The Republic of Suriname treasury Bills
AUCTION CALENDAR
2016

 

 


THIS NOTE HAS NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE ''SECURITIES ACT''), OR WITH ANY SECURITIES REGULATORY AUTHORITY OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, PLEDGED OR OTHERWISE TRANSFERRED WITHIN THE UNITED STATES EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT.

 HIERONDER DE BIJBEHORENDE DOCUMENTEN:

 

De Centrale Bank van Suriname heeft heden verdere invulling gegeven aan de omslag die zij maakt bij het voeren van een passief naar een actief monetair beleid. Met de invoering van openmarktoperaties is nu het tijdperk van actieve monetaire politiek ingeluid. Vandaag zijn nieuwe faciliteiten aan de algemene banken in Suriname aangeboden op grond waarvan zij in de gelegenheid worden gesteld om korte termijn beleggingen, waaronder “overnight” deposito’s, bij de Centrale Bank te plegen of om kort krediet bij de moederbank op te nemen.

Het doel van de nieuwe beleidsvoering is om de liquiditeitenmassa effectief te kunnen beïnvloeden, opdat stabiliteit van het prijspeil kan worden verkregen en worden bestendigd. De beïnvloedende factor binnen dit geheel is de rentevoet. Spaar- en bestedingszin worden daardoor bepaald en volgens verwachtingen van de Bank zal sparen en beleggen door het publiek al op heel korte termijn veel aantrekkelijker worden.  De uitdaging op iets langere termijn ligt op het vinden van de rentevoet, waarbij zowel sparen als investeren goed gedijen opdat de doelstelling van economische groei kan worden verwezenlijkt.

 

President Glenn Gersie van de Centrale Bank heeft sinds zijn aantreden in februari van dit jaar tijdens diverse besprekingen met de directies van de algemene banken en in uiteenzettingen voor het publiek, de beleidsrichting en de nieuwe (toen nog voorgenomen) instrumenten besproken en uiteengezet. De Centrale Bank heeft daarbij volledige ondersteuning van de algemene banken toegezegd gekregen.

Terugblikkend kan gesteld worden dat het voeren van openmarkt politiek al sinds het begin van de jaren 90 werd nagestreefd maar dat het door de jaren heen, ondanks serieuze initiatieven op diverse momenten, niet van de grond is gekomen. De enige significante wijziging kwam aan het begin van de jaren 2000 toen het kredietplafondarrangement door de kasreserveregeling werd vervangen. Met de huidige introductie van openmarktoperaties, wordt de kasreserveregeling volstrekt niet aan een kant gezet. Dat instrument blijft gehandhaafd maar krijgt vanaf nu feitelijk de status van “sluitstuk van beleid”. Dat betekent zoveel als dat daar waar openmarktoperaties nog net tekort schieten om het gewenste monetaire effect te bereiken (er is nog teveel of te weinig liquiditeit in omloop) dat bijstellen van het kasreservepercentage” daadwerkelijk het beoogde effect moet opleveren. Het is daarom van groot belang dat de Bank zich voortdurend een goed beeld schetst van de stand van de liquiditeiten in omloop en de groei of afname daarvan op korte termijn. Binnen dat geheel weet de Bank zich goed ondersteund door het Ministerie van Financiën.

 

Zoals eerder beschreven wordt het geheel nu dus aangevangen met Depositoveilingen, een Overnight Depositofaciliteit, een Intra-dagelijkse liquiditeitsfaciliteit en een Beleningsfaciliteit. Met de eerste twee wordt beoogd om enerzijds liquiditeit aan het financieel systeem te onttrekken en anderzijds om een fonds te vormen voor kort krediet van de Centrale Bank aan de algemene banken. Zo wordt rendabel liquiditeitsmanagement tot stand gebracht. Immers, op gelden van de algemene banken die gewoon op hun rekeningcourant bij de Centrale Bank blijven liggen, wordt helemaal niets verdiend.

Vanwege de Intra-dagelijkse liquiditeitsfaciliteit en de Beleningsfaciliteit kunnen algemene banken leningen bij de Centrale Bank opnemen en wel als volgt:

  1. Intra-dagelijkse leningen zijn leningen gedurende de dag; een lening vanochtend opgenomen, moet vanmiddag voor sluiting van de Bank weer zijn afgelost;
  2. Bij beleningsfaciliteiten kunnen bankinstellingen voor ten hoogste twee keren tijdens een kasreserveperiode (voorlopig is die periode nog een week) met een looptijd van een dag krediet bij de Bank opnemen.

 

Voor het gebruikmaken van het systeem van de permanente faciliteiten is zonder meer onderpand nodig. Vooralsnog accepteert de Bank slechts schatkistpapier als onderpand, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook andere waarden of waardepapieren in de toekomst als onderpand zullen kunnen kwalificeren.

 

De Centrale Bank tracht met de invoering van deze nieuwe instrumenten de samenleving conform de aan haar bij wet opgelegde taken te dienen door stabiliteit na te streven. De uitkomsten van de nieuwe beleidsbenadering moeten zich laten kenmerken door zorgvuldig liquidi­teits­beheer en effectief monetair beleid. Belangrijk is te herkennen dat het financieel systeem in transitie is en dat zowel bij de Centrale Bank als de algemene banken institutionele wijzigingen (zullen) optreden. Door al datgene dat zich nu voltrekt is de geldmarkt in Suriname in opmars en ligt de ontwikkeling van de kapitaalmarkt nog maar net in het verschiet.

 

 

Centrale Bank van Suriname

30 juni 2016

 

Klik hier voor de link

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal met ingang van morgen voor enkele dagen als gastheer van twee belangrijke Caribische conferenties optreden waarin in totaal 140 personen zullen participeren die voornamelijk uit de regio afkomstig zijn. Op 20 en 21 juni wordt aangevangen met de conferentie van de Caribbean Association of Pension Supervisors (CAPS), een organisatie van toezichthouders op pensioenfondsen. Vervolgens vindt gedurende de periode 22 t/m 24 juni de conferentie van de Caribbean Association of Insurance Regulators (CAIR) plaats. Zoals de naam al laat doorschemeren nemen toezichthouders op verzekeringsmaatschappijen en op verzekeringsbemiddelaars aan deze tweede conferentie deel. 
 
CAPS
De CAPS is een uitvloeisel van de Internationale organisatie van toezichthouders op pensioenfondsen (IOPS). Deze Caribische organisatie telt, met inbegrip van de CBvS, 20 leden en heeft tot doel het stimuleren en het ondersteunen van de ontwikkeling van het toezicht op pensioenfondsen in het Caribisch gebied. Jaarlijks wordt een conferentie en een algemene ledenvergadering belegd, waarvan de organisatie tussen de lidlanden rouleert. Dit jaar is het thema van de conferentie “ Strengthening Pension Supervision and Regulation to Support Financial Stability” en tegen die achtergrond zal de invloed van de mondiale groei van de pensioensector en de regelgeving en het toezicht in de regio aan de orde worden gesteld. Aangelegenheden zoals best practices en normen voor vermogensbeheer, regulering van - en het toezicht op - beleggingen en pensioenfondsen en financiële stabiliteit zullen verwachtbaar ook ruim worden belicht. Suriname is voor de eerste maal belast met de organisatie en de CBvS zal zich een goed gastheer tonen voor de 60 participanten.  
 
CAIR
De CAIR heeft als doel het stimuleren en het ondersteunen van de ontwikkeling - en de handhaving - van ordening van verzekeringen in het Caribisch gebied, volgens internationaal geaccepteerde normen. Dit doel probeert zij te bewerkstelligen door onder andere interactief met andere verzekeringstoezichthouders problemen, zorgpunten en ervaringen te delen.  Ook wordt educatie voor verzekeringstoezichthouders bemoedigd en ondersteund. De CAIR telt 20 leden, waaronder dus ook de CBvS, die toezichthouder is op verzekeringsmaatschappijen die in Suriname gevestigd zijn. Deze jaarlijkse conferentie en de daaraan gekoppelde ledenvergadering wordt ook voor het eerst in Suriname gehouden en zal ongeveer 80 deelnemers hebben.  Het thema van de CAIR conferentie is “Risk-based Capital for Insurance Companies- Moving Towards a Regional standard”. Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen betreffen kapitaaltoereikendheid en solvabiliteit, regionale toezichtstandaarden en herverzekering.
 

Klik hier voor het persbericht

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen29 maart - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,858 35,877
EUR 37,790 38,109
GBP 44,205 45,072
ANG 19,702 20,088
AWG 19,921 20,312
BRL 6,951 7,087
TTD 5,294 5,397
BBD 17,676 18,023
XCD 13,281 13,541
PER 100 GYD 17,039 17,373
CNY 5,208 5,310

Gewogen Gemiddelde Koersen29 maart - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,795 36,056
EUR 37,357 38,218
GBP 44,127 45,001
ANG 19,668 20,057
AWG 19,886 20,280
BRL 6,939 7,076
TTD 5,284 5,389
BBD 17,645 17,995
XCD 13,257 13,520
PER 100 GYD 17,009 17,346
CNY 5,199 5,302

GoudcertificatenMaart 29

Coupure SRD
5 gram 22.640,91
10 gram 45.281,83
50 gram 226.409,15
100 gram 452.818,30
500 gram 2.264.091,48
1000 gram 4.528.182,97
Gold LBMA USD 1.962,85 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 29,2
CBTD230222-1W 2023-03-22 25,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 27,7
CBTD230308-1W 2023-03-08 26,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 35,0
CBTD230222-1W 2023-03-22 30,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 33,2
CBTD230308-1W 2023-03-08 32,2
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)