 Karel Eckhorst & Daniëlla Wondel
     
WP/12/01 Coping with Financial Dollarization in Suriname Rakesh Adhin
     
WP/11/01 Short-Run and Long-Run Relationship between Money and Prices: The Case of Suriname Sanjay Gaurisankar with Saira Jahangir-Abdoelrahman, Karel Eckhorst, Wendy Amatali-Sisal, Rosminie Warsosemito, Daniëlla Wondel

 

Algemeen 

De grondslag van de toezichthoudende taak van de Centrale Bank van Suriname (voortaan aangeduid met CBvS) is vastgelegd in artikel 9 van de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2022 no. 65). Volgens dit artikel heeft de CBvS onder meer de taak om toezicht uit te oefenen op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en op het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland, zulks tegen de achtergrond van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich daarbij op de soliditeit en de integriteit van de instellingen in deze sectoren en sub-sectoren. 

Het Directoraat Toezicht Kredietwezen is belast met het prudentieel en integriteitstoezicht op financiële instellingen. Dit directoraat omvat een secretariaat en de Afdeling Toezicht Pensioenfondsen, Afdeling Toezicht Banken, Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Kapitaalmarkt, Afdeling Toezicht Verzekeringen, Afdeling Toezicht Spaarinstellingen, Afdeling Financiële Stabiliteit en Staforgaan (DTK).

De Wet Pensioenfondsen en Voorzieningsfondsen (S.B. 2005 no. 75) vormt de basis voor het toezicht op vrijwillige pensioenregelingen w.o. pensioenfondsen en voorzieningsfondsen. De technische uitvoering van het toezicht op pensioen- en voorzieningsfondsen is gedelegeerd aan de Afdeling Toezicht Pensioenfondsen. De namen van de onder toezicht staande pensioen- en voorzieningsfondsen worden in de eerste helft van de maand januari van ieder jaar naar de toestand per 31 december van het voorgaande jaar in het Advertentieblad van de Republiek Suriname gepubliceerd.

Het toezicht op pensioen- en voorzieningsfondsen omvat:

 • het prudentieel toezicht dat zich richt op de financiële opzet, de deskundigheid en integriteit van bestuurders van instellingen en daardoor op bescherming van de belangen en verhogen van het vertrouwen van de deelnemers in hun instelling en de aan de instelling toevertrouwde middelen.
 • het integriteitstoezicht dat zich richt op:
  •  een “schone” en integere pensioensector middels aanpak van financieel-economische criminaliteit;
  • het beheersen van de integriteitsrisico's bij de onder toezicht staande instellingen;
  • integere en deskundige bestuurders, die op basis van een gedragscode verantwoord beleid uitstippelen en uitvoeren voor de instellingen.

De opzet is om d.m.v. adequaat toezichthouden de kans te mitigeren dat instellingen in moeilijkheden geraken alsook de sector als geheel, als gevolg van onder andere witwasactiviteiten, financiering van terrorisme en/of corruptie, alsook insolvabele instellingen. 

Conform de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering - S.B. 2022 no. 138 (voortaan aangeduid met WMTF) houdt de CBvS AML/CFT-toezicht, onderdeel van het integriteitstoezicht, op alle financiële instellingen. In dit kader houdt de Afdeling Toezicht Pensioenfondsen AML/CFT-toezicht op alle pensioen- en voorzieningsfondsen, dus ook het Algemeen Pensioenfonds, dat niet valt onder het prudentieel toezicht van de CBvS. 

In dit kader heeft de CBvS de richtlijn “Regeling gedragscode voor pensioen- en voorzieningsfondsen” uitgevaardigd alsook ingevolge de bepalingen van de WMTF de “Richtlijn AML/CFT en corruptie voor pensioenen en voorzieningsfondsen”. 

Integriteitsrisicomanagement omvat het voorkomen van betrokkenheid bij criminele activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, witwassen, terrorismefinanciering en andere overtredingen van de WMTF of het handelen in strijd met de algemeen aanvaarde normen. 

Uitgangspunt van de CBvS is dat integriteitsrisicomanagement ethisch gedrag en een ethische bedrijfscultuur bevordert. Ter voorkoming van belangenverstrengeling, dient integriteitsrisicomanagement te worden opgenomen in de eigen gedragscode van de instellingen.

 

Nodig om te weten

Wat is een pensioenfonds?

Volgens de Wet Pensioenfondsen en Voorzieningsfondsen (voortaan aangeduid met WPV), is een pensioenfonds een aan één of meer ondernemingen verbonden instelling, waarin ten bate van personen, die aan de onderneming(en) verbonden zijn, gelden worden bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioen.

Wat is een voorzieningsfonds?

