De 4th Round Mutual Evaluation Process van Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is officieel in mei 2021 van start gegaan. Suriname is van 28 februari - 11 maart 2022 door het CFATF-assessment team bezocht. Met diverse actoren uit de publieke en private sector heeft het assessment team interviews afgenomen teneinde een beeld te krijgen van het AML/CFT/CPF-raamwerk van Suriname en het functioneren daarvan.

Op basis van deze evaluatie is er een concept-Mutual Evaluation Report (MER) samengesteld, waarbij Suriname op meerdere momenten in de gelegenheid is gesteld commentaar of nadere toelichting te geven, of aanvullende documentatie aan te leveren. Dit geheel proces is ter voorbereiding van de beoordeling en aanname van de MER van Suriname geweest.

Tijdens de 55ste CFATF Plenaire Vergadering, welke gehouden werd in de periode 27 november - 1 december 2022, is de MER van Suriname besproken en aangenomen op 1 december 2022. In januari 2023 is het Suriname Mutual Evaluation Report gepubliceerd en zal Suriname de aanbevolen acties uiterst voortvarend aanpakken in de komende drie jaren.

De Surinaamse autoriteiten zullen samen met de relevante private actoren er alles aan moeten doen om het AML/CFT/CPF-raamwerk verder te versterken.

Voor het volledig document, klik hier. 

 

Het National AML Strategisch Plan (NASP) van Suriname bevat 12 thema’s die nader uitgewerkt zijn in aandachtsgebieden die geadresseerd moeten worden in een tijdsperiode van 2022 – 2025. Dit NASP is door de Regering goedgekeurd in november 2022 en straalt de ambitie uit om de nationale kaders te betrekken teneinde op programma basis de projecten volgens een patroon van prioritering ter hand te nemen en de nodige eigen middelen en donormiddelen daarvoor te mobiliseren.

 

De boven aangehaalde inspanningen zijn erop gericht om de geconstateerde hiaten in zowel de Nationale Risk Assessment (NRA) en de Mutual Evaluation Report ( MER) van de CFATF tijdig effectief en efficiënt ter hand te nemen zodat vervolgrapportages naar de CFATF een gunstige beoordeling krijgen en Suriname niet te maken krijgt met de dreiging voor grey – of black listing. Het laatstgemelde kan niet zonder samenwerking met de stakeholders in de private sector en moeten ertoe bijdragen dat de gezamenlijke inspanningen resulteren in een robuust AML / CFT regime van ons land. De Centrale Bank van Suriname is actief betrokken in het adresseren van thema’s die primair gericht zijn op ordeningsmaatregelen voor de financiële sector.

 

Voor het volledig Strategisch Plan, klik hier. 

 

Douane koersen 2021

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
12 januari 09 februari 09 maart 07 april
26 januari 23 februari 23 maart 20 april
       
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
 04 mei 01 juni 06 juli  03 aug 
 18 mei 22 juni 20 juli 17 aug
         
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
       
       
       

 

DOUANE KOERSLIJSTEN 2009-2020 

 

Suriname and the IMF Reach Staff-Level Agreement on the Second Review of the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility 

 

May 18, 2023 

 

  • The IMF staff team and Surinamese authorities reached a staff-level agreement on the second review of the authorities’ economic recovery program supported by the Extended Fund Facility (EFF). The review is subject to approval by the IMF’s Executive Board.
  • Suriname’s economy continues its slow post-pandemic recovery, but the shock of higher commodity and food prices in the second half of 2022 on the Suriname’s import-dependent economy compounded significant pre-existing policy challenges and eroded performance under the program. The economic environment remains fragile, with rapid exchange rate depreciation and high inflation imposing a heavy burden on the society.
  • The Surinamese authorities have made concerted efforts to bring the program back on track. The government’s near-term priority is to implement a prudent fiscal policy that is consistent with stabilizing the economy while protecting vulnerable households and supporting growth-enhancing investment.

 

Read more Suriname and the IMF Reach Staff-Level Agreement on the Second Review of the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility

 

Klik hier voor de Wekelijkse Publicaties.

 


 

TOELICHTING OP DE WEEKBALANS

VAN DE

CENTRALE BANK VAN SURINAME


 

INLEIDING


Conform artikel 34 lid 1 van de Bankwet 1956 dient de president van de Bank eenmaal in de week melding te doen van de verkorte balans van de Bank door plaatsing hiervan in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, in een door de minister van Financiën goedgekeurde vorm.


De additionele plaatsing van de weekbalans op de website van de Bank (www.cbvs.sr) heeft, hoewel niet wettelijk verplicht, zowel de toegankelijkheid van deze statistiek als de transparantie van de operaties van de Bank sterk vergroot.


De weekbalans wordt aan het einde van elke werkweek na kassluiting opgemaakt en geeft onder meer inzicht in de financiële betrekkingen van de Bank met het publiek, de overheid, de algemene banken en het buitenland.


In deze toelichting op de posten van de weekbalans refereren de wetsartikelen - tenzij anders vermeld - aan de Bankwet 1956, zoals gewijzigd per 20 mei 2005 en als geldende tekst gepubliceerd op 2 december 2010 in het Staatsblad van de Republiek Suriname (S.B. 2010 No. 173).

 

Klik hier voor de volledige toelichting.


USD 2021

 

Maand

MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS*
Vorderingen
Bankpapier
Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD
 januari 14,018 14,290  14,018 14,290 - - - -
 februari 14,018 14,290  14,018 14,290 - - - -
 maart 14,018 14,290  14,018 14,290 15,990  16,300  15,990  16,300 
 april 14,018 14,290    14,018  14,290 15,990  16,300  15,990  16,300 
 mei 14,018 14,290     14,018    14,290 17,834 18,180 17,835 18,180
 juni 20,799 21,274  -  - 20,865 21,126  -  -
 juli 20,958 21,388 -  - 21,024 21,216 -  -
 augustus                
 september                
 oktober                
 november                
 december                
Gemiddelde

15,978

16,302 14,018 14,290 18,341  18,624  16,605  16,927


* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen

 

EURO 2021   

 

Maand

MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS*

Vorderingen

Bankpapier
Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD
 januari 17,071 17,402  17,064 17,404 - - - -
 februari 16,960 17,288  16,953 17,290 - - - -
 maart 16,713 17,037  16,707  17,039  19,064 19,434  19,056 19,436
 april 16,768 17,093 16,761 17,095 19,126 19,497 19,119 19,499
 mei 17,023 17,353 17,016 17,355 21,486 21,902 21,477 21,904
 juni 24,949 25,654   - 23,994  24.477   -
 juli 23,884 24,555  - -  23,416  23,703 -  -
 augustus                
 september                
 oktober                
 november                
 december                
Gemiddelde

19,053

19,480 16,900 17,237  21,417 21,803  19,884 20,280 

 


* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2020.

 

 

 


 

TOELICHTING OP DE WEEKBALANS

VAN DE

CENTRALE BANK VAN SURINAME


 

INLEIDING

 

Conform artikel 34 lid 1 van de Bankwet 1956 dient de president van de Bank eenmaal in de week melding te doen van de verkorte balans van de Bank door plaatsing hiervan in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, in een door de minister van Financiën goedgekeurde vorm.

De additionele plaatsing van de weekbalans op de website van de Bank (www.cbvs.sr) heeft, hoewel niet wettelijk verplicht, zowel de toegankelijkheid van deze statistiek als de transparantie van de operaties van de Bank sterk vergroot.

De weekbalans wordt aan het einde van elke werkweek na kassluiting opgemaakt en geeft onder meer inzicht in de financiële betrekkingen van de Bank met het publiek, de overheid, de algemene banken en het buitenland.

In deze toelichting op de posten van de weekbalans refereren de wetsartikelen - tenzij anders vermeld - aan de Bankwet 1956, zoals gewijzigd per 20 mei 2005 en als geldende tekst gepubliceerd op 2 december 2010 in het Staatsblad van de Republiek Suriname (S.B. 2010 No. 173).

 

ACTIEFPOSTEN

 

1.Goud

Bezit aan goud. Dit goud bestaat uit goudbaren en industriegoud. Bij het industriegoud wordt gerekend met 93% van het bruto gewicht. ¹ De waardering van deze post is gebaseerd op de prijsnotering van de London Metal Exchange, ² omgerekend tegen de door de Bank gehanteerde aankoopkoers voor de US-dollar. Het goud dient, tezamen met de deviezen in bezit en onder beheer van de Bank, als wettelijke dekking van de Surinaamse dollar, zoals voorgeschreven in artikel 19 lid 1.

 

2.Buitenlandse vorderingen en andere buitenlandse waarden

Bezit aan deviezen. Deze post bestaat uit kasmiddelen, rekening-courant tegoeden en beleggingen in vreemde munt. De buitenlandse vorderingen en de voorraad vreemd bankpapier (kasmiddelen) worden gewaardeerd tegen de aankoopkoersen van de Bank voor de desbetreffende valuta’s. De aanwas in het deviezenbezit van de Bank vindt primair plaats vanwege aankopen van de Staat u.h.v. in valuta ontvangen belastingen, dividend en leningen. Een andere bron van deviezenaanwas is verdiende rente op door de Bank in het buitenland belegde tegoeden.

 

3.Bijzondere trekkingsrechten in het I.M.F.

Tegoed van Suriname bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ontstaan uit hoofde van toegewezen internationale liquiditeiten (behoort tot de officiële deviezenreserves). Indien de wereldreserves enige tijd procentueel trager groeien dan de wereldimport, kan het IMF besluiten de lidlanden, naar rato van hun quotum,³ kosteloos van bijzondere trekkingsrechten (Special Drawing Rights,⁴ afgekort SDRs) te voorzien en zodoende een internationale geldkrapte voorkomen. De laatste keer dat deze mondiale geldschepping plaatsvond was in 2009 i.v.m. de internationale recessie volgend op de internationale financiële crisis van 2007/08. Het in totaal toegewezen bedrag aan Suriname was toen ca. US$ 125 miljoen (SDR 88,1 mln).⁵

 

_____________________________________________________________________

¹ Bij wijze van norm wordt 7% van het bezit aan industriegoud (ruw goud) als uitval beschouwd.

² Lange tijd is de prijsnotering gebaseerd geweest op de “London Afternoon Fixing” (15.00 uur GMT)

³ Suriname’s quotum is ca. 0,04% (SDR 128,9 mln). Dit is de kapitaalbijdrage per lidland en wordt o.m. berekend op basis van de

omvang van het bruto binnenlands product, de internationale handel en de goud- en deviezenreserves. Het quotum is binnen

het IMF bepalend voor het stemrecht, de toegang tot krediet en bij de toewijzing van bijzondere trekkingsrechten.

⁴ De SDR is de rekeneenheid van het IMF, die sinds 1 december 2015 is gebaseerd op de Amerikaanse dollar, de euro, de

Chinese yuan, de Japanse yen en het Britse pond sterling.

⁵ Bij de algemene allocatie op 28 augustus 2009, ter grootte van US$ 250 miljard, heeft Suriname naar rato van zijn quotum ca.

 

Klik hier voor de volledige toelichting

USD 2021

Maand


Vorderingen

Bankpapier
Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
SRD SRD SRD SRD
 januari 14,018 14,290 14,018 14,290
 februari 14,018   14,290  14,018 14,290 
 maart        
 april        
 mei        
 juni        
 juli        
 augustus        
 September        
 oktober        
 November        
 december        
Gemiddelde 14,018 14,290 14,018 14,290

 

EURO 2021

 

 


Maand


Vorderingen

Bankpapier
Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop

SRD

SRD SRD SRD
 januari 17,071 17,402 17,064 17,404
 februari  16,960 17,288  16,953  17,290 
 maart        
 april        
 mei        
 juni        
 juli        
 augustus        
 September        
 oktober        
 November        
 december        

Gemiddelde

17,016 17,345 17,009 17,347

 

Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2020.

 

 

Klik hier voor het rapport

Douane koersen 2020

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
14 januari 11 februari  11 maart  07 april 
28 januari 26 februari  24 maart  21 april
       
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
05 mei 02 juni  14 juli 11 augustus 
19 mei 16 juni  28 juli  25 augustus 
    30 juni     
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
08 September 06 oktober  03 November 01 December
22 September 20 oktober  17 November 15 December
      29 december

 

Douane koersen 2019

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
02 januari 12 februari 12 maart 09 april
15 januari 27 februari 26 maart 24 april
29 januari       
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
07 mei 04 juni 03 juli 14 aug
21 mei 17 juni 16 juli  27 aug 
     30 juli   
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
10 sept 08 okt 05 nov 03 dec
24 sept 22 okt 19 nov 17 dec
      31 dec

 

Douane koersen 2018

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
03 januari 13 februari 13 maart 10 april
16 januari 27 februari 27 maart 24 april
30 januari       
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
08 mei 06 juni 04 juli 14 augustus
22 mei 19 juni 17 juli 28 augustus
    31 juli   
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
11 september 09 oktober 06 november 04 december
25 september 23 oktober 20 november

18 december

 

Douane koersen 2017

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
03 januari 14 februari 15 maart 11 april
17 januari 28 februari 28 maart 25 april
31 januari       
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
09 mei 06 juni 04 juli 01 augustus
23 mei 20 juni 18 juli 15 augustus
      29 augustus
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
12 september 11 oktober 07 november 05 december
26 september 24 oktober 21 november 19 december
       

 

Douane koersen 2016

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
05 januari 02 februari 01 maart 12 april
19 januari 16 februari 15 maart 26 april
    29 maart  
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
10 mei 07 juni 05 juli 02 augustus
24 mei 21 juni 19 juli 15 augustus
      30 augustus 
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
14 september 12 oktober 08 november 06 december
27 september 25 oktober 22 november 20 december
       

  

Douane koersen 2015 

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
06 januari 03 februari 03 maart 14 april
20 januari 17 februari 17 maart 28 april
    31 maart  
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
12 mei 09 juni 07 juli 04 augustus
26 mei 23 juni 21 juli 18 augustus
       
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
01 september 13 oktober 10 november 08 december
15 september 27 oktober 19 november 22 december
29 september   24 november   

 

Douane koersen 2014
JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
07 januari 04 februari 04 maart 01 april
21 januari 18 februari 19 maart 15 april
      29 april
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
13 mei 10 juni 08 juli 05 augustus
27 mei 24 juni 22 juli 19 augustus
       
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
02 september 14 oktober 11 november 09 december
16 september 28 oktober 26 november 23 december
30 september      
       
       

 

 Douane koersen 2013 

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
22 januari 05 februari 05 maart 03 april
  19 februari 19 maart 16 april
      30 april
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
14 mei 25 juni 09 juli 06 augustus
28 mei   23 juli 20 augustus
       
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
03 september 01 oktober 12 november 10 december
17 september 16 oktober 27 november 24 december
  29 oktober    
       

  

 Douane koersen 2012 

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
10 januari 07 februari 06 maart 03 april
21 januari 21 februari 20 maart 17 april
       
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
02 mei 12 juni 10 juli 07 augustus
15 mei 26 juni 24 juli 22 augustus
28 mei      
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
04 september 02 oktober 14 november 11 december
18 september 16 oktober 27 november 27 december
  30 oktober    
       

  

 Douane koersen 2011 

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
11 januari 08 februari 08 maart 05 april
20 januari 22 februari 22 maart 19 april
       
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
03 mei 14 juni 12 juli 10 augustus
17 mei 28 juni 26 juli 23 augustus
31 mei      
       
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
06 september 04 oktober 01 november 13 december
20 september 18 oktober 15 november 28 december
    29 november  
       
       

  

 Douane koersen 2010 

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
12 januari 09 februari 09 maart 07 april
26 januari 23 februari 23 maart 20 april
       
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
04 mei 01 juni 13 juli 11 augustus
18 mei 15 juni 27 juli 24 augustus
  29 juni     
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
07 september 05 oktober 02 november 14 december
21 september 19 oktober 17 november 28 december
    30 november  
       
       

  

 Douane koersen 2009 

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL
       
       
       
MEI JUNI JULI AUGUSTUS
05 mei 02 juni 14 juli 11 augustus
19 mei 16 juni 28 juli 25 augustus
  30 juni    
       
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
08 september 06 oktober 03 november 01 december
22 september 20 oktober 17 november 15 december
      29 december

 

Klik hier voor het Halfjaarlijkse verslag 2012-II.

Governor Gillmore Hoefdraad (11 maart 2015)

Klik hier voor de speech

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen22 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,468 29,354
EUR 31,396 32,036
GBP 36,806 37,527
ANG 15,642 15,948
AWG 15,816 16,126
BRL 5,082 5,182
TTD 4,209 4,292
BBD 14,034 14,309
XCD 10,544 10,750
GYD PER 100 13,527 13,792
CNY 3,914 3,991

Gewogen Gemiddelde Koersen22 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,319 28,981
EUR 29,682 30,329
GBP 36,613 37,338
ANG 15,560 15,868
AWG 15,733 16,044
BRL 5,056 5,156
TTD 4,187 4,270
BBD 13,960 14,236
XCD 10,489 10,696
GYD PER 100 13,456 13,723
CNY 3,894 3,971

GoudcertificatenJuli 22

Coupure SRD
5 gram 22.683,09
10 gram 45.366,17
50 gram 226.830,87
100 gram 453.661,74
500 gram 2.268.308,68
1000 gram 4.536.617,36
Gold LBMA USD 2.403,50 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240717-1W 2024-07-17 8,5
CBTD240710-1W 2024-07-10 10,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 13,0
CBTD240626-1W 2024-06-26 14,1

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240717-1W 2024-07-17 10,2
CBTD240710-1W 2024-07-10 12,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 15,6
CBTD240626-1W 2024-06-26 16,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures