Klik hier voor de bekendmaking

Bij afsluiting train the trainer workshop:
Waarnemend president CBvS benadrukt belang diversifiëren economie
 
Waarnemend president van de Centrale Bank van Suriname, mevr. Ingeborg Geduld-Nijman, vindt dat slechts met een gediversifieerde economie Suriname zal kunnen omgaan met de dalende prijzen van haar grondstoffen. Tijdens de afsluiting van de Train de Trainer workshop voor de agrarische sector, woensdagmiddag in het trainingscentrum van de Centrale Bank, benadrukte ze het belang van ontwikkeling van de agrarische sector, veeteelt, tuinbouw en toerisme. “Slechts door gezamenlijke inspanning zullen wij in staat zijn te bouwen aan een verbeterde en evenwichtige economie en aan duurzame groei”, aldus mevrouw Geduld. Namens het ministerie van LVV volgden 28 personen de driedaagse training, georganiseerd door de Centrale Bank van Suriname in samenwerking met de Centrale Bank van Trinidad & Tobago.
 
Zowel mevrouw Geduld als de minister van Financiën, de heer Gillmore Hoefdraad, wezen op het belang van samenwerking en het delen en overdragen van kennis. Via zijn onderdirecteur, mevrouw Khedoe, die hem vanwege zijn drukke werkzaamheden vertegenwoordigde, liet de bewindsman weten de training te zien als “a celebration of knowledge sharing”.Het materiaal dat verkregen is in de samenwerking met de Centrale Bank van Trinidad en Tobago is omgezet naar Surinaamse omstandigheden en vertaald naar het Nederlands. Externe belanghebbenden zoals de Surinaamse Bankiersvereniging, de Kamer van Koophandel en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten leverden ook een bijdrage door onder andere hun kennis te delen en op te nemen in trainingsmateriaal. Uiteindelijk deelden de trainers van de Centrale Bank hun kennis met die van de agrarische sector en omgekeerd. “zo hoort het, want niemand weet alles”, aldus minister Hoefdraad.
 
Inhakend hierop zei mevrouw Geduld dat de Centrale bank via haar Centrum voor Financiële Educatie en Ontwikkeling (CFEO) belanghebbenden van verschillende sectoren bij elkaar brengt met als doel elkaars kennis te vergroten en de inzichten te verbreden. Ze zei ervan verzekerd te zijn dat als de monetaire sector contacten legt en samenwerkt met de particuliere financiële sector en de reële sector, Suriname zal groeien en de betalingsbalans zal verbeteren. 
 
Ze verzekerde dat de Centrale Bank financiële educatie voor bepaalde doelgroepen en het publiek in het algemeen zal blijven ondersteunen en er ook in zal voorzien. Samen met het ministerie van Onderwijs zal worden nagegaan hoe financiële educatie structureel op te nemen in het curriculum van scholen op verschillende niveaus. De Centrale bank streeft er ook naar om haar educatie centrum te maken tot een die niet alleen lokaal, maar regionaal bezig zal zijn. “We zijn er nog niet, maar dit is het begin van een proces dat niet te stoppen is”, aldus de waarnemend president van de Centrale bank, mevrouw Geduld-Nijman.
 
Waarnemend directeur Djoemadi Kasanmoesdiran van het ministerie van LVV sprak zijn waardering uit voor het initiatief van de Centrale bank. “Als wij de voedselschuur willen worden, dan hebben wij dit soort trainingen nodig. Boeren moeten getraind worden hoe hun bedrijf te runnen en winst te maken”, aldus de LVV topper. Hij verzekerde er persoonlijk op te zullen toezien dat de door de LVV trainers opgedane kennis ook goed zal worden overgedragen in het veld.
Het Train de Trainer programma voor de agrarische sector werd door zowel trainers als trainees als positief ervaren. Voor Subhaas Raghoenat en Suzie Mangoenwirono, die namens het ministerie van LVV al trainingen verzorgen voor agrariërs, is de opgedane kennis deels een opfrissing geweest, maar is ook veel nieuwe kennis opgedaan. Blijf positief, weet wat je wilt, schrijf een goed bedrijfsplan en heb geloof erin, doe zaken op een ethische manier en leer omgaan met je financiën zijn voor hun de belangrijke zaken die ze de agrariërs zullen moeten bijbrengen. Er zal volgens hen een mindshift moeten plaatsvinden bij de agrariërs. Een goede communicatie is volgens hen belangrijk om dat te bewerkstelligen. Ze kijken uit naar een follow up van de training.
 
Voor de acht trainers van de Centrale bank, was het de eerste keer dat zij aan kennisoverdracht deden. Uiteindelijk is alles goed gegaan en zijn ze tevreden met hetgeen gepresteerd is delen Stefano Eudoxie en Sharon Gunther mee. Ze waren verrast met het enthousiasme van de deelnemers en de goede communicatie over en weer tijdens de trainingen.
 
CBvS traint KMO-ers agrarische sector
De Centrale Bank van Suriname is gisteren begonnen met een driedaagse training voor kleine en middelgrote ondernemers (KMO’s) uit de agrarische sector. Negen medewerkers van de Bank, die als trainer opgeleid zijn door de Financial Inclusion and Development Agency (FIDA) van de Centrale Bank van Trinidad & Tobago zullen gedurende drie dagen trainingen verzorgen voor 28 trainers van de agrarische sector die door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zijn voorgedragen. De bedoeling is dat deze trainers, die al op regionaal niveau bezig zijn voor het ministerie, op hun beurt trainingen gaan verzorgen voor vertegenwoordigers van KMO’s. De CBvS voert dit project uit samen met de FIDA. 
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën benadrukte bij de start van de training het belang van het project. Als de agrarische sector echt zo belangrijk is voor Suriname en als wij inderdaad de voedselschuur van de regio willen worden, dan zal in de sector geïnvesteerd moeten worden. Ook agrariërs moeten leren ondernemen om succesvol te zijn. Hij is dan ook blij met de voortzetting van dit project, dat overigens zijn eigen initiatief was toen hij daar nog leiding aan gaf. De bewindsman sprak de hoop uit dat door deze training het doel van verbeterd financieel management van KMO’s zal worden bereikt en zij daardoor beter toegang zullen krijgen tot financiering van hun projecten. 
Waarnemend president van de CBvS, mevr. Ingeborg Geduld-Nijman gaf aan dat financiële educatie voor de samenleving is opgenomen in het strategisch plan van de CBvS en dat ook bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de introductie van het nieuwe betaalsysteem, de samenleving goed zal moeten worden geïnformeerd. De CBvS vanaf 2013 verschillende financiële educatie activiteiten ontplooid voor diverse doelgroepen van de samenleving en dit beleid zal in de toekomst mede worden ondersteund door het Ministerie van Financiën. De Bank is voornemens om in oktober wederom een soortgelijke training te houden, maar dan voor de Toerismesector. 
 
CBvS traint KMO-ers agrarische sector
De Centrale Bank van Suriname is gisteren begonnen met een driedaagse training voor kleine en middelgrote ondernemers (KMO’s) uit de agrarische sector. Negen medewerkers van de Bank, die als trainer opgeleid zijn door de Financial Inclusion and Development Agency (FIDA) van de Centrale Bank van Trinidad & Tobago zullen gedurende drie dagen trainingen verzorgen voor 28 trainers van de agrarische sector die door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zijn voorgedragen. De bedoeling is dat deze trainers, die al op regionaal niveau bezig zijn voor het ministerie, op hun beurt trainingen gaan verzorgen voor vertegenwoordigers van KMO’s. De CBvS voert dit project uit samen met de FIDA. 
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën benadrukte bij de start van de training het belang van het project. Als de agrarische sector echt zo belangrijk is voor Suriname en als wij inderdaad de voedselschuur van de regio willen worden, dan zal in de sector geïnvesteerd moeten worden. Ook agrariërs moeten leren ondernemen om succesvol te zijn. Hij is dan ook blij met de voortzetting van dit project, dat overigens zijn eigen initiatief was toen hij daar nog leiding aan gaf. De bewindsman sprak de hoop uit dat door deze training het doel van verbeterd financieel management van KMO’s zal worden bereikt en zij daardoor beter toegang zullen krijgen tot financiering van hun projecten. 
Waarnemend president van de CBvS, mevr. Ingeborg Geduld-Nijman gaf aan dat financiële educatie voor de samenleving is opgenomen in het strategisch plan van de CBvS en dat ook bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de introductie van het nieuwe betaalsysteem, de samenleving goed zal moeten worden geïnformeerd. De CBvS vanaf 2013 verschillende financiële educatie activiteiten ontplooid voor diverse doelgroepen van de samenleving en dit beleid zal in de toekomst mede worden ondersteund door het Ministerie van Financiën. De Bank is voornemens om in oktober wederom een soortgelijke training te houden, maar dan voor de Toerismesector. 
 
De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft vandaag, vrijdag 21 augustus, het modern Suriname Nationaal Elektronisch Betaalsysteem (SNEPS) geïntroduceerd. De officiële handeling voor de eerste formele elektronische betaling van de bancaire sector in Suriname werd verricht door de waarnemend governor van de Centrale Bank van Suriname, mevr. Ingeborg Geduld Nijman en de ex-governor van de Centrale Bank, thans minister van Financiën, de heer Gillmore Hoefdraad. Hij is ook de initiator van het project geweest, toen hij nog leiding gaf aan de Bank. Voor de eerste officiële transactie ondertekende de Centrale Bank met de overige banken een overeenkomst voor deelname aan SNEPS. 
 
Met de introductie van SNEPS stapt Suriname over van een semi-automatisch-, naar een volledig automatisch en hyper modern elektronisch betaalsysteem. Belangrijke voordelen hiervan zullen zijn tijdwinst, meer zekerheid en minder risico’s bij interbancaire transacties. Afhandeling en verwerking van deze transacties, zoals overmakingen, zullen vrijwel gelijktijdig plaatsvinden en ook direct zichtbaar zijn, waardoor liquiditeitsplanning beter mogelijk is. Dat het systeem werkt, bleek al tijdens de bijeenkomst. Enkele minuten na het overmaken van een bedrag naar de rekening van Stichting Wi Oso, kwam het bericht dat het geld gestort en direct opneembaar was. Geen wachttijden meer van enkele dagen dus. 
 
De introductie van SNEPS vond plaats in nauwe samenwerking met de leverancier, het bankwezen en de regering van Suriname. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) leveren een bijdrage aan de overstap naar dit modern interbancair betalingssysteem. Dit project is onderdeel van een groot moderniseringstraject dat de Bank is ingeslagen. De bewindsman noemt de invoering van het interbancair betalingssysteem een historische hervorming bij de Centrale Bank. Suriname schaart zich met dit project in een selecte groep van landen die dit hypermodern systeem hanteert. 
 
Zowel de minister als de waarnemend president van de Centrale bank wezen op de vele voordelen die SNEPS zal opleveren voor alle sectoren van de economie alsook voor het publiek. De geïntegreerde afhandeling van de verschillende functies die met het systeem gepaard gaan, maken SNEPS en daarmee ook de bancaire diensten aan het publiek en de overheid efficiënt, veilig en breed toegankelijk.
 
Met de introductie van dit interbancair betalingssysteem vindt volgens de bewindsman in feite ook de inwijding plaats van wat hij noemt de “betalingen snelweg”, waarvan de configuratie gebaseerd is op de modernste technologie. 
 
Mevrouw Geduld-Nijman verheugde zich in het bereiken van de mijlpaal, maar wees op het vele werk dat nog te doen is voor de Centrale bank. Dit werk is vertaald in doelstellingen van het strategisch plan 2015 – 2017. Ze noemde onder andere het instellen van de Nationale Betalings Raad, het ontwikkelen van een Nationale Betalingsstrategie, het ontwikkelen van de toezichtsstructuur voor het betaalsysteem en het bevorderen van non-cash betaalinstrumenten.
 
Namens de Bankiersvereniging sprak voorzitter Siegmund Proeve zijn dank en waardering uit voor de Centrale Bank en ex-governor Hoefdraad voor het initiëren van het moderniseringsproject. Het vormt een uitdaging voor de commerciële banken en is een verdere stap in de richting van het steeds meer gebruik maken van het giraal geldverkeer. “Het overstappen van het chartaal naar het giraal velverkeer zal door de banken gestimuleerd worden, omdat het slechts voordelen met zich meebrengt”, aldus de voorzitter van de Bankiersvereniging, de heer Siegmund Proeve. 
 
De minister van Financiën feliciteerde de aanwezigen, waaronder de waarnemend president van de Centrale Bank, mevr. Ingeborg Geduld-Nijman en de directies van de commerciële banken in Suriname met de uitstekende navigatie van dit project. 
 
    

 

 Het moment waarop Minister Hoefdraad de eerste overmaking deed.

  

Klik hier voor de speech van Minister G. Hoefdraad 
 
Klik hier voor de speech van de Wnd. President Mevrouw I. Geduld
 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen12 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 29,624 29,980
EUR 31,295 32,794
GBP 38,392 39,145
ANG 16,277 16,596
AWG 16,458 16,780
BRL 5,458 5,565
TTD 4,383 4,469
BBD 14,603 14,890
XCD 10,972 11,187
GYD PER 100 14,077 14,352
CNY 4,084 4,164

Gewogen Gemiddelde Koersen12 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 29,499 29,732
EUR 31,001 31,363
GBP 38,230 38,987
ANG 16,208 16,529
AWG 16,388 16,713
BRL 5,435 5,543
TTD 4,365 4,451
BBD 14,542 14,830
XCD 10,926 11,142
GYD PER 100 14,017 14,295
CNY 4,067 4,148

GoudcertificatenJuli 12

Coupure SRD
5 gram 23.221,76
10 gram 46.443,53
50 gram 232.217,65
100 gram 464.435,30
500 gram 2.322.176,48
1000 gram 4.644.352,95
Gold LBMA USD 2.409,20 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240710-1W 2024-07-10 10,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 13,0
CBTD240626-1W 2024-06-26 14,1
CBTD240619-1W 2024-06-19 9,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240710-1W 2024-07-10 12,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 15,6
CBTD240626-1W 2024-06-26 16,9
CBTD240619-1W 2024-06-19 11,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures