Veiligheidselementen die op alle bank­biljetten voorkomen

 1. 2-kleuren in elkaar grijpende Guilloche-patronen
 2. 3-kleuren tastbare diepdruk
 3. goud-iriserende strook
 4. latente afbeelding “SR$” wordt zichtbaar als het biljet schuin wordt gehouden
 5. watermerk met tekst “CBvS”
 6. doorzichtvenster (perfecte aansluiting voor- en achterzijde)
 7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehan- dicapten
 8. zichtbare vezels
 9. holografische strook
 10. van kleur veranderende veilig- heidsdraad met “SRD”-tekst
 11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid

 

Veiligheidselementen op hoge coupures

 1. metallieke drukplaatinkt
 2. optisch variabele inkt

 

Uitwerking elementen

3. iriserende gouden strook   4. latente afbeelding
Een optisch variabele strook met de letters “CBvS” krijgt een iriserende gouden kleur wanneer het biljet gekanteld wordt. “SR$” wordt zichtbaar wanneer het biljet schuin bij een lichtbron wordt gehouden
5. Watermerk   6. doorzichtvenster
Een veelkleurige afbeelding van het gebouw van de Centrale Bank is in het papier zichtbaar wanneer het biljet tegen het licht gehouden wordt. Corresponderende patronen aan beide kanten van biljet sluiten precies op elkaar aan en vormen samen het logo van de Centrale Bank als het biljet tegen het licht gehouden wordt.
7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehandicapten   8. Zichtbare Vezels
Een serie symbolen in relië verhoogt de tastbaarheid, zodat het makkelijker is voor visueel gehandicapten om het biljet te herkennen. Willekeurig gespreide rode en groene vezels zijn zichtbaar in het papier van iedere denominatie.
9. Holografische Strook   10. van kleur veranderende veiligheidsdraad met “SRD”-tekst.
De holografische strook loopt in de lengte over het bankbiljet en verandert van kleur wanneer hij bekeken wordt vanuit verschillende hoeken. De kleur van de gevensterde veiligheidsdraad verandert wanneer hij bekeken wordt vanuit verschillende hoeken.
11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid   13. Optische Variabele Inkt
De randen en hoeken van het bankbiljet zijn op onzichtbare wijze verstevigd zodat de biljetten langer meegaan. Hiervan verandert de kleur afhankelijk van de hoek waaronder het biljet bekeken wordt.

Spreekt een functie u aan en bent u toe aan een nieuwe uitdaging, dan nodigen wij u hierbij vriendelijk uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae op te sturen naar de afdeling Human Resources Management van de Centrale Bank van Suriname via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

SOLLICITATIES:

 

 

 

Algemeen 

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) streeft, zoals opgenomen in artikel 9 van de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2022 no. 65), naar het behoud van de stabiliteit van het financieel systeem. Dit streven tracht zij te realiseren door de toezichthoudende taken opgenomen in artikel 10 van voornoemde wet uit te voeren. Volgens dit artikel heeft de CBvS onder meer de taak om toezicht uit te oefenen op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer, het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland en op kapitaalmarkt, zulks tegen de achtergrond van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich daarbij op de soliditeit en de integriteit van de instellingen in deze sectoren. Hierbij is het Directoraat Toezicht Kredietwezen belast met het prudentieel en integriteitstoezicht op de financiële instellingen. Dit directoraat beschikt over een secretariaat, Afdeling Toezicht Spaarinstellingen, Afdeling Toezicht Pensioenfondsen, Afdeling Toezicht Banken, Geldtransactiekantoren en Kapitaalmarkt, Afdeling Toezicht Verzekeringen, Afdeling Financiële Stabiliteit en Staforgaan DTK. 

 

De technische uitvoering van het toezicht op spaarinstellingen is gedelegeerd aan de Afdeling Toezicht Spaarinstellingen, waarbij de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen (S.B. 2011 no. 155) (WTK 2011) de basis vormt. Deze wet is van toepassing op kredietinstellingen, waar spaarinstellingen deel van uitmaken. Volgens de WTK 2011, is een kredietinstelling een rechtspersoon, die in belangrijke mate haar bedrijf maakt van het ter beschikking verkrijgen van direct of op termijn opvorderbare gelden, al dan niet in de vorm van spaargelden of tegen uitgifte van één of meer soorten schuldbewijzen, en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen.

 

De definitie in acht nemende is een spaarinstelling meer dan een financiële instelling.

Een spaarinstelling is een democratisch beheerde organisatie op coöperatieve grondslag zonder winstoogmerk. De leden storten een entreepenning om als lid toegelaten te worden. Deze handeling stelt de leden in staat eigenaar te worden van de spaarinstelling en verleent hun het recht een bestuur te kiezen dat het beleid vaststelt. Tevens kan een directeur benoemd worden.

 

Vervolgens worden de namen van de onder toezicht staande spaarinstellingen jaarlijks in de eerste helft van de maand januari in het Advertentieblad van de Republiek Suriname gepubliceerd.

 

Oprichting van een spaarinstelling

De oprichting van een spaarinstelling dient volgens een wettelijk proces te geschieden.

Om de activiteiten van een spaarinstelling, met als rechtsvorm coöperatieve vereniging, te kunnen uitvoeren is conform de WTK 2011 een vergunning van de Bank vereist. Deze vergunning dient ingevolge artikel 3 van de WTK 2011 per aangetekende brief aangevraagd te worden bij de Bank.

 

Daarnaast dient de documentatie opgenomen in artikel 3 van de WTK 2011 ter goedkeuring van de Bank ingediend te worden. Naast de documenten opgenomen in artikel 3, kan de Bank tevens eisen nadere gegevens te verstrekken. Ook dienen de artikelen 2, 4 tot en met 11 in acht genomen te worden voor het oprichten van een spaarinstelling. Tevens dienen de Wet Coöperatieve verenigingen 2017, de Wet op de Jaarrekening 2017 en de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money laundering en Terrorismefinanciering 2022 ook doorgenomen te worden.  

 

Het proces voor de vergunningsaanvraag

Alvorens een spaarinstelling wordt opgericht zullen documenten in orde gemaakt moeten worden. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Daarnaast dient er een bestuur samengesteld te worden die minimaal uit vijf leden bestaat. Er zal ook een commissie van toezicht (toezichthoudend orgaan) samengesteld moeten worden. Deze organen dienen bemenst te worden door de leden van de spaarinstelling. Hierbij dienen de naam en de functie kenbaar gemaakt te worden. Voor de bemensing van de voornoemde organen is conform artikel 19 lid 2 van de WTK 2011 toestemming van de Bank noodzakelijk. Alvorens toestemming wordt verleend, zullen de leden van het bestuur en de commissie van toezicht en een eventuele directeur een ‘fit and proper’ test ondergaan, waarbij de beschikbaarheid en tijd, het belang van de instelling en onafhankelijkheid, de vakbekwaamheid, financiële gegoedheid, persoonlijke eigenschappen en de integriteit worden getoetst middels het invullen van een aanvraagformulier ten behoeve van leden van het bestuur, de directie en de commissie van toezicht. Hierna zullen er toetsings- en kennismakings-gesprekken worden gehouden.

 

Verder dient er eerst een vooronderzoek verricht te worden, waarbij aangetoond wordt dat de spaarinstelling levensvatbaar zal zijn. De resultaten van dit onderzoek dienen onder andere opgenomen te worden in een ondernemingsplan. Tevens moet dit plan eveneens het volgende bevatten:

 • Het doel en de visie, waarbij de behoefte van oprichting, de activiteiten en de doelgroepen ook worden opgenomen.
 • De personele bezetting.
 • De functiescheidingen (front office, back office, internal audit en compliance officer).
 • Een organogram.
 • De procedure inzake de wijze en frequentie van de rapportage aan management.
 • Een minimumaantal leden van 250 voor het oprichten van een levensvatbare spaarinstelling.
 • Financiële projecties van de eerste drie operationele jaren, die uit een balans, resultatenrekening en kastroomoverzicht bestaan. Hierbij dient tevens een prognose van de verwachte solvabiliteits- en liquiditeitspositie conform de geldende normen van de Bank te worden opgenomen.
 • Procedure voor risicomanagement (inclusief automatisering en beveiliging).
 • De concurrentiepositie van de spaarinstelling.
 • Naam van de externe accountant.

 

Nadat alle documentatie conform artikel 3 van de WTK 2011 is ingediend, zal de Bank overgaan tot de toetsing. Verder zullen er m.b.t. de vergunningsaanvraag kosten in rekening worden gebracht.  

 

Wanneer de documenten goed zijn bevonden en de leden van het bestuur en de commissie van toezicht toestemming hebben van de Bank, wordt de vergunning middels een beschikking verstrekt.

 

Hierna zal de spaarinstelling moeten voldoen aan de maandelijkse/kwartaalbasis en jaarlijkse rapportageplicht. Ook zijn spaarinstellingen, instellingen van openbaar belang, wat inhoudt dat jaarlijks een jaarrekening conform de Wet op de Jaarrekening 2017 zal moeten worden opgesteld.

 

Het toezicht op een spaarinstelling

Het toezicht op spaarinstellingen bestaat uit het volgende:

 • Het prudentieel toezicht dat zich richt op de financiële opzet. Hierbij wordt er gestreefd naar een gezonde coöperatieve sector. Dit ter bescherming van de aan de instelling toevertrouwde middelen en het verhogen van het vertrouwen van de leden.
 • Het integriteitstoezicht dat zich richt op:
  • corporate governance (deugdelijk bestuur), wat betrekking heeft op integere en deskundige bestuurders, die op basis van richtlijnen verantwoord beleid uitstippelen en uitvoeren voor de instellingen;
  • bestrijding van Money Laundering en Terrorisme Financiering (ML/FT). Hierbij is het doel om spaarinstellingen het minimale kader te verschaffen om op een adequate en proactieve wijze ML/FT te bestrijden, door risico’s te identificeren, te beoordelen, te onderzoeken en acties ter beperking van deze risico’s te ondernemen.

 

Verder wordt het toezicht uitgeoefend middels off-site inspecties en on-site inspecties:

 • Off - site monitoring

Nadat de vergunning is verstrekt aan een spaarinstelling dient de instelling op een vrij regelmatige basis haar gegevens te rapporteren, in een door de Bank voorgeschreven vorm (off-site monitoring). De off-site monitoring houdt zich bezig met het analyseren van rapportages van de instellingen, waarvan het resultaat fungeert als een waarschuwingssignaal voor eventuele problemen. De off-site monitoring wordt periodiek (maandelijks, op kwartaalbasis, halfjaarlijks, jaarlijks) uitgevoerd middels een analyse van de ontvangen data middels de voorgeschreven rapportagestaten, instructies en richtlijnen. Aan de hand van de analyse kan het opstellen van een brief of het uitnodigen voor een gesprek noodzakelijk zijn. Verder worden er ook periodieke gesprekken gevoerd met het doel dat de toezichthouder op de hoogte blijft van de ontwikkelingen die zich binnen de instelling afspelen.

 •  On - site inspectie 

Bij de on-site inspectie wordt de bedrijfsvoering van de instelling ter plekke beoordeeld aan de hand van haar boeken en bescheiden. In dit kader wordt onder meer gebruik gemaakt van de off-site monitoring data.

 

Einde toezicht

Afwikkeling van een spaarinstelling 

Indien een spaarinstelling niet meer levensvatbaar is en/of haar doel niet meer zal bereiken dient tot liquidatie over te gaan. Een spaarinstelling kan bij bestuurlijk besluit of middels een uitspraak van de kantonrechter worden opgeheven. Nadat alle formaliteiten zoals opgenomen in de wet- en regelgeving alsook de statuten zijn nageleefd, wordt het toezicht beëindigd, waarna tot opheffing van spaarinstelling kan worden overgegaan, gevolgd door het doorhalen van spaarinstelling uit het register van de CBvS.

Date Name  Author
WP/19/01 Towards Financial Inclusion: An Assessment for Suriname Nancy Fraser, Cherique MacDonald & Gavin Ooft
     
WP/18/04 Modelling and Forecasting Inflation for the Economy of Suriname Gavin Ooft
     
WP/18/03 A Monthly Economic Activity Index System for Suriname    Sailesh Bhaghoe
     
WP/18/02 The Impact of Value Added Tax on Economic Growth - Can Suriname draw a Lesson from Value Added Tax in the Caribbean? Albert W. Mungroo
     
WP/18/01 Financial Resource Curse:  the Role of Commodity Price Shocks in Suriname Jennilee Brunings, Xanegay Huur, Peggy Tjon Kie Sim-Balker
     
WP/17/01 Strategic Assets Allocation for the Saving and Stabilization Fund of Suriname (SSFS) D. Wondel
     
WP/16/03 Inflation and Economic Activity in Suriname Gavin Ooft
     
WP/16/02 The Impact of the Foreign Exchange Market and Exchange Rate Policy on the Trade Balance in Suriname 1971-2012 Janice Narain
     
WP/16/01 Determining a Debt Threshold for Suriname - Is there an Optimal Level? Peggy Tjon Kie Sim-Balker & Albert Mungroo
     
WP/14/04 Financial Development in Suriname and its Relationship with Economic Growth Nancy Ong-A-Kwie-Jurgens & Daniel Boamah
     
WP/14/02 Twin Deficits in Suriname: An Empirical Analysis Peggy Tjon Kie Sim-Balker Albert Mungroo, Natalie Piqué-Lont & Gavin Ooft
     
WP/14/01 Measuring the impact of Suriname’s Monetary Policy on the Business Cycle: 1970-2012 Nancy Ong a Kwie & Ansjela-Devi Bhagwandin
     
WP/13/04 Government Expenditure in Suriname: A stimulus or impediment to growth Albert Mungroo, Gavin Ooft & Peggy Tjon Kie Sim-Balker
     
WP/13/03 Human Capital Development & Economic Growth in Suriname Gavin Ooft & Karel Eckhorst
     
WP/13/02 The Feasibility of Open Market Operations in Suriname: The pass-through of the policy interest rate Nancy Ong a Kwie & Natalie Pique
     
WP/13/01 Towards an Inflation Targeting Framework for Suriname Nancy Fraser & Ansjela-Devi Bhagwandin
WP/12/04 The International Investment Position of Suriname Rosminie Warsosemito
     
WP/12/03 The money demand function in Suriname Sanjay Gaurisankar & Nancy Ong A Kwie-Jurgens
     
WP/12/02 Tourism and Agricultural intersectoral linkages in Suriname 1980-2010 Karel Eckhorst & Daniëlla Wondel
     
WP/12/01 Coping with Financial Dollarization in Suriname Rakesh Adhin
     
WP/11/01 Short-Run and Long-Run Relationship between Money and Prices: The Case of Suriname Sanjay Gaurisankar with Saira Jahangir-Abdoelrahman, Karel Eckhorst, Wendy Amatali-Sisal, Rosminie Warsosemito, Daniëlla Wondel

 

Algemeen 

De grondslag van de toezichthoudende taak van de Centrale Bank van Suriname (voortaan aangeduid met CBvS) is vastgelegd in artikel 9 van de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2022 no. 65). Volgens dit artikel heeft de CBvS onder meer de taak om toezicht uit te oefenen op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en op het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland, zulks tegen de achtergrond van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich daarbij op de soliditeit en de integriteit van de instellingen in deze sectoren en sub-sectoren. 

Het Directoraat Toezicht Kredietwezen is belast met het prudentieel en integriteitstoezicht op financiële instellingen. Dit directoraat omvat een secretariaat en de Afdeling Toezicht Pensioenfondsen, Afdeling Toezicht Banken, Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Kapitaalmarkt, Afdeling Toezicht Verzekeringen, Afdeling Toezicht Spaarinstellingen, Afdeling Financiële Stabiliteit en Staforgaan (DTK).

De Wet Pensioenfondsen en Voorzieningsfondsen (S.B. 2005 no. 75) vormt de basis voor het toezicht op vrijwillige pensioenregelingen w.o. pensioenfondsen en voorzieningsfondsen. De technische uitvoering van het toezicht op pensioen- en voorzieningsfondsen is gedelegeerd aan de Afdeling Toezicht Pensioenfondsen. De namen van de onder toezicht staande pensioen- en voorzieningsfondsen worden in de eerste helft van de maand januari van ieder jaar naar de toestand per 31 december van het voorgaande jaar in het Advertentieblad van de Republiek Suriname gepubliceerd.

Het toezicht op pensioen- en voorzieningsfondsen omvat:

 • het prudentieel toezicht dat zich richt op de financiële opzet, de deskundigheid en integriteit van bestuurders van instellingen en daardoor op bescherming van de belangen en verhogen van het vertrouwen van de deelnemers in hun instelling en de aan de instelling toevertrouwde middelen.
 • het integriteitstoezicht dat zich richt op:
  •  een “schone” en integere pensioensector middels aanpak van financieel-economische criminaliteit;
  • het beheersen van de integriteitsrisico's bij de onder toezicht staande instellingen;
  • integere en deskundige bestuurders, die op basis van een gedragscode verantwoord beleid uitstippelen en uitvoeren voor de instellingen.

De opzet is om d.m.v. adequaat toezichthouden de kans te mitigeren dat instellingen in moeilijkheden geraken alsook de sector als geheel, als gevolg van onder andere witwasactiviteiten, financiering van terrorisme en/of corruptie, alsook insolvabele instellingen. 

Conform de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering - S.B. 2022 no. 138 (voortaan aangeduid met WMTF) houdt de CBvS AML/CFT-toezicht, onderdeel van het integriteitstoezicht, op alle financiële instellingen. In dit kader houdt de Afdeling Toezicht Pensioenfondsen AML/CFT-toezicht op alle pensioen- en voorzieningsfondsen, dus ook het Algemeen Pensioenfonds, dat niet valt onder het prudentieel toezicht van de CBvS. 

In dit kader heeft de CBvS de richtlijn “Regeling gedragscode voor pensioen- en voorzieningsfondsen” uitgevaardigd alsook ingevolge de bepalingen van de WMTF de “Richtlijn AML/CFT en corruptie voor pensioenen en voorzieningsfondsen”. 

Integriteitsrisicomanagement omvat het voorkomen van betrokkenheid bij criminele activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, witwassen, terrorismefinanciering en andere overtredingen van de WMTF of het handelen in strijd met de algemeen aanvaarde normen. 

Uitgangspunt van de CBvS is dat integriteitsrisicomanagement ethisch gedrag en een ethische bedrijfscultuur bevordert. Ter voorkoming van belangenverstrengeling, dient integriteitsrisicomanagement te worden opgenomen in de eigen gedragscode van de instellingen.

 

Nodig om te weten

Wat is een pensioenfonds?

Volgens de Wet Pensioenfondsen en Voorzieningsfondsen (voortaan aangeduid met WPV), is een pensioenfonds een aan één of meer ondernemingen verbonden instelling, waarin ten bate van personen, die aan de onderneming(en) verbonden zijn, gelden worden bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioen.

Wat is een voorzieningsfonds?

Volgens de WPV is een voorzieningsfonds een aan één of meer ondernemingen verbonden instelling, waarin ten bate van personen, die aan die onderneming(en) verbonden zijn, gelden worden bijeengebracht met het oog op een eenmalige uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening. 

Oprichting pensioenfonds of voorzieningsfonds

De oprichting van een pensioen- of voorzieningsfonds dient volgens een wettelijk proces te geschieden. Het wordt aanbevolen dit proces zorgvuldig te volgen. De werkgever dient de pensioentoezegging te melden bij de CBvS. Eveneens dient het bestuur binnen 3 maanden na oprichting het pensioen- of voorzieningsfonds aan te melden bij de CBvS door middel van een aanmeldingsformulier. Onderstaand is een overzicht van verplichtingen van dit proces weergegeven:

Welke rechtsvorm moet het pensioen- of voorzieningsfonds bezitten? Pensioen- en voorzieningsfondsen moeten de rechtsvorm van een stichting naar Surinaams recht bezitten. 

Wanneer moet een pensioen- of voorzieningsfonds worden geregistreerd bij de CBvS? Het bestuur van een pensioenfonds of voorzieningsfonds is verplicht het pensioen- of voorzieningsfonds binnen 3 maanden na oprichting bij de CBvS aan te melden.

Wanneer moet het bestuur van het pensioen- of voorzieningsfonds een verzoek aan de CBvS richten voor de afgifte van een verklaring van geen bezwaar?  Bij de aanmelding richt het bestuur van een pensioen- of voorzieningsfonds een verzoek aan de CBvS voor de afgifte van een verklaring van geen bezwaar om als pensioen- of voorzieningsfonds te mogen opereren.

Welke documenten moeten worden overgelegd bij de aanmelding van een pensioen- of voorzieningsfonds (in oprichting)?  

 • De documenten die overgelegd dienen te worden zijn als volgt.
 • Een afschrift van de akte van oprichting c.q. de statuten;
 • Een bewijs van inschrijving in het Stichtingenregister;
 • Een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van de statuten en reglementen;
 • Een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de overeenkomst betreffende de regeling omtrent de betalingen van de bijdragen.

Waar moet de melding van oprichting van een pensioen- of voorzieningsfonds worden gedaan?

De melding van oprichting van een pensioen- of voorzieningsfonds wordt bij de CBvS gedaan.

Welke bepalingen moeten de statuten en het (pensioen)reglement van het pensioen- of voorzieningsfonds minimaal bevatten?

De statuten en reglementen van een pensioen- of voorzieningsfonds moeten minimaal, bepalingen bevatten welke beantwoorden aan de voorschriften van de WPV.

Welke gegevens zijn bovendien gedurende dezelfde termijn van dit proces vereist door de CBvS? 

De volgende gegevens zijn vereist door de CBvS:

 • Opgave van de actuaris belast met de actuariële werkzaamheden ten behoeve van het pensioenfonds, indien het pensioenfonds haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer houdt.
 • Opgave van de externe accountant belast met de controle van de staten.
 • Opgave van de administrateur van het pensioen- of voorzieningsfonds.
 • Opgave van de personen met tekeningsbevoegdheid, met vermelding van de respectievelijke autorisatiebevoegdheden.

 

Verklaring van geen bezwaar

Als het pensioen- of voorzieningsfonds is aangemeld bij de CBvS, dient op basis van de WPV gelijktijdig een verzoek aan de CBvS te worden gedaan voor de afgifte van een verklaring van geen bezwaar. 

In gevolge de wettelijke bepalingen beslist de CBvS op het verzoek tot afgifte van een verklaring van geen bezwaar binnen 3 maanden na ontvangst van alle vereiste gegevens, bewijsstukken en inlichtingen.

Van de beslissing wordt door de CBvS bij aangetekend schrijven mededeling gedaan aan het pensioen- of voorzieningsfonds. 

Ten behoeve van voormeld proces is de “Richtlijn voor de onder toezichtstelling en afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor pensioenfondsen en voorzieningsfondsen uitgevaardigd.

 

Toetsing op integriteit en deskundigheid van bestuurders

De CBvS toetst conform de WPV de bestuurders van een pensioen- of voorzieningsfonds die het beleid bepalen of mede helpen bepalen op hun deskundigheid en integriteit. Voor een voorzieningsfonds worden t.a.v. deskundigheid lagere eisen gesteld.

Wanneer vindt de toetsing plaats en welke personen?

De toetsing vindt plaats bij aanmelding van het bestuur van een startend pensioen- of voorzieningsfonds of bij aanmelding van aspirant-bestuursleden en zittende bestuurders, die zich herkiesbaar stellen van reeds bestaande pensioen- en voorzieningsfondsen. 

Welke documenten worden vereist?

Uit hoofde van de WPV worden de volgende documenten vereist:

 • Het curriculum vitae
 • Een verklaring van de Procureur-Generaal omtrent de antecedenten
 • Een recente CBB-uittreksel
 • Een recente goedgelijkende pasfoto
 • Een recente nationaliteitsverklaring
 • Een kopie van de ID kaart
 • Het volledig ingevuld aanvraagformulier 

 

Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de Richtlijn m.b.t. vereisten voor bestuursleden op het gebied van integriteit en deskundigheid”. 

 

Het toezicht op pensioen- of voorzieningsfondsen 

Off - site inspectie

De off –site inspectie kan worden omschreven als het verwerken, analyseren en beoordelen van informatie c.q. rapportages van de pensioen- of voorzieningsfondsen, waarvan de bevindingen fungeren als een signaal voor eventuele problemen, gegroepeerd naar risicogebieden.

On - site inspectie 

On –site inspectie wordt o.a. uitgevoerd bij een pensioen- of voorzieningsfonds o.b.v. (de mate van) geïdentificeerde risico’s, waaraan het pensioen- of voorzieningsfonds zich blootstelt c.q. redflags, die zijn geconstateerd tijdens de off- site inspectie. De bedrijfsvoering van de instelling wordt ter plekke beoordeeld o.a. aan de hand van beschikbaar gestelde documentatie.

Periodieke gesprekken

Deze gesprekken vinden plaats, indien de CBvS het nodig acht of op verzoek van een pensioen- of voorzieningsfonds en hebben de volgende doelstellingen:

 • Bestuursleden informeren over de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid bij het aanvaarden van de functie van bestuurslid.
 • Op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het pensioen- of voorzieningsfonds.
 • Het pensioen- of voorzieningsfonds te begeleiden bij allerhande zaken.
 • Geconstateerde ontwikkelingen direct met het bestuur van het pensioen- of voorzieningsfonds bespreken ter voorkoming van (onoverkomelijke) problemen.

  

Einde toezicht

Afwikkeling van pensioen- of voorzieningsfondsen 

Indien een pensioen- of voorzieningsfonds haar doel bereikt heeft of haar doel niet meer zal bereiken is het nodig om deze instelling te doen opheffen c.q. op te heffen. Een pensioen- of voorzieningsfonds kan bij bestuurlijk besluit of middels een uitspraak van de kantonrechter worden opgeheven. Nadat alle formaliteiten zoals opgenomen in de statuten alsook de regels van de WPV en de CBvS zijn nageleefd, wordt het toezicht beëindigd, waarna tot opheffing van het pensioen- of voorzieningsfonds kan worden overgegaan, gevolgd door het uitschrijven van het pensioenfonds of voorzieningsfonds uit het Stichtingenregister.

Zoals in de aankondiging is gecommuniceerd loopt de CBC inschrijving van donderdag 27 april tot en met donderdag 11 mei 2023 via de lokale banken. De ingevulde inschrijfformulieren moeten ingeleverd worden bij uw huisbank; niet bij de Centrale Bank van Suriname. Gelieve de instructies van uw huisbank op te volgen met betrekking tot het inleveren van de inschrijfformulieren.

Voor het invullen van het inschrijfformulier kunt u de stappen in het instructieformulier volgen. Gedurende de inschrijvingsperiode zal het CBC-loket bij de Centrale Bank van Suriname van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 12:30 uur open zijn voor vragen en eventuele onduidelijkheden met betrekking tot het invullen van het inschrijfformulier.

 

Klik hier voor de instructies

Klik hier voor het inschrijfformulier

Zoals in de aankondiging is gecommuniceerd loopt de inschrijving van 1 december tot en met 15 december 2022 via de lokale banken. De ingevulde inschrijfformulieren moeten ingeleverd worden bij de huisbank. Gelieve de instructies met betrekking tot het inleveren van de inschrijfformulieren van uw huisbank op te volgen.

De Centrale Bank van Suriname accepteert geen inschrijfformulieren. Het CBvS loket is bestemd voor chartale stortingen van degene die niet over een bankrekening bezitten en wensen deel te nemen aan de Centrale Bank Certificaten.

 

Klik hier voor het inschrijfformulier van het 3-maands CBC

Klik hier voor het inschrijfformulier van het 6-maands CBC

De hedendaagse financiële markten, ontwikkelen zich snel. Waar men vroeger gewend was goederen en diensten in contanten te betalen, zijn er tegenwoordig verschillende kredietproducten, zoals creditcards, betaalpassen en elektronische mogelijkheden. Er worden steeds meer financiële producten en diensten op de markt gebracht, waaruit de consumenten moeten kiezen. Gezien deze ontwikkelingen in de moderne samenleving, kan het ontbreken van financiële geletterdheid zeer schadelijk zijn voor het financiële succes van een individu op de lange termijn. Onwetendheid over het gebruik van de financiële producten en diensten kan leiden tot een aantal valkuilen, zoals het niet in staat zijn krediet terug te betalen, fraude, faillissement, verlies van woning of bedrijf en andere negatieve gevolgen. De Centrale Bank van Suriname vindt het daarom ook belangrijk haar consumenten financiële educatie aan te bieden en hen hierdoor financiële kennis bij te brengen, teneinde hen in staat te stellen verantwoorde beslissingen over hun persoonlijk financiën te nemen. Als onderdeel van haar financiële educatie beleid zal de Bank In de komende weken financiële begrippen behorend bij een specifiek thema posten op haar sociale media.

 

Klik op onderstaande thema's voor de specifieke begrippen. 

      

      

In de financiële wereld worden vaak ingewikkelde termen gebruikt waarvan het voor veel mensen niet duidelijk is wat er mee bedoeld wordt. In deze serie vindt u een lijst met financiële begrippen en economische termen die veel worden gebruikt binnen de financiële wereld. 

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld met de verwachting dat het meer waard wordt. Geld kun je beleggen in o.a. aandelen, obligaties, goud, beleggingsfondsen, kunst etc.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn verzamelpunten waar het geld van alle, in het betreffende fonds investerende beleggers, samenkomt. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen genoemd. 

Budget

Een budget is de hoeveelheid geld die een persoon, bedrijf, de overheid of een andere instantie gereserveerd heeft om uit te geven. Een budget kan op maand of jaarbasis opgesteld worden. Dit doe je door alle inkomsten onder elkaar te plaatsen en daartegenover de uitgaven. Wat je overhoudt kan gebruikt worden om te sparen of het kan voor onvoorziene uitgaven gereserveerd worden.

Budgetteren

Budgetteren of begroten is het overzichtelijk opstellen van de verwachte in- en uitgaven over een bepaalde periode. Daarbij wordt het uitgavenpatroon aangepast aan de inkomsten. Budgetteren helpt om grip te krijgen op je inkomsten en uitgaven.

Crediteur

Een crediteur is iemand aan wie je geld schuldig bent.

Een crediteur is het tegenovergestelde van een debiteur.

Debiteur

Een debiteur is iemand die geld aan jou verschuldigd is.

Een debiteur is het tegenovergestelde van een crediteur.

Deflatie

Een daling van het algemene prijsniveau van producten en diensten. Anders uitgedrukt is deflatie een stijging van de waarde van geld. Je hebt dus meer koopkracht en kan meer kopen voor hetzelfde geld. Het tegenovergestelde van deflatie is inflatie.

Financiële educatie

Financiële educatie richt zich op het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en bewustzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van geld en geldzaken.

Financiële geletterdheid

Financiële geletterdheid is de kennis van financiële begrippen en producten alsook de vaardigheid om deze kennis toe te passen op financiële keuzes om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Financiële Inclusie

Financiële inclusie houdt in, dat mensen en bedrijven toegang hebben tot betaalbare, veilige en gemakkelijke betaal- en andere financiële producten en diensten. Deze kunnen worden gebruikt om te voorzien in de alledaagse levensbehoeften en om lange termijndoelen te realiseren.

Geldschieter

Een geldschieter is  een natuurlijke- of rechtspersoon die geld uitleent aan individuen of ondernemers, vaak tegen hoge rentes en onderpand.

Huishoudbudgetten

Met dit budget kan worden besloten welk deel van het huishoudinkomen kan worden gebruikt voor het kopen van boodschappen, het betalen van vaste lasten, het kopen van brandstof en om (optioneel) geld te besparen enz.

Huishouden

Alle mensen die tot een gezin of woongemeenschap behoren en samenleven. Hier worden ook meegerekend de activiteiten die worden gedaan om een leefsituatie in stand te houden.

Inflatie

Een stijging van het algemene prijsniveau van producten en diensten. Anders uitgedrukt is inflatie een daling van de waarde van geld. Je hebt dus minder koopkracht en kan minder kopen voor hetzelfde geld. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie.

Inkomen

Is geld of een vergoeding die een persoon krijgt voor geleverde arbeid of beschikbaar gestelde goederen, land of vermogen.

Nationale Financiële Educatie Strategie (NFES)

Een NFES is een stappenplan om te komen tot Financiële geletterdheid van de Surinaamse burgers. Het bestaat uit verschillende educatie activiteiten voor verschillende segmenten uit de samenleving. Financiële educatie ondersteunt het proces tot financiële inclusie; ze vullen elkaar dus aan.

Nationale Financiële Inclusie Strategie (NFIS)

Een NFIS is een stappenplan om te komen tot Financiële inclusie. Het bestaat uit verschillende acties die moeten bijdragen dat burgers die voorheen uitgesloten waren uit het financieel systeem, worden opgenomen.

Persoonlijk geldbeheer

Persoonlijk geldbeheer is het beheer van jouw persoonlijke financiën (geld) en omvat alle aspecten van geldbeheer, inclusief sparen, investeren, budgettering, bankieren, verzekeringen, hypotheken, pensioenplanning en belasting- en vermogensplanning.

Rente

Rente is een vergoeding die men ontvangt:

- op een spaarrekening of een belegging; 

- voor het uitlenen van geld.

Sparen

Sparen is een manier van omgaan met bezittingen waarbij er iets (geld) apart gehouden wordt in plaats van het uit of weg te geven. Er wordt meestal gespaard voor iets dat men in de toekomst wil kopen, voor onverwachte situaties of voor de oude dag.

Wisselkoers

De prijs van de valuta van een land, uitgedrukt in een andere valuta.

Unbanked

Tot deze groep worden burgers gerekend die geen toegang hebben tot de producten en diensten van banken.

Een uiteenzetting van de Centrale Bank Certificaten aan de hand van de veel gestelde vragen door het publiek.

 

Wat houdt beleggen in? 

Beleggen is het sparen dan wel investeren van geld in een financieel instrument dat wordt uitgegeven door een bank, een bedrijf of een andere instelling voor een bepaalde periode tegen een rendement of andersoortige vergoeding. Voorbeelden van dergelijke financiële instrumenten zijn termijndeposito’s, spaarcertificaten, aandelen en obligaties. Beleggen is een manier om vermogen en financiële zekerheid op lange termijn op te bouwen.

Wat zijn waardepapieren?

Waardepapieren zijn financiële instrumenten die worden uitgegeven door bedrijven en instellingen met het doel middelen te verkrijgen om bepaalde doelen te realiseren. Een waardepapier wordt doorgaans verhandeld op geld- en kapitaalmarkten.

Wat zijn Centrale Bank Certificaten?

Centrale Bank Certificaten zijn op naam gestelde waardepapieren van de Centrale Bank van Suriname. Ze worden uitgegeven in verschillende coupures, krachtens het Centrale Bank Certificaat (CBC) veilingreglement. Een belegger krijgt de mogelijkheid om door middel van een inschrijving in aanmerking te komen voor een CBC.

Voor wie is het Centrale Bank Certificaat veiling bestemd?

De veiling van Centrale Bank Certificaten vindt alleen plaatst bij het Wholesale segment. Daartoe behoren de banken, niet-bank financiële instellingen en overige rechtspersonen. De participanten nemen deel aan de veiling door een ingevuld en getekend veiling biedformulier met hierin vermeld het aangeboden rentepercentage en bedrag te mailen naar de Centrale Bank van Suriname.

Wordt er ook een veiling gehouden voor het publiek?

Neen, voor deze groep wordt er geen veiling gehouden. Het publiek dient zich in te schrijven voor een CBC via een bankinstelling, waarna zij het CBC toegewezen krijgen. Het CBC voor het Retail segment is bestemd voor natuurlijke personen (w.o. huishoudens) en rechtspersonen (w.o. bedrijven) die in Suriname geregistreerd staan.

Wat moet het publiek doen om in aanmerking te komen voor een Centrale Bank Certificaat?

 1. De inschrijvingen zullen plaatsvinden via de algemene banken volgens de geldende voorwaarden die hieronder zijn beschreven:

 • De inschrijving voor het CBC vindt plaats gedurende een door de Bank vastgestelde inschrijvingsperiode en staat vermeld in een CBC-aankondiging;

 • De inschrijving zal plaatsvinden via de banken;

 • Een inschrijvingsformulier, welke beschikbaar zal zijn bij de banken, zal ingevuld moeten worden;

 • De beleggers dienen, indien de inschrijving op het CBC niet via hun respectieve banken is geschied, deze banken hiervan in kennis te stellen.

 1. De beleggers dienen na de toewijzing ervoor te zorgen dat het toegewezen bedrag (inclusief administratiekosten van SRD 25,- per certificaat), beschikbaar is op de desbetreffende rekening bij hun respectieve bank, zodat de overboeking kan plaatsvinden.

Mag ik namens mijn oma en opa (derden) beleggen?

Het CBC wordt uitgegeven op naam en zal hierdoor niet mogelijk zijn om namens een ander te beleggen.

Mag ik mijn valuta omzetten om te kunnen beleggen in het Centrale Bank Certificaat (CBC)?

Neen, het omzetten van vreemde valuta naar SRD met als doel beleggen in het CBC is verboden. Indien u dit toch doet en deze transactie wordt ontdekt, wordt uw belegging onherroepelijk afgewezen.

Mag ik kredieten nemen en deze beleggen?

Neen, het nemen van kredieten met als doel deze te beleggen in het CBC is eveneens verboden.

Hoe weet ik als mijn belegging is toegewezen of afgewezen?

Nadat u zich heeft ingeschreven worden de stukken naar de Centrale Bank van Suriname (De Bank) gestuurd door de respectieve banken. De Bank controleert de beleggingen nogmaals en verwerkt deze in haar administratiesysteem, waarna deze worden toegewezen of afgewezen. Via uw huisbank wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw belegging(en).

Wat gebeurt er verder als mijn belegging is toegewezen?

Nadat uw belegging is toegewezen zal uw huisbank het toegewezen bedrag vermeerderd met de administratiekosten debiteren van uw rekening. Deze handeling is eveneens een bewijs dat uw belegging is toegewezen.

Wanneer worden de middelen gedebiteerd van mijn rekening?

De middelen kunnen direct na toewijzing worden gedebiteerd van uw rekening. Dit houdt in dat de middelen vóór de ingangsdatum van het CBC zullen worden ingehouden vanwege administratieve verwerking. Dit kan 1 á 2 weken zijn vóór de ingangsdatum van de certificaten. Wij raden u daarom aan om het beleggingsbedrag en de administratiekosten te laten op uw rekening, zodat het beschikbaar is voor de debitering. Indien de middelen op uw rekening niet toereikend zijn voor de debitering, zal uw belegging(en) worden afgewezen.

Wat zijn administratiekosten en waarvoor zijn ze bestemd?

De administratiekosten zijn de drukkosten, transactiekosten en overige kosten bij de uitgifte en vervanging van een Centrale Bank Certificaat. Als belegger betaalt u de administratiekosten om een certificaat te laten drukken. Deze kosten worden naar de Centrale Bank van Suriname overgemaakt door de banken.

Mag een bank mijn belegging afwijzen?

In de regel bepaalt de Centrale Bank de toewijzing of afwijzing van de beleggingen. De banken doen echter de eerste screening. Indien uw inschrijfformulier(en) niet juist en/of onvolledig is/zijn ingevuld, mag uw huisbank u hierop attenderen. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld, binnen de inschrijvingsperiode, om uw inschrijfformulier(en) aan te passen. Indien u zulks niet doet, zal uw beleggingsaanvraag(en) niet worden gehonoreerd. 

Wat krijg ik als bewijs dat ik heb belegd, behalve dat mijn rekening is gedebiteerd?

Als bewijs krijgt u een certificaat, het Centrale Bank Certificaat. Dit bewijsstuk ontvangt u volgens planning uiterlijk 1 maand na de ingangsdatum van het CBC.  

Wat gebeurt er op de vervaldatum?

Op de vervaldatum krijgt u de hoofdsom plus rendement van de belegging. De middelen worden door de Centrale Bank naar de banken overgemaakt, waarna deze uw rekening crediteert. Deze transactie vindt giraal plaats. Dit geldt ook voor beleggers die contante middelen hebben belegd. Indien de vervaldatum in een weekend of nationale vrijdag valt, zullen de hoofdsom en de rente op de eerstvolgende werkdag, zonder additionele rentekosten, worden overgemaakt.

Hoe vindt de renteberekening plaats?

De rente wordt berekend als een enkelvoudige rente op basis van de dagtellingconventie “Act/360”. Dit houdt in dat uw rente dagelijks wordt berekend op basis van 360 dagen in een jaar vermenigvuldigd met het werkelijke aantal dagen in elke looptijd. Het rendement op vervaldatum wordt als volgt berekend:    

Mag ik mijn Centrale Bank Certificaat doorverkopen?

Ja, dat mag. De verhandeling van deze certificaten vindt alleen plaats via de respectieve banken op de Vereniging voor Effectenhandel in Suriname (“The Suriname Stock Exchange”). De rechtstreekse verhandeling tussen beleggers is niet toegestaan. 

    

De Bank heeft op 26 september 2019 de permanente faciliteiten en de Emergency Liquidity Assistance (ELA) ter beschikking gesteld aan de algemene banken ter ondersteuning van het liquiditeitsbeheer van de bankensector. In het kader van het effectief uitvoeren van haar nieuw monetair beleidsraamwerk, het monetary targeting regime, waarbij de basisgeldhoeveelheid in plaats van de wisselkoers als nominaal anker voor het beheersen van inflatie wordt gehanteerd, heeft de Bank op 22 juli 2021 wijzigingen aangebracht in de uitgevaardigde circulaires der permanente faciliteiten en ELA van 26 september 2019. De depositofaciliteit, die vanaf 26 september 2019 eveneens onderdeel  was van de permanente faciliteiten, wordt in het kader van de veiling van termijndeposito’s van de Bank aan een evaluatie onderworpen. Deze faciliteit en de circulaire hiervan worden derhalve tot nader order ingetrokken. 

 

De volgende circulaires en faciliteiten zijn thans van toepassing.  

 •  Circulaire houdende wijzigingen in de algemene regels van de intra-dag liquiditeitsfaciliteit van 22 juli 2021

            Klik hier voor de desbetreffende circulaire

 • Circulaire betreffende intra-dag liquiditeitsfaciliteit van 26 september 2019

            Klik hier voor de desbetreffende circulaire

 • Circulaire houdende wijzigingen in de algemene regels van de beleningsfaciliteit van 22 juli 2021

            Klik hier voor de desbetreffende circulaire

 • Circulaire betreffende beleningsfaciliteit van 26 september 2019

            Klik hier voor de desbetreffende circulaire

 • Circulaire houdende wijzigingen in de algemene regels van de emergency liquidity assistance van 22 juli 2021

            Klik hier voor de desbetreffende circulaire

 • Circulaire betreffende emergency liquidity assistance van 26 september 2019

            Klik hier voor de desbetreffende circulaire

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen19 april - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 34,398 34,612
EUR 36,371 36,729
GBP 42,799 43,637
ANG 18,900 19,270
AWG 19,110 19,485
BRL 6,524 6,652
TTD 5,090 5,190
BBD 16,957 17,289
XCD 12,740 12,990
GYD PER 100 16,345 16,665
CNY 4,750 4,844

Gewogen Gemiddelde Koersen19 april - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,680 34,236
EUR 34,929 35,460
GBP 41,905 42,735
ANG 18,505 18,872
AWG 18,711 19,082
BRL 6,388 6,515
TTD 4,984 5,082
BBD 16,603 16,932
XCD 12,474 12,721
GYD PER 100 16,004 16,321
CNY 4,651 4,743

GoudcertificatenApril 19

Coupure SRD
5 gram 26.514,70
10 gram 53.029,41
50 gram 265.147,05
100 gram 530.294,10
500 gram 2.651.470,49
1000 gram 5.302.940,98
Gold LBMA USD 2.382,70 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240417-1W 2024-04-17 34,3
CBTD240411-1W 2024-04-11 34,0
CBTD240403-1W 2024-04-03 37,8
CBTD240327-1W 2024-03-27 37,2

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240417-1W 2024-04-17 41,2
CBTD240411-1W 2024-04-11 40,8
CBTD240403-1W 2024-04-03 45,4
CBTD240327-1W 2024-03-27 44,6
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures