Datum

10:00u

12:30u

 15:00u 

13 juni 2024 DO240613    
12 juni 2024 DO240612 DO240612 DO240612 
11 juni 2024 DO240611 DO240611  DO240611 
10 juni 2024 DO240610 DO240610  DO240610 
07 juni 2024 DO240607 DO240607  DO240607 
06 juni 2024 DO240606 DO240606  DO240606
05 juni 2024 DO240605 DO240605  DO240605 
04 juni 2024 DO240604  DO240604  DO240604 
03 juni 2024 DO240603 DO240603 DO240603 
31 mei 2024 DO240531  DO240531  DO240531
30 mei 2024 DO240530  DO240530   DO240530 
29 mei 2024 DO240529  DO240529   DO240529 
28 mei 2024 DO240528  DO240528   DO240528 
27 mei 2024 DO240527  DO240527   DO240527 
24 mei 2024 DO240524  DO240524   DO240524 
23 mei 2024 DO240523  DO240523   DO240523 
22 mei 2024 DO240522  DO240522   DO240522 
21 mei 2024 DO240521  DO240521   DO240521 
20 mei 2024 DO240520  DO240520   DO240520 
17 mei 2024 DO240517  DO240517   DO240517 
16 mei 2024 DO240516  DO240516   DO240516 
15 mei 2024 DO240515  DO240515   DO240515 
14 mei 2024 DO240514  DO240514   DO240514 
13 mei 2024 DO240513  DO240513   DO240513 
10 mei 2024 DO240510  DO240510   DO240510 
09 mei 2024 DO240509  DO240509   DO240509 
08 mei 2024 DO240508  DO240508   DO240508 
07 mei 2024 DO240507  DO240507   DO240507 
06 mei 2024 DO240506  DO240506   DO240506 
03 mei 2024 DO240503  DO240503   DO240503 
02 mei 2024 DO240502  DO240502   DO240502 

 

 

Periode

Wisselkoers-notering
in PDF

Periode

Wisselkoers-notering
in PDF
 

       
Apr 2024 Apr 2024 Mrt 2024 Mrt 2024
Feb 2024 Feb 2024 Jan 2024 Jan 2024
Dec 2023 Dec 2023 Nov 2023  Nov 2023
Okt 2023 Okt 2023 Sep 2023 Sep 2023
Aug 2023 Aug 2023 Jul 2023  Jul 2023
Jun 2023 Jun 2023 Mei 2023  Mei 2023
Apr 2023 Apr 2023 Mrt 2023  Mrt 2023 
Feb 2023 Feb 2023 Jan 2023   Jan 2023 
Dec 2022 Dec 2022 Nov 2022 Nov 2022 
Okt 2022 Okt 2022 Sep 2022   Sep 2022 
Aug 2022 Aug 2022 Jul 2022  Jul 2022 
Jun 2022 Jun 2022 Mei 2022  Mei 2022 
Apr 2022 Apr 2022 Mrt 2022  Mrt 2022 
Feb 2022 Feb 2022 Jan 2022  Jan 2022 
Dec 2021  Dec 2021 Nov 2021   Nov 2021 
Okt 2021  Okt 2021 Sep 2021   Sep 2021 
Aug 2021  Aug 2021 Jul 2021   Jul 2021 
Jun 2021  Jun 2021 Mei 2021   Mei 2021 
Apr 2021  Apr 2021 Mrt 2021  Mrt 2021 
Feb 2021  Feb 2021 Jan 2021  Jan 2021 
Jaar 2020 Jaar 2020 Jaar 2019 Jaar 2019 
Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017  Jaar 2017 
Jaar 2016 Jaar 2016 Jaar 2015  Jaar 2015 
Jaar 2014 Jaar 2014 Jaar 2013 Jaar 2013 
Jaar 2012 Jaar 2012 Jaar 2011 Jaar 2011 
Jaar 2010 Jaar 2010 Jaar 2009  Jaar 2009

 

 

 

 Veiligheidselementen die op alle bank­biljetten voorkomen

 1. 2-kleuren in elkaar grijpende Guilloche-patronen
 2. 3-kleuren tastbare diepdruk
 3. goud-iriserende strook
 4. latente afbeelding “SR$” wordt zichtbaar als het biljet schuin wordt gehouden
 5. watermerk met tekst “CBvS”
 6. doorzichtvenster (perfecte aansluiting voor- en achterzijde)
 7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehan- dicapten
 8. zichtbare vezels
 9. holografische strook
 10. van kleur veranderende veilig- heidsdraad met “SRD”-tekst
 11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid

 

Veiligheidselementen op hoge coupures

 1. metallieke drukplaatinkt
 2. optisch variabele inkt

 

Uitwerking elementen

3. iriserende gouden strook   4. latente afbeelding
Een optisch variabele strook met de letters “CBvS” krijgt een iriserende gouden kleur wanneer het biljet gekanteld wordt. “SR$” wordt zichtbaar wanneer het biljet schuin bij een lichtbron wordt gehouden
5. Watermerk   6. doorzichtvenster
Een veelkleurige afbeelding van het gebouw van de Centrale Bank is in het papier zichtbaar wanneer het biljet tegen het licht gehouden wordt. Corresponderende patronen aan beide kanten van biljet sluiten precies op elkaar aan en vormen samen het logo van de Centrale Bank als het biljet tegen het licht gehouden wordt.
7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehandicapten   8. Zichtbare Vezels
Een serie symbolen in relië verhoogt de tastbaarheid, zodat het makkelijker is voor visueel gehandicapten om het biljet te herkennen. Willekeurig gespreide rode en groene vezels zijn zichtbaar in het papier van iedere denominatie.
9. Holografische Strook   10. van kleur veranderende veiligheidsdraad met “SRD”-tekst.
De holografische strook loopt in de lengte over het bankbiljet en verandert van kleur wanneer hij bekeken wordt vanuit verschillende hoeken. De kleur van de gevensterde veiligheidsdraad verandert wanneer hij bekeken wordt vanuit verschillende hoeken.
11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid   13. Optische Variabele Inkt
De randen en hoeken van het bankbiljet zijn op onzichtbare wijze verstevigd zodat de biljetten langer meegaan. Hiervan verandert de kleur afhankelijk van de hoek waaronder het biljet bekeken wordt.

Algemeen 

De grondslag van de toezichthoudende taak van de Centrale Bank van Suriname (voortaan aangeduid met CBvS) is vastgelegd in artikel 10 van de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2023 no. 65). Volgens dit artikel heeft de CBvS onder meer de taak om toezicht uit te oefenen op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en het overmakingsverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland en op de kapitaalmarkt, zulks tegen de achtergrond van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich op deugdelijkheid van het bestuur en de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en sub-sectoren. 

Het Directoraat Toezicht Kredietwezen is belast met het prudentieel en integriteitstoezicht op financiële instellingen. Aan het hoofd van het Directoraat Toezicht Kredietwezen staat een directeur. Het directoraat omvat de volgende afdelingen; afdeling Toezicht Verzekeringen, afdeling Toezicht Pensioenfondsen, afdeling Toezicht Spaarinstellingen, afdeling Toezicht Banken, Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Kapitaalmarkt, afdeling Financiële Integriteit en afdeling Financiële Stabiliteit.  

  

De afdeling Toezicht Verzekeringen houdt toezicht op twaalf verzekeringsmaatschappijen en een houdstermaatschappij. Het toezicht van voornoemde instellingen is vooralsnog geregeld in de Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen 1968 (G.B. 1968 no. 63) zoals laatstelijk gewijzigd bij Decreet van 7 november 1986 (S.B. 1986 no. 82) (voortaan aangeduid met WTK 1986). 

Het toezicht op verzekeringsmaatschappijen omvat:

 • het prudentieel toezicht dat zich richt op het waarborgen van de financiële stabiliteit door het toezien op de naleving van de regels met betrekking tot de soliditeit van de verzekeringsmaatschappijen en daarmee de belangen van de verzekerden en derde gerechtigden op verzekeringsuitkeringen te beschermen en het vertrouwen van het publiek in de verzekeringssector te bewaren.
 • het integriteitstoezicht dat zich richt op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (zoals de preventie en bestrijding van money laundering en de financiering van terrorisme, fraude, corruptie, belangenverstrengeling en overtreding van sanctiewetgeving) ter waarborging van de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de financiële sector. Onder het integriteitstoezicht vallen ook het toezicht op een integere bedrijfscultuur, het verlenen van vergunningen en het toetsen van bestuurders op geschiktheid en betrouwbaarheid. 

Het toezicht van de CBvS reikt zich niet tot het bemiddelen tussen individuele cliënten en verzekeringsmaatschappijen. Vanwege de haar opgelegde taakstelling concentreert de CBvS zich op de aanpak van zaken van collectieve aard. Het inspelen op problemen tussen individuele cliënten en verzekeringsmaatschappijen, valt uit dien hoofde buiten het oriëntatiegebied van de CBvS. 

Het toezicht op verzekeringsmaatschappijen wordt middels off-site monitoring, on-site inspecties en periodieke gesprekken uitgeoefend met het doel de financiële conditie en activiteiten van een verzekeraar en het effect van het bedrijfsmanagement en de financiële relaties tussen de verzekeraar en zijn gelieerde ondernemingen, alsook de naleving van wet- en regelgeving betrekking hebbende op de preventie en bestrijding van money laundering en de financiering van terrorisme na te gaan. 

 

Off-site monitoring

De off-site monitoring kan worden omschreven als het verwerken, analyseren en beoordelen van onder andere de financiële informatie c.q. rapportages van de verzekeringsmaatschappijen, waarvan de bevindingen fungeren als een signaal voor eventuele problemen, gegroepeerd naar risicogebieden. 

 

On-site inspectie

On-site inspecties worden uitgevoerd bij een verzekeringsmaatschappij met als doel om het risicoprofiel van de instelling te vergelijken met zijn risicodragend vermogen en om eventuele problemen op te sporen, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de instelling om haar verplichtingen jegens de polishouders op lange termijn na te komen. Op grond van haar bevindingen en de verkregen informatie tijdens de uitgevoerde inspectie kan de CBvS een verzekeringsmaatschappij verplichten maatregelen te treffen die noodzakelijk worden geacht voor het garanderen van een gezonde bedrijfsvoering. 

 

Periodieke gesprekken

De periodieke gesprekken hebben de volgende doelstellingen:

 • Op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de verzekeringsmaatschappijen en de verzekeringssector;
 • Opmerkelijke ontwikkelingen direct met de directie van de verzekeringsmaatschappij bespreken;
 • Afspraken die tijdens de on-site inspectie zijn gemaakt of aanbevelingen die als gevolg van de geconstateerde bevindingen zijn gedaan, te monitoren.

 

NODIG OM TE WETEN

Onder toezicht stelling van een verzekeringsmaatschappij

Ingevolge artikel 5 lid 1 van de WTK 1986 is voor elke instelling, die haar bedrijf in Suriname wenst aan te vangen, een verklaring van geen bezwaar van de CBvS vereist. Daarnaast dient er een bedrijfsvergunning aangevraagd te worden bij het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie. 

De aanvraag voor afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf dient een aantal gegevens te bevatten zoals genoemd in de richtlijnen voor de aanvraag van een verklaring van geen bezwaar waaronder:

 • Een ondernemingsplan waarin een marktstudie is opgenomen;
 • Een door de CBvS vast te stellen minimum gestort aandelenkapitaal;
 • Het doel van de instelling moet duidelijk tot uitdrukking komen in de naamgeving;
 • De op te richten verzekeringsmaatschappij moet de naamloze vennootschap als rechtsvorm hebben;
 • Een minimum aantal bestuurders of commissarissen vastgesteld door de CBvS;
 • De jaarstukken dienen binnen een door de CBvS te bepalen termijn te worden ingediend;
 • Voorts dienen de (concept)statuten van de (op te richten) verzekeringsmaatschappij te voldoen aan een aantal eisen van de CBvS. Wijzigingen behoeven goedkeuring van de CBvS. 

De CBvS heeft een nieuwe wet in concept namelijk de “Wet Toezicht Verzekeringswezen” (voortaan aangeduid met WTV). De nieuwe wet dient als vervanging van de WTK 1986. De conceptwet is door de CBvS naar het ministerie van Financiën & Planning gestuurd ter doorgeleiding naar de Nationale Assemblée. Beide wetten hebben als doel toezicht uit te oefenen ter bescherming van de belangen van de verzekerden en derden gerechtigden op verzekeringsuitkeringen, alsmede ter bevordering van het vertrouwen van het publiek in de verzekeringssector. In tegenstelling tot de WTK 1986 is de WTV een specifieke en separate wet voor het toezicht op het verzekeringsbedrijf, verzekeringsbemiddelaars en houdstermaatschappijen van verzekeraars in Suriname.

De nieuwe wet zal de CBvS effectievere instrumenten aanbieden om haar toezicht uit te oefenen. Op grond van de WTV zal de CBvS als enige vergunningverlenende instantie optreden. Ook zal de CBvS op basis van de WTV onmiddellijk actie kunnen ondernemen tegen verzekeraars die zich niet aan de wet houden, afhankelijk van de ernst van de omstandigheden. 

Naast de eerdergenoemde vereisten toetst de CBvS, uit hoofde van de op 10 maart 2021 uitgevaardigde richtlijn Geschiktheid van Bestuurders, Commissarissen en Gekwalificeerde deelnemers bij verzekeraars (voortaan aangeduid met richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars) of een voorgedragen bestuurder of commissaris geschikt is om een functie te vervullen en of zijn of haar betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

Echter blijft het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de onder toezicht staande verzekeringsmaatschappij om een adequate beoordeling uit te voeren van de deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid van kandidaten die worden voorgedragen voor een bestuurs- of toezichtfunctie, alsook voor houders van gekwalificeerde deelnemingen.

 

Toetsing op integriteit en deskundigheid van Bestuurders, Commissarissen en Gekwalificeerde Deelnemers

De CBvS toetst conform de richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars de volgende personen:

 • alle personen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die direct of indirect, alleen of in samenspraak, in belangrijke mate invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming bij de verzekeraar op het hoogste niveau. Het betreft hier houders van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van de verzekeraar en, in voorkomende geval, hun vertegenwoordigers.
 • Alle personen, die als bestuurder of commissaris, verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur van of het toezicht op de verzekeraar.

 

Wanneer vindt de toetsing plaats en bij welke personen?

De toetsing vindt plaats bij de aanmelding van aspirant bestuurders of commissarissen van een startende verzekeringsmaatschappij of van reeds bestaande verzekeringsmaatschappijen, commissarissen die zich herkiesbaar stellen, een wijziging van het takenpakket van een bestuurder of voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeringsmaatschappij. 

De aspirant en/of zittende bestuurders en commissarissen mogen “onder voorbehoud van goedkeuring van de CBvS” worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

Welke documenten zijn vereist?

Uit hoofde van de richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars zijn onder andere de volgende documenten vereist:

 • Een recente goedgelijkende pasfoto;
 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister, maximaal zes maanden oud;
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart/paspoort/rijbewijs) voor ingezetenen;
 • Een kopie van de relevante pagina’s van het geldige paspoort voor niet-ingezetenen;
 • Een nationaliteitsverklaring voor niet-ingezetenen;
 • Een verklaring van de procureur-generaal betreffende het antecedentenonderzoek, niet ouder dan zes maanden. Voor niet-ingezetenen een verklaring omtrent het gedrag afgegeven door de bevoegde justitiële autoriteiten met duidelijke vermelding van de datum van afgifte.
 • Een bewijs van de hoogst genoten opleiding (van toepassing op bestuurders en commissarissen).

Naast het documentenonderzoek worden eveneens referenties opgevraagd om zodoende informatie in te winnen over de voorgedragen kandidaat. De informatie-inwinning geschiedt middels het doen toekomen van een brief aan de opgegeven referenten met een vragenlijst als bijlage. 

De toetsing vindt aan de hand van de criteria opgenomen in de richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars plaats.

Spreekt een functie u aan en bent u toe aan een nieuwe uitdaging, dan nodigen wij u hierbij vriendelijk uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae op te sturen naar de afdeling Human Resources Management van de Centrale Bank van Suriname via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

SOLLICITATIES:

 

 

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 juni - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 30,710 31,179
EUR 32,753 33,399
GBP 38,890 39,653
ANG 16,874 17,204
AWG 17,061 17,396
BRL 5,654 5,765
TTD 4,537 4,626
BBD 15,139 15,435
XCD 11,374 11,597
GYD PER 100 14,593 14,879
CNY 4,231 4,313

Gewogen Gemiddelde Koersen24 juni - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 30,625 31,268
EUR 32,100 32,404
GBP 38,783 39,551
ANG 16,827 17,160
AWG 17,014 17,351
BRL 5,639 5,750
TTD 4,524 4,614
BBD 15,097 15,396
XCD 11,343 11,567
GYD PER 100 14,552 14,840
CNY 4,219 4,302

GoudcertificatenJuni 24

Coupure SRD
5 gram 23.407,18
10 gram 46.814,36
50 gram 234.071,81
100 gram 468.143,61
500 gram 2.340.718,05
1000 gram 4.681.436,11
Gold LBMA USD 2.335,05 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240612-1W 2024-06-12 10,0
CBTD240605-1W 2024-06-05 16,1
CBTD240529-1W 2024-05-29 18,0
CBTD240522-1W 2024-05-22 20,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240612-1W 2024-06-12 12,0
CBTD240605-1W 2024-06-05 19,3
CBTD240529-1W 2024-05-29 21,6
CBTD240522-1W 2024-05-22 24,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures