Algemeen 

De grondslag van de toezichthoudende taak van de Centrale Bank van Suriname (voortaan aangeduid met CBvS) is vastgelegd in artikel 10 van de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2023 no. 65). Volgens dit artikel heeft de CBvS onder meer de taak om toezicht uit te oefenen op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en het overmakingsverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland en op de kapitaalmarkt, zulks tegen de achtergrond van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich op deugdelijkheid van het bestuur en de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en sub-sectoren. 

Het Directoraat Toezicht Kredietwezen is belast met het prudentieel en integriteitstoezicht op financiële instellingen. Aan het hoofd van het Directoraat Toezicht Kredietwezen staat een directeur. Het directoraat omvat de volgende afdelingen; afdeling Toezicht Verzekeringen, afdeling Toezicht Pensioenfondsen, afdeling Toezicht Spaarinstellingen, afdeling Toezicht Banken, Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Kapitaalmarkt, afdeling Financiële Integriteit en afdeling Financiële Stabiliteit.  

  

De afdeling Toezicht Verzekeringen houdt toezicht op twaalf verzekeringsmaatschappijen en een houdstermaatschappij. Het toezicht van voornoemde instellingen is vooralsnog geregeld in de Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen 1968 (G.B. 1968 no. 63) zoals laatstelijk gewijzigd bij Decreet van 7 november 1986 (S.B. 1986 no. 82) (voortaan aangeduid met WTK 1986). 

Het toezicht op verzekeringsmaatschappijen omvat:

 • het prudentieel toezicht dat zich richt op het waarborgen van de financiële stabiliteit door het toezien op de naleving van de regels met betrekking tot de soliditeit van de verzekeringsmaatschappijen en daarmee de belangen van de verzekerden en derde gerechtigden op verzekeringsuitkeringen te beschermen en het vertrouwen van het publiek in de verzekeringssector te bewaren.
 • het integriteitstoezicht dat zich richt op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (zoals de preventie en bestrijding van money laundering en de financiering van terrorisme, fraude, corruptie, belangenverstrengeling en overtreding van sanctiewetgeving) ter waarborging van de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de financiële sector. Onder het integriteitstoezicht vallen ook het toezicht op een integere bedrijfscultuur, het verlenen van vergunningen en het toetsen van bestuurders op geschiktheid en betrouwbaarheid. 

Het toezicht van de CBvS reikt zich niet tot het bemiddelen tussen individuele cliënten en verzekeringsmaatschappijen. Vanwege de haar opgelegde taakstelling concentreert de CBvS zich op de aanpak van zaken van collectieve aard. Het inspelen op problemen tussen individuele cliënten en verzekeringsmaatschappijen, valt uit dien hoofde buiten het oriëntatiegebied van de CBvS. 

Het toezicht op verzekeringsmaatschappijen wordt middels off-site monitoring, on-site inspecties en periodieke gesprekken uitgeoefend met het doel de financiële conditie en activiteiten van een verzekeraar en het effect van het bedrijfsmanagement en de financiële relaties tussen de verzekeraar en zijn gelieerde ondernemingen, alsook de naleving van wet- en regelgeving betrekking hebbende op de preventie en bestrijding van money laundering en de financiering van terrorisme na te gaan. 

 

Off-site monitoring

De off-site monitoring kan worden omschreven als het verwerken, analyseren en beoordelen van onder andere de financiële informatie c.q. rapportages van de verzekeringsmaatschappijen, waarvan de bevindingen fungeren als een signaal voor eventuele problemen, gegroepeerd naar risicogebieden. 

 

On-site inspectie

On-site inspecties worden uitgevoerd bij een verzekeringsmaatschappij met als doel om het risicoprofiel van de instelling te vergelijken met zijn risicodragend vermogen en om eventuele problemen op te sporen, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de instelling om haar verplichtingen jegens de polishouders op lange termijn na te komen. Op grond van haar bevindingen en de verkregen informatie tijdens de uitgevoerde inspectie kan de CBvS een verzekeringsmaatschappij verplichten maatregelen te treffen die noodzakelijk worden geacht voor het garanderen van een gezonde bedrijfsvoering. 

 

Periodieke gesprekken

De periodieke gesprekken hebben de volgende doelstellingen:

 • Op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de verzekeringsmaatschappijen en de verzekeringssector;
 • Opmerkelijke ontwikkelingen direct met de directie van de verzekeringsmaatschappij bespreken;
 • Afspraken die tijdens de on-site inspectie zijn gemaakt of aanbevelingen die als gevolg van de geconstateerde bevindingen zijn gedaan, te monitoren.

 

NODIG OM TE WETEN

Onder toezicht stelling van een verzekeringsmaatschappij

Ingevolge artikel 5 lid 1 van de WTK 1986 is voor elke instelling, die haar bedrijf in Suriname wenst aan te vangen, een verklaring van geen bezwaar van de CBvS vereist. Daarnaast dient er een bedrijfsvergunning aangevraagd te worden bij het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie. 

De aanvraag voor afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf dient een aantal gegevens te bevatten zoals genoemd in de richtlijnen voor de aanvraag van een verklaring van geen bezwaar waaronder:

 • Een ondernemingsplan waarin een marktstudie is opgenomen;
 • Een door de CBvS vast te stellen minimum gestort aandelenkapitaal;
 • Het doel van de instelling moet duidelijk tot uitdrukking komen in de naamgeving;
 • De op te richten verzekeringsmaatschappij moet de naamloze vennootschap als rechtsvorm hebben;
 • Een minimum aantal bestuurders of commissarissen vastgesteld door de CBvS;
 • De jaarstukken dienen binnen een door de CBvS te bepalen termijn te worden ingediend;
 • Voorts dienen de (concept)statuten van de (op te richten) verzekeringsmaatschappij te voldoen aan een aantal eisen van de CBvS. Wijzigingen behoeven goedkeuring van de CBvS. 

De CBvS heeft een nieuwe wet in concept namelijk de “Wet Toezicht Verzekeringswezen” (voortaan aangeduid met WTV). De nieuwe wet dient als vervanging van de WTK 1986. De conceptwet is door de CBvS naar het ministerie van Financiën & Planning gestuurd ter doorgeleiding naar de Nationale Assemblée. Beide wetten hebben als doel toezicht uit te oefenen ter bescherming van de belangen van de verzekerden en derden gerechtigden op verzekeringsuitkeringen, alsmede ter bevordering van het vertrouwen van het publiek in de verzekeringssector. In tegenstelling tot de WTK 1986 is de WTV een specifieke en separate wet voor het toezicht op het verzekeringsbedrijf, verzekeringsbemiddelaars en houdstermaatschappijen van verzekeraars in Suriname.

De nieuwe wet zal de CBvS effectievere instrumenten aanbieden om haar toezicht uit te oefenen. Op grond van de WTV zal de CBvS als enige vergunningverlenende instantie optreden. Ook zal de CBvS op basis van de WTV onmiddellijk actie kunnen ondernemen tegen verzekeraars die zich niet aan de wet houden, afhankelijk van de ernst van de omstandigheden. 

Naast de eerdergenoemde vereisten toetst de CBvS, uit hoofde van de op 10 maart 2021 uitgevaardigde richtlijn Geschiktheid van Bestuurders, Commissarissen en Gekwalificeerde deelnemers bij verzekeraars (voortaan aangeduid met richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars) of een voorgedragen bestuurder of commissaris geschikt is om een functie te vervullen en of zijn of haar betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

Echter blijft het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de onder toezicht staande verzekeringsmaatschappij om een adequate beoordeling uit te voeren van de deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid van kandidaten die worden voorgedragen voor een bestuurs- of toezichtfunctie, alsook voor houders van gekwalificeerde deelnemingen.

 

Toetsing op integriteit en deskundigheid van Bestuurders, Commissarissen en Gekwalificeerde Deelnemers

De CBvS toetst conform de richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars de volgende personen:

 • alle personen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die direct of indirect, alleen of in samenspraak, in belangrijke mate invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming bij de verzekeraar op het hoogste niveau. Het betreft hier houders van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van de verzekeraar en, in voorkomende geval, hun vertegenwoordigers.
 • Alle personen, die als bestuurder of commissaris, verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur van of het toezicht op de verzekeraar.

 

Wanneer vindt de toetsing plaats en bij welke personen?

De toetsing vindt plaats bij de aanmelding van aspirant bestuurders of commissarissen van een startende verzekeringsmaatschappij of van reeds bestaande verzekeringsmaatschappijen, commissarissen die zich herkiesbaar stellen, een wijziging van het takenpakket van een bestuurder of voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeringsmaatschappij. 

De aspirant en/of zittende bestuurders en commissarissen mogen “onder voorbehoud van goedkeuring van de CBvS” worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

Welke documenten zijn vereist?

Uit hoofde van de richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars zijn onder andere de volgende documenten vereist:

 • Een recente goedgelijkende pasfoto;
 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister, maximaal zes maanden oud;
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart/paspoort/rijbewijs) voor ingezetenen;
 • Een kopie van de relevante pagina’s van het geldige paspoort voor niet-ingezetenen;
 • Een nationaliteitsverklaring voor niet-ingezetenen;
 • Een verklaring van de procureur-generaal betreffende het antecedentenonderzoek, niet ouder dan zes maanden. Voor niet-ingezetenen een verklaring omtrent het gedrag afgegeven door de bevoegde justitiële autoriteiten met duidelijke vermelding van de datum van afgifte.
 • Een bewijs van de hoogst genoten opleiding (van toepassing op bestuurders en commissarissen).

Naast het documentenonderzoek worden eveneens referenties opgevraagd om zodoende informatie in te winnen over de voorgedragen kandidaat. De informatie-inwinning geschiedt middels het doen toekomen van een brief aan de opgegeven referenten met een vragenlijst als bijlage. 

De toetsing vindt aan de hand van de criteria opgenomen in de richtlijn Geschiktheid van personen bij verzekeraars plaats.

 Veiligheidselementen die op alle bank­biljetten voorkomen

 1. 2-kleuren in elkaar grijpende Guilloche-patronen
 2. 3-kleuren tastbare diepdruk
 3. goud-iriserende strook
 4. latente afbeelding “SR$” wordt zichtbaar als het biljet schuin wordt gehouden
 5. watermerk met tekst “CBvS”
 6. doorzichtvenster (perfecte aansluiting voor- en achterzijde)
 7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehan- dicapten
 8. zichtbare vezels
 9. holografische strook
 10. van kleur veranderende veilig- heidsdraad met “SRD”-tekst
 11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid

 

Veiligheidselementen op hoge coupures

 1. metallieke drukplaatinkt
 2. optisch variabele inkt

 

Uitwerking elementen

3. iriserende gouden strook   4. latente afbeelding
Een optisch variabele strook met de letters “CBvS” krijgt een iriserende gouden kleur wanneer het biljet gekanteld wordt. “SR$” wordt zichtbaar wanneer het biljet schuin bij een lichtbron wordt gehouden
5. Watermerk   6. doorzichtvenster
Een veelkleurige afbeelding van het gebouw van de Centrale Bank is in het papier zichtbaar wanneer het biljet tegen het licht gehouden wordt. Corresponderende patronen aan beide kanten van biljet sluiten precies op elkaar aan en vormen samen het logo van de Centrale Bank als het biljet tegen het licht gehouden wordt.
7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehandicapten   8. Zichtbare Vezels
Een serie symbolen in relië verhoogt de tastbaarheid, zodat het makkelijker is voor visueel gehandicapten om het biljet te herkennen. Willekeurig gespreide rode en groene vezels zijn zichtbaar in het papier van iedere denominatie.
9. Holografische Strook   10. van kleur veranderende veiligheidsdraad met “SRD”-tekst.
De holografische strook loopt in de lengte over het bankbiljet en verandert van kleur wanneer hij bekeken wordt vanuit verschillende hoeken. De kleur van de gevensterde veiligheidsdraad verandert wanneer hij bekeken wordt vanuit verschillende hoeken.
11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid   13. Optische Variabele Inkt
De randen en hoeken van het bankbiljet zijn op onzichtbare wijze verstevigd zodat de biljetten langer meegaan. Hiervan verandert de kleur afhankelijk van de hoek waaronder het biljet bekeken wordt.

Algemeen

 

De Centrale Bank van Suriname (voortaan aangeduid met CBvS) streeft, zoals opgenomen in artikel 9 van de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2022 no. 65), naar het behoud van de stabiliteit van het financieel systeem. Dit streven tracht zij te realiseren door de toezichthoudende taken opgenomen in artikel 10 van voornoemde wet uit te voeren. Volgens dit artikel heeft de CBvS onder meer de taak om toezicht uit te oefenen op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer, het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland en op kapitaalmarkt, zulks tegen de achtergrond van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich daarbij op de soliditeit en de integriteit van de instellingen in deze sectoren. Hierbij is het Directoraat Toezicht Kredietwezen belast met het prudentieel en integriteitstoezicht op de financiële instellingen. Dit directoraat beschikt over een secretariaat, Afdeling Toezicht Spaarinstellingen, Afdeling Toezicht Pensioenfondsen, Afdeling Toezicht Banken, Geldtransactiekantoren en Kapitaalmarkt, Afdeling Toezicht Verzekeringen, Afdeling Financiële Stabiliteit, Afdeling financiële Integriteit en Stafbureau DTK. 

 

De technische uitvoering van het toezicht op spaarinstellingen is gedelegeerd aan de Afdeling Toezicht Spaarinstellingen, waarbij de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen (S.B. 2024 no. 04) (WTK 2023) de basis vormt. Deze wet is van toepassing op kredietinstellingen, waar spaarinstellingen deel van uitmaken. Volgens de WTK 2023, is een kredietinstelling een rechtspersoon, die in belangrijke mate haar bedrijf maakt van het ter beschikking verkrijgen van direct of op termijn opvorderbare gelden, al dan niet in de vorm van spaargelden of tegen uitgifte van één of meer soorten schuldbewijzen, en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen.

 

De definitie in acht nemende is een spaarinstelling meer dan een financiële instelling.

Een spaarinstelling is een democratisch beheerde organisatie op coöperatieve grondslag zonder winstoogmerk. De leden storten een entreepenning om als lid toegelaten te worden. Deze handeling stelt de leden in staat eigenaar te worden van de spaarinstelling en verleent hun het recht een bestuur te kiezen dat het beleid vaststelt. Tevens kan een directeur benoemd worden. 

Vervolgens worden de namen van de onder toezicht staande spaarinstellingen jaarlijks in de eerste helft van de maand januari in het Advertentieblad van de Republiek Suriname gepubliceerd.

 

Oprichting van een spaarinstelling

De oprichting van een spaarinstelling dient volgens een wettelijk proces te geschieden.

Om de activiteiten van een spaarinstelling, met als rechtsvorm coöperatieve vereniging, te kunnen uitvoeren is conform de WTK 2023 een vergunning van de Bank vereist. Deze vergunning dient ingevolge artikel 3 van de WTK 2023 per aangetekende brief aangevraagd te worden bij de Bank.

 

Daarnaast dient de documentatie opgenomen in artikel 3 van de WTK 2023 ter goedkeuring van de Bank ingediend te worden. Naast de documenten opgenomen in artikel 3, kan de Bank tevens eisen nadere gegevens te verstrekken. Ook dienen de artikelen 2, 4 tot en met 11 in acht genomen te worden voor het oprichten van een spaarinstelling. Tevens dienen de Wet Coöperatieve verenigingen 2017, de Wet op de Jaarrekening 2017 en de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money laundering en Terrorismefinanciering 2022 ook doorgenomen te worden.  

 

Het proces voor de vergunningsaanvraag

Alvorens een spaarinstelling wordt opgericht zullen documenten in orde gemaakt moeten worden. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Daarnaast dient er een bestuur samengesteld te worden dat minimaal uit vijf leden bestaat. Er zal ook een commissie van toezicht (toezichthoudend orgaan) samengesteld moeten worden. Deze organen dienen bemenst te worden door de leden van de spaarinstelling. Hierbij dienen de namen en de functies kenbaar gemaakt te worden. Voor de bemensing van de voornoemde organen is conform artikel 19 lid 2 van de WTK 2023 toestemming van de Bank noodzakelijk. Verder kunnen er tevens personen en/of functionarissen worden aangesteld binnen de spaarinstelling die naar oordeel van de Bank invloed kunnen uitoefenen op het risicoprofiel van een spaarinstelling. Ook deze personen en/of functionarissen zullen getoetst worden door de Bank conform artikel 19 lid 3 van de WTK 2023.  Alvorens toestemming wordt verleend, zullen de leden van het bestuur en de commissie van toezicht, een eventuele directeur en de voornoemde personen en/of functionarissen een ‘fit and proper’ test ondergaan, waarbij de beschikbaarheid en tijd, het belang van de instelling en onafhankelijkheid, de vakbekwaamheid, financiële gegoedheid, persoonlijke eigenschappen en de integriteit worden getoetst middels het invullen van een aanvraagformulier ten behoeve van leden van het bestuur, de directie en de commissie van toezicht. Hierna zullen er toetsings- en kennismakingsgesprekken worden gehouden.

 

Verder dient er eerst een vooronderzoek verricht te worden, waarbij aangetoond wordt dat de spaarinstelling levensvatbaar zal zijn. De resultaten van dit onderzoek dienen onder andere opgenomen te worden in een ondernemingsplan. Tevens moet dit plan het volgende bevatten:

 • Het doel en de visie, waarbij de behoefte van oprichting, de activiteiten en de doelgroepen ook worden opgenomen.
 • De personele bezetting.
 • De functiescheidingen (front office, back office, internal audit en compliance officer).
 • Een organogram.
 • De procedure inzake de wijze en frequentie van de rapportage aan het bestuur/de directie.
 • Een minimumaantal leden van 250 voor het oprichten van een levensvatbare spaarinstelling.
 • Financiële projecties van de eerste drie operationele jaren, die uit een balans, resultatenrekening en kastroomoverzicht bestaan. Hierbij dient tevens een prognose van de verwachte solvabiliteits- en liquiditeitspositie conform de geldende normen van de Bank te worden opgenomen.
 • Procedure voor risicomanagement (inclusief automatisering en beveiliging).
 • De concurrentiepositie van de spaarinstelling.
 • Naam van de externe accountant.

 

Nadat alle documentatie conform artikel 3 van de WTK 2023 is ingediend, zal de Bank overgaan tot de toetsing. Verder zullen er m.b.t. de vergunningsaanvraag kosten in rekening worden gebracht.  

 

Wanneer de documenten goed zijn bevonden en de leden van het bestuur en de commissie van toezicht toestemming hebben van de Bank, wordt de vergunning middels een beschikking verstrekt. De Bank beslist binnen drie maanden na de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

 

Hierna zal de spaarinstelling moeten voldoen aan de maandelijkse/kwartaalbasis en jaarlijkse rapportageplicht. Ook zijn spaarinstellingen, instellingen van openbaar belang, wat inhoudt dat jaarlijks een jaarrekening conform de Wet op de Jaarrekening 2017 zal moeten worden opgesteld.

 

Het toezicht op een spaarinstelling

Het toezicht op spaarinstellingen bestaat uit het volgende:

 • Het prudentieel toezicht dat zich richt op de financiële opzet. Hierbij wordt er gestreefd naar een gezonde coöperatieve sector. Dit ter bescherming van de aan de instelling toevertrouwde middelen en het verhogen van het vertrouwen van de leden.
 • Het integriteitstoezicht dat zich richt op:
  • corporate governance (deugdelijk bestuur), wat betrekking heeft op integere en deskundige bestuurders, die op basis van richtlijnen verantwoord beleid uitstippelen en uitvoeren voor de instellingen;
  • bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (ML/TF). Hierbij is het doel om spaarinstellingen het minimale kader te verschaffen om op een adequate en proactieve wijze ML/TF te bestrijden, door risico’s te identificeren, te beoordelen, te onderzoeken en acties ter beperking van deze risico’s te ondernemen.

 

Verder wordt het toezicht uitgeoefend middels off-site monitoring en on-site inspecties:

 • Off - site monitoring

Nadat de vergunning is verstrekt aan een spaarinstelling dient de instelling op een vrij regelmatige basis haar gegevens te rapporteren, in een door de Bank voorgeschreven vorm (off-site monitoring). De off-site monitoring houdt zich bezig met het analyseren van rapportages van de instellingen, waarvan het resultaat fungeert als een waarschuwingssignaal voor eventuele problemen. De off-site monitoring wordt periodiek (maandelijks, op kwartaalbasis, halfjaarlijks, jaarlijks) uitgevoerd middels een analyse van de ontvangen data middels de voorgeschreven rapportagestaten, instructies en richtlijnen. Aan de hand van de analyse kan het opstellen van een brief of het uitnodigen voor een gesprek noodzakelijk zijn. Verder worden er ook periodieke gesprekken gevoerd met het doel dat de toezichthouder op de hoogte blijft van de ontwikkelingen die zich binnen de instelling afspelen.

 •  On - site inspectie 

Bij de on-site inspectie wordt de bedrijfsvoering van de instelling ter plekke beoordeeld aan de hand van haar boeken en bescheiden. In dit kader wordt onder meer gebruik gemaakt van de data van de off-site monitoring.

 

Herstel en afwikkeling van kredietinstellingen

Met de inwerkingtreding van de Centrale Bankwet 2022 is het vaststellen van regels door de CBvS met betrekking tot het nemen en ten uitvoer leggen van preventieve, vroegtijdige interventie- en resolutiemaatregelen ten aanzien van de kredietinstellingen, ten einde de handhaving van de financiële stabiliteit in Suriname te bewerkstelligen vereist. Naar aanleiding hiervan is de Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen (S.B. 2024 no.5) (WET HAK) afgekondigd. Hierdoor is de Bank naast monetaire- en toezichtautoriteit nu ook resolutieautoriteit.

De CBvS, deskundig en ervaren met betrekking tot het toezicht (toezichtfunctie) op kredietinstellingen, is reeds bekend met de informatie bij kredietinstellingen, hetgeen de nodige efficiëntie oplevert in de taakvoering, gezien de resolutiefunctie de informatie, expertise en capaciteit die beschikbaar is bij het toezicht in acht zal nemen. Hierdoor kan de toezichttaak de resolutiefunctie vroegtijdig betrekken, indien zij bepaalde ontwikkelingen en problemen signaleert. Dit is bevorderlijk voor vlot en effectief ingrijpen in geval uit gerapporteerde cijfers en trends kan worden afgeleid dat risico’s ongewenste proporties lijken aan te nemen en een kredietinstelling in een situatie van discontinuïteit is gekomen of waarschijnlijk zal komen. Dit kan de stabiliteit binnen de financiële sector alleen maar ten goede komen. Daarnaast blijft een kredietinstelling die in resolutie wordt geplaatst, onder toezicht van de Bank, tenzij het resolutieproces uiteindelijk leidt tot het intrekken van de vergunning en de liquidatie van de instelling, hetgeen het belang van een nauwe samenwerking tussen de toezichtfunctie en de resolutiefunctie onderstreept.

 

Liquidatie door de spaarinstelling zelf

Een spaarinstelling kan zelf besluiten tot liquidatie over te gaan. Hierbij is de spaarinstelling conform artikel 33 van de WTK verplicht binnen twee (2) werkdagen dit besluit direct schriftelijk aan de Bank mede te delen. Er zal een door de Bank vast te stellen periode in acht genomen worden alvorens uitvoering aan een besluit tot liquidatie kan worden gegeven. Een zodanig besluit dient onder toezicht en volgens aanwijzingen van de Bank te geschieden. 

Spreekt een functie u aan en bent u toe aan een nieuwe uitdaging, dan nodigen wij u hierbij vriendelijk uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae op te sturen naar de afdeling Human Resources Management van de Centrale Bank van Suriname via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

SOLLICITATIES:

 

 

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen30 mei - 12:30u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,625 32,435
EUR 34,137 35,120
GBP 40,189 40,976
ANG 17,376 17,717
AWG 17,569 17,914
BRL 6,077 6,196
TTD 4,678 4,770
BBD 15,590 15,895
XCD 11,713 11,943
GYD PER 100 15,027 15,322
CNY 4,370 4,456

Gewogen Gemiddelde Koersen30 mei - 12:30u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,682 32,200
EUR 33,308 34,017
GBP 40,261 41,058
ANG 17,408 17,752
AWG 17,601 17,950
BRL 6,088 6,209
TTD 4,686 4,779
BBD 15,618 15,927
XCD 11,734 11,966
GYD PER 100 15,054 15,352
CNY 4,378 4,465

GoudcertificatenMei 30

Coupure SRD
5 gram 24.436,66
10 gram 48.873,31
50 gram 244.366,57
100 gram 488.733,15
500 gram 2.443.665,74
1000 gram 4.887.331,47
Gold LBMA USD 2.343,35 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240529-1W 2024-05-29 18,0
CBTD240522-1W 2024-05-22 20,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 23,3
CBTD240508-1W 2024-05-08 24,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240529-1W 2024-05-29 21,6
CBTD240522-1W 2024-05-22 24,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 28,0
CBTD240508-1W 2024-05-08 29,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures