De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is de monetaire autoriteit van het land en functioneert als toezichthouder op de financiële sector, als bankier van de commerciële banken, en als kassier, bankier en financieel adviseur van de regering. Als monetaire autoriteit heeft de bank als hoofddoelstelling het behoud van de koopkracht van de Surinaamse dollar door middel van monetaire beleidsmaatregelen en de opbouw van reserves. De CBvS is ook belast met het toezicht op het bank-, krediet- en verzekeringswezen en de pensioensystemen. De Centrale Bank van Suriname werd opgericht op 1 april 1957. Sindsdien heeft de instelling een centrale rol vervuld bij de financiële en economische ontwikkeling van Suriname. Naast haar kernfuncties vervult de CBvS een belangrijke rol als incubator en als facilitator van hervormingen, en als educator en trainer van geavanceerde activiteiten op het gebied van economie, overheid en financiën. De Centrale Bank van Suriname is een principiële en resultaatgerichte organisatie die bovendien bekend staat als een uitstekende werkgever. De CBvS fungeert momenteel als speerpunt voor een aantal fundamentele hervormingen van haar eigen organisatie, het financiële stelsel van Suriname en het beheer van de overheidsfinanciën. Deze hervormingen zijn gericht op de modernisering van het financiële stelsel als geheel en de verbetering van de efficiëntie, stabiliteit en integriteit van financieel management in het algemeen.

Visie
De Centrale Bank van Suriname is een moderne, onafhankelijke en centrale financiële instelling, die haar mandaat vervult volgens de hoogste ethische standaarden en daarbij haar reputatie en het respect voor de Bank op nationaal en internationaal niveau behoudt en versterkt. Sterke normen en waarden, hoog gekwalificeerde, resultaatgerichte en gemotiveerde medewerkers en een efficiënte en effectieve operationele organisatie handhaven en versterken het wettelijke en toezichthoudende kader, het monetaire beleid en het wisselkoersbeleid van de Centrale Bank van Suriname en bevorderen de ontwikkeling van de financiële sector in Suriname. De Centrale Bank van Suriname zet zich in voor de ontwikkeling en modernisering van de financiële sector en de bevordering van goede bestuurspraktijken in deze sector, om het economische potentieel van Suriname, de sociale ontwikkeling en het welzijn van toekomstige generaties te verbeteren.

Missie
De Centrale Bank van Suriname maakt zich sterk voor de ontwikkeling en het behoud van een bloeiend, stabiel en transparant financieel en economisch stelsel in Suriname, om de duurzame economische ontwikkeling van het land op de lange termijn te waarborgen. Het is de missie van de Centrale Bank van Suriname om de koopkracht van de nationale munt te behouden door middel van een effectief, efficiënt en transparant monetair beleid; een strikt wisselkoersbeleid; en een prudent toezicht op het economische en financiële stelsel, dat aan de internationale wet- en regelgeving voldoet.

Kernwaarden

 1. Betrokkenheid
  Wij zijn sterk betrokken bij de tenuitvoerlegging van de visie en missie van de Centrale Bank van Suriname.
 2. Inclusiviteit
  Wij geloven in het belang van de betrokkenheid van alle interne en externe stakeholders bij de tenuitvoerlegging van de visie en missie van de Centrale Bank van Suriname.
 3. Enthousiasme
  Wij geloven in toewijding aan de hoogste kwaliteitsnormen om toegevoegde waarde en excellentie te leveren bij al onze activiteiten.
 4. Respect
  Wij geloven in het belang van respect - zowel in het verdienen van het respect van alle interne en externe stakeholders als in het betonen van respect voor hun bijdrage aan de manier waarop de Centrale Bank van Suriname functioneert.
 5. Verantwoording
  Wij geloven in het afleggen van rekenschap en verantwoording aan onze stakeholders (burgers, de regering, financiële instellingen en onze werknemers) over onze activiteiten. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze beslissingen, acties en resultaten.
 6. Integriteit
  Wij geloven in de opbouw van productieve, duurzame relaties door open en eerlijk te communiceren met alle interne en externe stakeholders.
 7. Transparantie
  Wij geloven in transparantie bij alles wat we doen als de Centrale Bank van Suriname, zodat we op elk moment uitleg kunnen geven over wat we doen en waarom.


Organisatie

Aan het hoofd van de Centrale Bank van Suriname staat de Governor, die wordt aangesteld door de President van Suriname. De Governor rapporteert aan een Raad van Commissarissen. De Centrale Bank van Suriname omvat drie directoraten, elk geleid door een Directeur, en diverse afdelingen die verband houden met de kernfuncties van de bank. Daarnaast zijn afdelingen met een ondersteunende functie, zoals: human resources, informatie- en communicatietechnologie, aanbesteding, interne accountantscontrole en een juridische afdeling. De drie directoraten zijn:

 1. Directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken
  • Het beheer van de Surinaamse munt in omloop.
  • Het bevorderen en faciliteren van het binnen- en buitenlandse betalingsverkeer van Suriname.
  • De vervulling van de rol van kassier, bankier en financieel adviseur van de regering.
  • De vervulling van de rol van bankier voor commerciële banken.
  • Het beheer van de internationale reserves.
 2. Directoraat Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden
  • De vaststelling en tenuitvoerlegging van het monetaire beleid.
  • De vaststelling en tenuitvoerlegging van het wisselkoersbeleid en de regulering van grensoverschrijdend betalingsverkeer.
  • De uitvoering van analyses en onderzoek op financieel en economisch gebied.
  • De samenstelling en bekendmaking van macro-economische kernindicatoren en sectorstatistieken.
 3. Directoraat Toezicht Kredietwezen
  • Het houden van toezicht op het gezonde beheer van financiële instellingen.
  • De bevordering van de stabiliteit van het financiële stelsel.
  • Het houden van toezicht op de tenuitvoerlegging van 'best practices' voor het zakelijke gedrag, de financiële verslaglegging en het bestuur van financiële instellingen.
  • De bescherming van de belangen van depositohouders.


Het totale aantal werknemers bedraagt meer dan 400, waarvan ongeveer de helft midden- en hogere kaderfuncties bekleden. Circa twintig procent van alle werknemers vervult een managersrol. De interne organisatiestructuur van de Centrale Bank van Suriname is als volgt ingericht:

 1. Governor.
 2. Uitvoerend bestuur, bestaande uit de Governor en de Directeuren.
 3. Hoger management, zoals afdelingshoofden.
 4. Midden- en lager kaderpersoneel.
 5. Administratieve en technische medewerkers.

Ga naar de FAQ-pagina

De Bibliotheek van de Centrale Bank van Suriname heeft als doel het verstrekken van goede en recente informatie, die ter ondersteuning kan dienen bij onderzoek, studie en werkzaamheden, aan medewerkers van de Bank, overheidsinstanties, studenten en andere belangstellenden.

De Bibliotheek is voorzien van een uitgebreide collectie boeken op voornamelijk monetair en financieel-economisch gebied. Ook bevat de collectie wetenschappelijke publicaties m.b.t. Suriname, die dateren vanaf het jaar 1950. Verder zijn er abonnementen op vaktijdschriften en vindt u de kranten van de afgelopen 3 jaren.

Bezoekers
Mensen die niet werkzaam zijn op de Centrale Bank van Suriname, mogen de  Bibliotheek ook bezoeken voor hun informatie. Er zijn computers aangesloten op het internet beschikbaar, waarvan kosteloos gebruik gemaakt mag worden voor het opzoeken van additionele informatie. Benadrukt wordt, dat zonder afspraak vooraf, men niet toegelaten zal worden.

Voor VOJ- en VOS studenten geldt extra dat zij slechts gebruik kunnen maken van de bibliotheek na overlegging van een brief waarin de onderzoeksopdracht én de namen van de leerlingen belast met de opdracht, staan. De brief zal ondertekend moeten zijn door de leerkracht die de opdracht gegeven heeft, én het zal voorzien moeten zijn van het stempel van de school. 
VOJ studenten hebben verder slechts toegang tot de bibliotheek, als ze gekleed zijn in schooluniform.

Iedere bezoeker zal zich moeten legitimeren met een eigen legitimatiebewijs (ID-kaart, studentenkaart, paspoort of familieboek).

Als algemene regel op de Bank geldt, dat het Bankterrein niet met slippers (die zijn zonder band aan de hielzijde), korte broek en/of kleding met okselmouwen betreden mag worden.

Naslag

Bij uw bezoek kunt u naslag doen, maar wij lenen niet uit. Wij geven u wel de mogelijkheid om een fotokopie van de gewenste informatie aan te vragen. Er zijn uiteraard kosten hieraan verbonden.

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag
07:30 u. tot 14:30 u.

Contact
Hoofd Bibliotheek Mw. P.Peroti: (+597) 473741, tst 2280
Uitleenbalie: (+597) 473741, tst 2140/2279 
Faxnummer: (+597) 476444 / (+597) 410329
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Adres
Waterkant 20
PO Box 1801
Paramaribo – Suriname

HET NUMISMATISCH MUSEUM

van de

Centrale Bank van Suriname

Het Numismatisch Museum van de Centrale Bank van Suriname heeft als taak: het beheren van een geordende collectie munten, munt- en bankbiljetten, die worden bestudeerd en geanalyseerd om de historische- en culturele waarde te achterhalen. De informatie kan vervolgens gebruikt worden voor opleiding(en) en inspiratie, maar ook om de esthetische waarde te achterhalen.

Het Numismatisch Museum heeft in eerste instantie als specialisatie en onderzoeksgebied de Surinaamse munten, penningen, munt- en bankbiljetten. Zij adviseert de leiding van de Bank voor wat betreft het ontwerp, het slaan en het aanmaken van jubileummunten, circulatiemunten, penningen, munt- en bankbiljetten.

Het Numismatisch Museum presenteert derhalve de vele muntsoorten en andere betaalmiddelen die vanaf de 17e eeuw na Chr. in Suriname wettig betaalmiddel zijn geweest. Zij stelt tevens objectieve informatie over het Surinaams muntwezen ter beschikking aanderden.

 

In het pand van de Centrale Bank van Suriname aan de Mr. F.H.R. Lim A Postraat # 7 is het Numismatisch Museum ondergebracht.

Dit museum voor de Surinaamse muntgeschiedenis werd op 08 april 2002 opgericht en beheert, verzamelt, bestudeert en presenteert de collectie die een beeld geeft van de ruilhandel, de muntomloop en het geldwezen in Suriname vanaf het begin tot heden.

  

Bezoek aan het Numismatisch Museum

Dit onderdeel bevat informatie over het bezoek aan het Numismatisch Museum, enkele wenken en tips. U kunt het beste deze informatie doornemen voor uw bezoek aan het Numismatisch Museum.

  

Enige wenken voor het museumbezoek

Naam en adres van het Numismatisch Museum

Numismatisch Museum van de Centrale Bank van Suriname

Mr. F.H.R. Lim A Postraat # 7

Telefoon: 520016 of 473741 tst. 2210 en 2410

Fax: 476444

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Openingstijden

Het Numismatisch Museum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 14.00 uur.

 

Entreeprijzen

De toegang tot het Numismatisch Museum is geheel vrij!

 

Rondleidingen en scholenbezoek

Voor rondleidingen en scholenbezoek kunt u contact maken met het Numismatisch Museum op het telefoonnummer 520016 of 473741 ext. 2210 en 2410

 

LEES MEER

 

Klik op de foto's voor beeldmateriaal.

     

 MuseumN8 2019                            MuseumN8 2018                             MuseumN8 2015

 

 

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bij Bankwet van 1956 opgericht en is op 1 april 1957 met haar activiteiten aangevangen. Sindsdien heeft deze instelling een centrale rol vervuld bij de financiële en economische ontwikkeling van Suriname.  Als monetaire autoriteit heeft de CBvS als hoofddoelstelling het behoud van de koopkracht van de Surinaamse dollar (SRD).  Zij is tevens de toezichthouder op de financiële sector, bankier van de commerciële banken, kassier en bankier van de Staat, alsook financieel adviseur van de Regering.

De CBvS werkt momenteel aan een aantal fundamentele hervormingen van haar eigen organisatie en van het financiële stelsel van Suriname. Deze hervormingen zijn gericht op de modernisering en de verbetering van de efficiëntie, de stabiliteit en de integriteit van het financiële systeem.

 

MANDAAT EN TAKEN

Het mandaat van de CBvS is vastgelegd in de Bankwet (G.B. 1956 no. 97, geldende tekst S.B. 2010 no. 173) en omvat de volgende taken (opgenomen in artikel 9):

Het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname.

Het verzorgen van de geldsomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande, alsmede het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer.

Het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen in Suriname

Het uitoefenen van toezicht op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en op het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland, één en ander op voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen; het toezicht richt zich mede op de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en sub-sectoren.

Het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland

Het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.

 

MISSIE

De missie is afgeleid van de taakstelling van de CBvS en luidt als volgt: 

Het bevorderen van monetaire en financiële stabiliteit in Suriname ter stimulering van de nationale sociaaleconomische ontwikkeling. 

 

VISIE

De CBvS zet haar richting uit met het vaststellen van haar visie. Met deze visie willen wij alle stakeholders informeren over onze ambities en het toekomstbeeld van de CBvS.

 

De visie naar 2024 luidt als volgt:

De Bank is een autonome monetaire en financiële autoriteit die gerespecteerd wordt en op professionele wijze bijdraagt aan een welvarend Suriname.

De kernpunten van de visie zijn:

Autonome monetaire en financiële autoriteit

Gerespecteerd

Professioneel

 

KERNWAARDEN

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een organisatie, die de cultuur mede bepalen en ook wel het ethisch kompas van een organisatie worden genoemd.

Wij kunnen worden aangesproken op onze kernwaarden.

 

Om onze visie 2024 te behalen worden voor onze medewerkers en de organisatie als geheel de volgende kernwaarden als essentieel beschouwd.

Respect

Integriteit

Kostenbewust

Professionaliteit

Samenwerken


ORGANISATIE

Om de bij wet opgedragen taken op een technisch verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren moeten moderne centrale banken, op basis van best practices, een bepaalde mate van autonomie genieten. De praktijk wijst namelijk uit dat er een positieve correlatie bestaat tussen de mate van autonomie van centrale banken en het behalen van de doelstelling van prijsstabiliteit. Autonomie en een deugdelijk en transparant systeem van checks and balances, gepaard gaande met tijdige verantwoording, zijn cruciale onderdelen van good governance bij centrale banken.

 

De CBvS staat onder leiding van een president, die ook wel de titel van Governor draagt. Deze wordt aangesteld door de Regering voor een periode van vijf jaar en rapporteert aan de Raad van Commissarissen. De Governor kan worden bijgestaan door één of meerdere directeuren.

 

De CBvS heeft sinds augustus 2019 vier directoraten. Daarnaast zijn er afdelingen met een ondersteunende functie, die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Governor vallen, zoals Human resources, Internal Audit, Riskmanagement en Compliance.

 

De vier directoraten zijn:

Directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken

Directoraat Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden

Directoraat Toezicht Kredietwezen

Directoraat Legal en Internationale Betrekkingen

 

De leiding van de CBvS ziet er per 15 januari 2022 als volgt uit:

M.L. Roemer - Governor 

R. Adhin - Directeur Toezicht Kredietwezen

H. Dorinnie - Directeur Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

J. Bousaid - Regeringscommissaris (per 01 januari 2023)

R. Parohi - Commissaris (directeur Financiën en Planning)

A. Jadoenathmissier - Commissaris (directeur Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie)

F. Misiekaba - Commissaris

R. Ravenberg - Commissaris

E. Feller - Commissaris

T. Koema - Plein - Commissaris

 

De CBvS biedt werkgelegenheid aan ongeveer 500 werknemers. 

Subcategorieën

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul*   3.0 56.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen22 september - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 38,549 38,597
EUR 40,197 41,018
GBP 47,287 48,214
ANG 21,181 21,596
AWG 21,416 21,836
BRL 7,848 8,002
TTD 5,714 5,826
BBD 19,003 19,376
XCD 14,277 14,557
PER 100 GYD 18,317 18,676
CNY 5,278 5,381

Gewogen Gemiddelde Koersen22 september - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,732 38,038
EUR 39,359 39,914
GBP 46,285 47,202
ANG 20,732 21,142
AWG 20,962 21,377
BRL 7,682 7,834
TTD 5,593 5,704
BBD 18,600 18,969
XCD 13,975 14,252
PER 100 GYD 17,929 18,284
CNY 5,166 5,268

GoudcertificatenSeptember 22

Coupure SRD
5 gram 23.763,65
10 gram 47.527,29
50 gram 237.636,46
100 gram 475.272,91
500 gram 2.376.364,56
1000 gram 4.752.729,11
Gold LBMA USD 1.915,00 /tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230920-1W 2023-09-20 38,5
CBTD230913-1W 2023-09-13 38,5
CBTD230906-1W 2023-09-06 39,5
CBTD230830-1W 2023-08-30 40,4

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230920-1W 2023-09-20 46,2
CBTD230913-1W 2023-09-13 46,2
CBTD230906-1W 2023-09-06 47,4
CBTD230830-1W 2023-08-30 48,5
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul*   3.0 56.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)