Volgens de WPV is een voorzieningsfonds een aan één of meer ondernemingen verbonden instelling, waarin ten bate van personen, die aan die onderneming(en) verbonden zijn, gelden worden bijeengebracht met het oog op een eenmalige uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening. 

Oprichting pensioenfonds of voorzieningsfonds

De oprichting van een pensioen- of voorzieningsfonds dient volgens een wettelijk proces te geschieden. Het wordt aanbevolen dit proces zorgvuldig te volgen. De werkgever dient de pensioentoezegging te melden bij de CBvS. Eveneens dient het bestuur binnen 3 maanden na oprichting het pensioen- of voorzieningsfonds aan te melden bij de CBvS door middel van een aanmeldingsformulier. Onderstaand is een overzicht van verplichtingen van dit proces weergegeven:

Welke rechtsvorm moet het pensioen- of voorzieningsfonds bezitten? Pensioen- en voorzieningsfondsen moeten de rechtsvorm van een stichting naar Surinaams recht bezitten. 

Wanneer moet een pensioen- of voorzieningsfonds worden geregistreerd bij de CBvS? Het bestuur van een pensioenfonds of voorzieningsfonds is verplicht het pensioen- of voorzieningsfonds binnen 3 maanden na oprichting bij de CBvS aan te melden.

Wanneer moet het bestuur van het pensioen- of voorzieningsfonds een verzoek aan de CBvS richten voor de afgifte van een verklaring van geen bezwaar?  Bij de aanmelding richt het bestuur van een pensioen- of voorzieningsfonds een verzoek aan de CBvS voor de afgifte van een verklaring van geen bezwaar om als pensioen- of voorzieningsfonds te mogen opereren.

Welke documenten moeten worden overgelegd bij de aanmelding van een pensioen- of voorzieningsfonds (in oprichting)?  

 • De documenten die overgelegd dienen te worden zijn als volgt.
 • Een afschrift van de akte van oprichting c.q. de statuten;
 • Een bewijs van inschrijving in het Stichtingenregister;
 • Een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van de statuten en reglementen;
 • Een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de overeenkomst betreffende de regeling omtrent de betalingen van de bijdragen.

Waar moet de melding van oprichting van een pensioen- of voorzieningsfonds worden gedaan?

De melding van oprichting van een pensioen- of voorzieningsfonds wordt bij de CBvS gedaan.

Welke bepalingen moeten de statuten en het (pensioen)reglement van het pensioen- of voorzieningsfonds minimaal bevatten?

De statuten en reglementen van een pensioen- of voorzieningsfonds moeten minimaal, bepalingen bevatten welke beantwoorden aan de voorschriften van de WPV.

Welke gegevens zijn bovendien gedurende dezelfde termijn van dit proces vereist door de CBvS? 

De volgende gegevens zijn vereist door de CBvS:

 • Opgave van de actuaris belast met de actuariële werkzaamheden ten behoeve van het pensioenfonds, indien het pensioenfonds haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer houdt.
 • Opgave van de externe accountant belast met de controle van de staten.
 • Opgave van de administrateur van het pensioen- of voorzieningsfonds.
 • Opgave van de personen met tekeningsbevoegdheid, met vermelding van de respectievelijke autorisatiebevoegdheden.

 

Verklaring van geen bezwaar

Als het pensioen- of voorzieningsfonds is aangemeld bij de CBvS, dient op basis van de WPV gelijktijdig een verzoek aan de CBvS te worden gedaan voor de afgifte van een verklaring van geen bezwaar. 

In gevolge de wettelijke bepalingen beslist de CBvS op het verzoek tot afgifte van een verklaring van geen bezwaar binnen 3 maanden na ontvangst van alle vereiste gegevens, bewijsstukken en inlichtingen.

Van de beslissing wordt door de CBvS bij aangetekend schrijven mededeling gedaan aan het pensioen- of voorzieningsfonds. 

Ten behoeve van voormeld proces is de “Richtlijn voor de onder toezichtstelling en afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor pensioenfondsen en voorzieningsfondsen uitgevaardigd.

 

Toetsing op integriteit en deskundigheid van bestuurders

De CBvS toetst conform de WPV de bestuurders van een pensioen- of voorzieningsfonds die het beleid bepalen of mede helpen bepalen op hun deskundigheid en integriteit. Voor een voorzieningsfonds worden t.a.v. deskundigheid lagere eisen gesteld.

Wanneer vindt de toetsing plaats en welke personen?

De toetsing vindt plaats bij aanmelding van het bestuur van een startend pensioen- of voorzieningsfonds of bij aanmelding van aspirant-bestuursleden en zittende bestuurders, die zich herkiesbaar stellen van reeds bestaande pensioen- en voorzieningsfondsen. 

Welke documenten worden vereist?

Uit hoofde van de WPV worden de volgende documenten vereist:

 • Het curriculum vitae
 • Een verklaring van de Procureur-Generaal omtrent de antecedenten
 • Een recente CBB-uittreksel
 • Een recente goedgelijkende pasfoto
 • Een recente nationaliteitsverklaring
 • Een kopie van de ID kaart
 • Het volledig ingevuld aanvraagformulier 

 

Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de Richtlijn m.b.t. vereisten voor bestuursleden op het gebied van integriteit en deskundigheid”. 

 

Het toezicht op pensioen- of voorzieningsfondsen 

Off - site inspectie

De off –site inspectie kan worden omschreven als het verwerken, analyseren en beoordelen van informatie c.q. rapportages van de pensioen- of voorzieningsfondsen, waarvan de bevindingen fungeren als een signaal voor eventuele problemen, gegroepeerd naar risicogebieden.

On - site inspectie 

On –site inspectie wordt o.a. uitgevoerd bij een pensioen- of voorzieningsfonds o.b.v. (de mate van) geïdentificeerde risico’s, waaraan het pensioen- of voorzieningsfonds zich blootstelt c.q. redflags, die zijn geconstateerd tijdens de off- site inspectie. De bedrijfsvoering van de instelling wordt ter plekke beoordeeld o.a. aan de hand van beschikbaar gestelde documentatie.

Periodieke gesprekken

Deze gesprekken vinden plaats, indien de CBvS het nodig acht of op verzoek van een pensioen- of voorzieningsfonds en hebben de volgende doelstellingen:

 • Bestuursleden informeren over de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid bij het aanvaarden van de functie van bestuurslid.
 • Op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het pensioen- of voorzieningsfonds.
 • Het pensioen- of voorzieningsfonds te begeleiden bij allerhande zaken.
 • Geconstateerde ontwikkelingen direct met het bestuur van het pensioen- of voorzieningsfonds bespreken ter voorkoming van (onoverkomelijke) problemen.

  

Einde toezicht

Afwikkeling van pensioen- of voorzieningsfondsen 

Indien een pensioen- of voorzieningsfonds haar doel bereikt heeft of haar doel niet meer zal bereiken is het nodig om deze instelling te doen opheffen c.q. op te heffen. Een pensioen- of voorzieningsfonds kan bij bestuurlijk besluit of middels een uitspraak van de kantonrechter worden opgeheven. Nadat alle formaliteiten zoals opgenomen in de statuten alsook de regels van de WPV en de CBvS zijn nageleefd, wordt het toezicht beëindigd, waarna tot opheffing van het pensioen- of voorzieningsfonds kan worden overgegaan, gevolgd door het uitschrijven van het pensioenfonds of voorzieningsfonds uit het Stichtingenregister.

Zoals in de aankondiging is gecommuniceerd loopt de CBC inschrijving van donderdag 27 april tot en met donderdag 11 mei 2023 via de lokale banken. De ingevulde inschrijfformulieren moeten ingeleverd worden bij uw huisbank; niet bij de Centrale Bank van Suriname. Gelieve de instructies van uw huisbank op te volgen met betrekking tot het inleveren van de inschrijfformulieren.

Voor het invullen van het inschrijfformulier kunt u de stappen in het instructieformulier volgen. Gedurende de inschrijvingsperiode zal het CBC-loket bij de Centrale Bank van Suriname van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 12:30 uur open zijn voor vragen en eventuele onduidelijkheden met betrekking tot het invullen van het inschrijfformulier.

 

Klik hier voor de instructies

Klik hier voor het inschrijfformulier

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen15 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 29,686 29,929
EUR 31,640 32,679
GBP 38,525 39,280
ANG 16,311 16,631
AWG 16,492 16,815
BRL 5,457 5,564
TTD 4,393 4,479
BBD 14,634 14,921
XCD 10,995 11,210
GYD PER 100 14,106 14,382
CNY 4,088 4,168

Gewogen Gemiddelde Koersen15 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,923 29,522
EUR 30,562 31,256
GBP 37,535 38,278
ANG 15,892 16,206
AWG 16,068 16,386
BRL 5,317 5,422
TTD 4,280 4,365
BBD 14,258 14,540
XCD 10,712 10,924
GYD PER 100 13,743 14,016
CNY 3,983 4,062

GoudcertificatenJuli 15

Coupure SRD
5 gram 23.159,65
10 gram 46.319,30
50 gram 231.596,49
100 gram 463.192,98
500 gram 2.315.964,88
1000 gram 4.631.929,76
Gold LBMA USD 2.406,85 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240710-1W 2024-07-10 10,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 13,0
CBTD240626-1W 2024-06-26 14,1
CBTD240619-1W 2024-06-19 9,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240710-1W 2024-07-10 12,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 15,6
CBTD240626-1W 2024-06-26 16,9
CBTD240619-1W 2024-06-19 11,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures