Op vrijdag 29 mei jl is de 33ste Conferentie van de Caribbean Group of Banking Supervisors (CGBS) afgesloten. Het thema van deze conferentie was “Emerging Mandates in Supervision: Striking the Balance in A Whole New World”. Aan de conferentie hebben 40 personen uit 14 landen deelgenomen.
 
De Centrale Bank van Suriname (CBvS) mag terugzien op een zeer geslaagde conferentie. Participanten van de CBvS en andere regionale toezichthouders hebben presentaties verzorgd over de nieuwe taken in het toezicht en de uitdagingen die zij daarbij ervaren. Ook sprekers van de Amerikaanse toezichthouder (Office of the Controler of the Currency, OCC) en de ASBA (de organisatie van toezichthouders van de Americas) hebben hun ervaringen gedeeld.
 
Inhakend op het thema van de conferentie, vroeg Bankpresident Gillmore Hoefdraad van de CBvS zich bij de opening af wat de mandaten voor het toezicht moeten zijn. De financiële sector verandert steeds en de veranderingen zijn aanleiding om de internationale standaarden voor toezicht voortdurend aan te passen. Sommige van deze standaarden zijn volgens hem niet relevant voor onze individuele of regionale situatie of genieten geen prioriteit op een bepaald moment. De Bankpresident vindt dat nationale toezichthouders de prioriteiten en mandaten vanuit een nationale optiek moeten vaststellen. Hij vroeg zich af of de mandaten niet beperkt moeten worden, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de kernactiviteiten van de banken. Als het lukt de individuele banken veilig en gezond te houden, dan zullen die volgens hem minder kwetsbaar zijn en de financiële systemen minder gevoelig voor crises.
 
Bankpresident Hoefdraad wees op de ontwikkelingen in de sector, waarbij steeds meer sprake is van een geïntegreerde grensoverschrijdende industrie, maar waarvan de regelgeving nog steeds voornamelijk nationaal gericht is. Hij waarschuwde voor inconsistenties en verschillen in regelgeving die kostenverhogend kunnen werken voor instellingen die hun diensten over landsgrenzen aanbieden. Negatieve ontwikkelingen in een regionaal of internationaal actieve instelling kunnen tegenwoordig ook van invloed zijn op de financiële stabiliteit in alle landen. Verwezen kan worden naar de laatste internationale financiële crisis; waarvan de gevolgen ook in de regio voelbaar zijn geweest. De President pleitte in zijn toespraak dan ook voor een breed en geïntegreerd toezicht en nauwe samenwerking met collega’s in de regio.
 
Hij somde enkele uitdagingen op waarmee Suriname thans zelf wordt geconfronteerd. Zo heeft de CBvS 26 kredietcoöperaties onder toezicht, waarvan de meeste worden bestuurd door vrijwilligers. Deze organisaties worden geconfronteerd met grote uitdagingen op bestuurlijk en financieel vlak. De CBvS volgt de ontwikkelingen op de voet. Het gaat hier om instellingen die laagdrempelig toegang kunnen bieden tot financiële diensten aan groepen die moeilijk toegang hebben tot traditionele banken. Maar het is niet uitgesloten dat een deel van de instellingen zal moeten fuseren of zelfs sluiten. 
 
Een andere uitdaging is het project dat de CBvS begonnen is om een volledig geautomatiseerd betalingssysteem te implementeren in Suriname. Alle lokale banken zullen hieraan deelnemen. Het nieuw systeem brengt vele voordelen met zich mee, waaronder minder fouten en kosten en grotere efficiëntie. 
 
De CBvS is ook sterk betrokken bij de ontwikkeling van  het Anti money laundering/Counter terrorism finance (AML/CFT)  kader van Suriname. Ons land moet nationale wet- en regelgeving ontwikkelen, zodat volledige naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) bereikt kan worden. Daarmee wordt voorkomen dat Suriname wordt uitgesloten van het internationaal financieel verkeer. 
 
Bankpresident Hoefdraad gaf ook aan dat gewerkt wordt aan het opzetten van een Financiële Campus in Suriname. Reeds is de eerste module verzorgd waarbij nu al meer dan 1300 mensen werkzaam in de financiële sector zijn opgeleid in de basisprincipes van financiële dienstverlening. De CBvS heeft financiële educatie voor de sector en het grote publiek tot een van haar prioriteiten gemaakt. Hij weet zeker dat andere landen in de regio met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden en riep hen op ervaringen en technische kennis met elkaar te delen. 
 
De CGBS heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de “soft launch” van haar vernieuwde website te verrichten. Via het besloten gedeelte van de website zullen de leden hun kennis en ervaring met elkaar blijven delen. 
 
Na de conferentie heeft de CGBS ook haar reguliere jaarvergadering gehouden. Op deze vergadering zijn gemeenschappelijke projecten, het jaarprogramma, nieuwe lidmaten en andere lopende zaken besproken de CBvS heeft het voorzitterschap van de CGBS dat om de 2 jaar rouleert van Jamaica overgenomen. De Directeur van het Directoraat Toezicht Kredietwezen, mevrouw drs. I. Geduld-Nijman, zal namens de CBvS het voorzitterschap bekleden. Het ondervoorzitterschap is opgedragen aan Trinidad and Tobago. De conferentie en de jaarvergadering worden volgend jaar in Jamaica gehouden.
 
 
De President van de Centrale Bank van Suriname, de heer Gillmore Hoefdraad, heeft vrijdagmorgen de 15e Jaarlijkse Regionale Leiderschapsconferentie 2015 geopend in hotel Torarica. Het thema van deze conferentie, die zondag eindigt, is: “Het Coöperatieve kredietverenigingsmodel, Een succes! Het geheim onthult!” De conferentie is een initiatief van Het verbond van Krediet coöperaties van Trinidad & Tobago.
 
In totaal hebben 150 personen uit het coöperatiewezen van verschillende landen, waaronder Suriname, USA, Trinidad&Tobago, Curaçao, Guyana, Dominica en Montserrat aan deze conferentie deelgenomen. 
 
In zijn openingstoespraak wees de Bankpresident op de belangrijke rol die kredietverenigingen kunnen spelen in de economie in het algemeen, maar in het bijzonder als middel om de financiële betrokkenheid van burgers te verhogen. Kredietcoöperaties hebben traditioneel een lagere toegangsdrempel dan banken en zijn daarom een uitstekend middel om financiële diensten te verlenen aan die delen van de gemeenschap die moeilijk toegang hebben tot banken. Als voorbeeld noemde hij de burgers in het verre binnenland. 
 
Afgaande op het thema van de conferentie zei de Bankpresident, samen met anderen in het publiek en de financiële gemeenschap, reikhalzend uit te kijken naar het geheim van het succes. In Suriname zijn kredietcoöperaties goed voor minder dan 1% van de totale activa van de financiële sector. Echter vertegenwoordigen zij ongeveer een kwart van het aantal onder toezicht staande instellingen.
 
De Bankpresident gaf aan zich zorgen te maken over enkele kredietinstellingen. Inspecties gedurende de laatste drie jaar tonen aan dat enkele kredietinstellingen geconfronteerd worden met financiële, organisatorische en bestuurlijke uitdagingen. Traagheid binnen de organisaties bemoeilijkt het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen. 
 
Met wisselend succes blijft de Centrale Bank de kredietinstellingen ondersteunen om hen terug te brengen op het juiste spoor. Hoewel conferenties zoals deze schaars zijn, bieden ze de gelegenheid aan lokale bestuurders van kredietverenigingen om met collegae uit de regio relevante kwesties te bespreken die belangrijk zijn voor succes. De Bankpresident zegt erop te vertrouwen dat de conferentie ook nieuwe inzichten en mogelijkheden zal bieden aan individuele instellingen.
 
Hij verzekerde dat zowel de Centrale Bank als de kredietinstellingen hetzelfde doel nastreven, te weten het versterken van de financiële sector, het bevorderen van financiële stabiliteit en het financieel bewuster maken van minderbedeelden in de gemeenschap, door middel van financiële betrokkenheid. 
 
Door de bereikbaarheid van kredietinstellingen kunnen die een belangrijke rol spelen bij het financieel onderrichten van hun leden. De Centrale Bank hecht hier veel belang aan. De Bank heeft de afgelopen periode veel trainingen verzorgd voor werknemers in de financiële sector. Intussen hebben meer dan 1200 personen met succes de Module Financiële Dienstverlening afgerond. Bankpresident Hoefdraad ziet graag dat meer kredietinstellingen deelnemen aan deze training, die volledig gefinancierd wordt door de Centrale Bank. 
 
De Centrale Bank heeft dit jaar ook in het kader van Financiële educatie voor de tweede keer met succes de Global Money week georganiseerd voor schoolkinderen. Financiële educatie speelt volgens de Bankpresident niet alleen een belangrijke rol bij het leiden van een financiële instelling, maar biedt ook tastbare voordelen aan de gemeenschap en het individu in de samenleving. “Als financiële instituten moeten wij blijven investeren in ons menselijk kapitaal door te voorzien in trainingen die niet alleen de kennis verfrissen, maar ook de inzichten vergroten”, aldus Bankpresident Hoefdraad.
 
Hij verzekerde het Verbond van krediet coöperaties van Trinidad & Tobago blijvende steun in haar streven de coöperatieve sector te blijven verbeteren. Suriname kan en moet volgens de Bankpresident ook leren van het verbond van T&T, dat enthousiast werkt aan het versterken van de coöperatieve principes en behoud en uitbreiding van de beweging van kredietcoöperatieve instellingen.
 
 
De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) stelt dit jaar alle lidlanden, waaronder Suriname, in de gelegenheid om organisaties en instituten voor te dragen die meedingen naar de Juscelino Kubitschek Award. Voor deze prijs komen organisaties in aanmerking die zich verdienstelijk gemaakt hebben op het gebied van armoedebestrijding en bevorderen van gelijkheid . Ook moeten ze via duurzame projecten bewezen invloed gehad hebben in twee categorieën, te weten “Economie en Financiën” en op “Sociaal, Cultureel en Wetenschappelijk gebied”. Er wordt hierbij vooral uitgekeken naar organisaties die innovatief bezig zijn. Voor elke categorie is een prijs beschikbaar gesteld van US$ 100.000. De deadline voor voordrachten is 29 juni 2015. 
Organisaties die willen meedingen naar de JK award, moeten op de homepage www.iadb.org/jk voorgedragen worden middels het invullen van een nominatie formulier. Organisaties die vinden dat ze voldoen aan de voorwaarden mogen zichzelf ook voordragen. Tevens is op de homepage nadere toelichting en informatie te vinden, waaronder een lijst met veel gestelde vragen (FAQ). 
Volgens verstrekte informatie van de IDB is Juscelino Kubitschek van januari 1956 tot januari 1961 president geweest van Brazilië. Onder zijn leiding kwam in dit land de grootscheepse industrialisatie op gang. Ook stimuleerde hij de vestiging van buitenlandse bedrijven in Brazilië. Juscelino wilde dmv Noord-Zuid integratie de levenstandaard van de bevolking in Latijns-America verhogen. Dit initiatief, “Panamerican Operation” is later, in 1959, omgedoopt tot de Inter-American Development bank.
 
 
Van 28 t/m 30 mei 2015 vindt de 33ste conferentie van de Caribbean Group of Banking Supervisors (CGBS) plaats in Torarica Hotel. Gastheer is de Centrale Bank van Suriname. De conferentie heeft als thema Emerging Mandates in Supervision: Striking the Balance in “A Whole New World”. 
 
Tijdens de conferentie zullen lokale, regionale en internationale sprekers, de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van toezicht op banken belichten. 
 
De aandacht voor het bank toezicht is in de nasleep van de financiële crisis wereldwijd toegenomen. In antwoord op de vraag hoe de crisis heeft kunnen ontstaan, zijn nieuwe aandachtsgebieden voor het toezicht geïdentificeerd, zoals de relatie tussen banken en andere financiële instellingen waaronder verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.  Ook de toepassing van internationaal geaccepteerde standaarden die niet zonder meer kunnen worden overgenomen in de regio, zullen onderwerp zijn van discussie.
 
De CGBS is een van de oudste regionale organisaties van toezichthouders. Zij is opgericht in 1983 onder auspiciën van de CARICOM Centrale Bank Presidenten, met het specifiek mandaat om het toezicht op banken te verbeteren en de toezichtpraktijk in de regio te harmoniseren met de internationale standaarden. Later zijn ook niet-CARICOMlanden uit de regio als lid toegelaten. 
 
Het voorzitterschap van de Groep rouleert onder de CARICOM Centrale Banken. De voorzitter is het aanspreekpunt voor internationale organisaties als de Basel Committee for Banking Supervision en de Association of Supervisors of Banks of the Americas (ASBA).
 
Naast de conferentie vindt ook de jaarvergadering plaats. Tijdens de jaarvergadering zal het voorzitterschap aan Suriname worden overgedragen. De Directeur van het Directoraat Toezicht Kredietwezen, mevr. Ingeborg Geduld, zal deze functie namens de Centrale Bank van Suriname overnemen tot de jaarvergadering van 2017. De uittredende voorzitter is de Centrale Bank van Jamaica.
 
Ook Moody’s handhaaft Suriname’s Ba3 credit rating met stabiele outlook 
 
De credit rating agency Moody’s heeft op 22 april jl. een kredietanalyse gemaakt van Suriname’s credit rating en outlook. In navolging van Fitch en Standard&Poor’s (S&P) heeft ook Moody’s in deze beoordeling, Suriname ’s credit rating gehandhaafd op Ba3 (dit is gelijk aan BB- van Fitch en S&P) met stabiele outlook (vooruitzicht). Moody’s zal Suriname later in het jaar bezoeken. 
 
Volgens Moody’s is Suriname’s huidige credit rating enerzijds een reflectie van gunstige groeiverwachtingen en relatieve lage overheidsschuld en rentelasten en anderzijds economische en fiscale kwetsbaarheid aan volatiele grondstofprijzen en lage institutionele capaciteit.
 
Moody’s ziet een verbetering in Suriname’s credit rating optreden indien  begrotingstekorten duurzaam zullen afnemen, waardoor de schulddynamiek wordt verbeterd of als substantiële besparingen worden opgebouwd in een stabilisatiefonds. Ook zal een institutionele verbetering van het budgettair en fiscaal raamwerk de fiscale volatiliteit verminderen en een positieve invloed hebben op de credit rating.
 
Een verslechtering van de credit rating kan plaatsvinden als fiscale ontsporingen zullen leiden tot voortgaande toename van de staatsschuld of als economische groeiperspectieven in materiële zin afzwakken. Grote tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans kunnen ook een neerwaartse druk uitoefenen op de credit rating.
 
Klik hier voor het rapport
 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,703 29,176
EUR 30,550 31,627
GBP 37,080 37,807
ANG 15,771 16,080
AWG 15,946 16,259
BRL 5,125 5,225
TTD 4,222 4,305
BBD 14,149 14,427
XCD 10,631 10,839
GYD PER 100 13,639 13,906
CNY 3,945 4,022

Gewogen Gemiddelde Koersen24 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,373 28,842
EUR 30,032 30,339
GBP 36,653 37,379
ANG 15,590 15,898
AWG 15,763 16,075
BRL 5,066 5,166
TTD 4,173 4,256
BBD 13,987 14,264
XCD 10,509 10,717
GYD PER 100 13,482 13,749
CNY 3,899 3,977

GoudcertificatenJuli 24

Coupure SRD
5 gram 22.541,79
10 gram 45.083,57
50 gram 225.417,86
100 gram 450.835,73
500 gram 2.254.178,65
1000 gram 4.508.357,30
Gold LBMA USD 2.403,10 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240724-1W 2024-07-24 8,2
CBTD240717-1W 2024-07-17 8,5
CBTD240710-1W 2024-07-10 10,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 13,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240724-1W 2024-07-24 9,8
CBTD240717-1W 2024-07-17 10,2
CBTD240710-1W 2024-07-10 12,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 15,6
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures