EMERGENCY LIQUIDITY ASSISTANCE

Inleiding

Uit hoofde van de taken van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) vervat in artikel 9 van de Bankwet van 1956, heeft zij de mogelijkheid voor Emergency Liquidity Assistance die (ELA) vanaf juli 2019 gecreëerd. De reeds uitgevaardigde circulaires van de ELA, namelijk die van 26 september 2019 en 22 juli 2021, behoeven een herziening en worden derhalve vervangen door onderhavige circulaire. De reden hiertoe is dat de elementen en de operationele bestanddelen van de ELA nadere specificatie en uitwerking behoeven ter vergroting van het begrip en ter optimalisering van de werking hiervan.    

De instelling van de ELA valt binnen de zogeheten “Lender of Last Resort” (LOLR) functie van centrale banken. Deze functie, die ook door de Bank wordt vervuld, is aanvullend op haar monetaire beleidsoperaties en de operaties in het kader van de permanente faciliteiten.

De ELA onderscheidt zich van de permanente faciliteiten, te weten de intra-dag liquiditeitsfaciliteit en de beleningsfaciliteit, in termen van het beoogde doel, de regels en de operationele aspecten. Enerzijds stellen de permanente faciliteiten de in aanmerking komende bankinstellingen in staat om intra-dag en maximaal 5-daagse krediet bij de Bank op te nemen ter garandering van respectievelijk een soepele werking van het interbancaire betalingsverkeer in geval van kortstondige liquiditeitstekorten en een effectieve transmissie van monetair beleid; anderzijds is de ELA een discretionaire liquiditeitsondersteuningsmogelijkheid van de Bank voor solvabele bankinstellingen met tijdelijke liquiditeitstekorten en is gericht op het garanderen van financiële stabiliteit.

De beoogde doelstelling, de algemene regels alsmede de procedures en instructies betreffende de ELA zijn in de onderhavige circulaire uiteengezet.

 

Doelstelling

Bankinstellingen vervullen een belangrijke financiële intermediaire rol bij onder meer de financiering van de reële economie en in het betalingsverkeer. In de uitoefening van deze rol stellen zij zich bloot aan liquiditeitsrisico’s die marktbrede gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van het financiële systeem.

 

De Bank beoogt met de instelling van de Emergency Liquidity Assistance, nadat alle andere financieringsbronnen uitputtend zijn aangewend, in laatste instantie korte termijn noodliquiditeitssteun te verlenen aan solvabele en levensvatbare bankinstellingen die tijdelijke liquiditeitsproblemen ondervinden teneinde de stabiliteit van en het vertrouwen van het publiek in het financiële systeem te handhaven.

 

Algemene Regels

Geschiktheidscriteria voor bankinstellingen

 1. De bankinstelling dient aan de volgende geschiktheidscriteria te voldoen teneinde in aanmerking te kunnen komen voor de ELA:
  • Zij is solvabel en levensvatbaar en voldoet aan de door de Bank voorgeschreven minimale kapitaaltoereikendheidsratio (CAR). Een bankinstelling wordt aangemerkt als solvabel, indien zij aanvaardbare kapitaaltoereikendheidsratio's kan handhaven c.q. in de volgende zes (6) maanden kan herstellen, die boven de prudentiële vereisten liggen. Een bankinstelling wordt als levensvatbaar beschouwd als zij de winstgevendheid op lange termijn kan handhaven teneinde herhaalde herkapitalisaties te vermijden.
  • Zij ondervindt tijdelijke liquiditeitsuitdagingen, die doorgaans binnen drie (3) tot zes (6) maanden kunnen worden overbrugd.
  • Zij kan aantonen dat alle tot haar beschikbare mogelijkheden zijn benut om haar tijdelijke liquiditeitsuitdagingen aan te pakken, met inbegrip van het aantrekken van middelen op de interbancaire markt.
  • Zij presenteert een liquiditeitsherstelplan met voor de Bank aanvaardbare maatregelen dat onder toezicht van de Bank zal worden uitgevoerd en de volledige terugbetaling van de ELA op korte termijn zal garanderen.
  • Zij verschaft voldoende beleenbaar onderpand, zoals gevraagd door de Bank, om haar ELA-behoefte afdoende te dekken.
 2. Bij de beoordeling van een ELA-verzoek houdt de Bank in het bijzonder rekening met het systemisch karakter van de bankinstelling en, meer in het algemeen, met de mogelijke risico's voor de financiële stabiliteit.
 3. De Bank kan andere criteria vaststellen, indien zij zulks nodig acht.

 

Voorwaarden

 1. Een schriftelijk verzoek voor noodliquiditeitssteun moet worden gericht aan de Bank, waarin onder meer het volgende dient te worden vermeld:
  • Het aangevraagde bedrag voor acute liquiditeitssteun.
  • De redenen voor de aanvraag van de liquiditeitssteun.
  • Een lijst van onbezwaard beleenbare activa, welke de Bank als onderpand kan mobiliseren voor de ELA.
  • De bereidheid van de raad van commissarissen van de bankinstelling om de leenovereenkomst met de Bank, inclusief een conditionaliteitskader (een lijst van toezeggingen en verplichtingen voor de begunstigde bank), en de overeenkomst(en) voor de overdracht van het onderpand mede te ondertekenen.
 2. Bij het verzoekschrift moeten verder de navolgende documenten worden overgelegd:
  • Een kopie van het besluit van de raad van commissarissen, getekend door de voorzitter van de Raad en de statutaire algemeen directeur van de bankinstelling, welke alle informatie bevat die de Bank nodig acht voor de beoordeling van de solvabiliteit en levensvatbaarheid van de bankinstelling.
  • Een kopie van de meest recente goedgekeurde jaarrekening van de bankinstelling.
  • Een verklaring met daarin de redenen waarom de bankinstelling niet in staat is om in haar liquiditeitsbehoefte te voorzien, onderbouwd met een tweeweekse liquiditeitsprognose die elke twee weken zal worden geüpdatet en voldoende detail heeft om de noodzaak van de aanvraag te staven. Ook zal onderbouwd aangetoond moeten worden dat alle andere bronnen van liquiditeitsvoorziening zijn aangewend en volledig zijn benut.
  • Indien het een filiaal van een bankengroep betreft, een verklaring waarom de moederbank niet in de liquiditeitsbehoefte kan voorzien.
  • Een door de Bank goed te keuren liquiditeitsherstelplan, waarin duidelijke en controleerbare doelstellingen (“targets”) zijn opgenomen met betrekking tot de aanpak van het liquiditeitstekort en de wijze waarop de instelling de lening zal afwikkelen.
  • De meest recente procuratieregeling.

 

Beleenbaar activum, waardevermindering en prijsvaststelling

 1. De bankinstelling zal worden verplicht om onderpand te verstrekken aan de Bank op de dag waarop de overeenkomst voor liquiditeitssteun in werking treedt.
 2. De beleenbare activa, die door de Bank zijn aangemerkt als in aanmerking komend voor het verstrekken van de ELA, moeten voldoen aan de onderstaande vereisten:
  • De activa zijn eigendom van de aanvragende bankinstelling.
  • De activa zijn niet verpand of bezwaard in procedures van gedwongen executie.
 3. De bankinstelling die de ELA ontvangt, draagt de eigendom van het onderpand over aan de Bank op een juridisch correcte wijze. Voor het afgegeven onderpand, waarvan de uitwinning daarvan bij wanprestatie een andere werkwijze vereist, zal de Bank specifieke procedures uitvaardigen met betrekking tot de rechtszekerheid en de operationele uitvoerbaarheid.
 4. De Bank past discretionaire risicobeheersingsmaatregelen toe, inclusief waardeverminderingspercentages (“haircuts”) op de marktwaarde van het geaccepteerd beleenbare onderpand, concentratielimieten en ruime zekerheidsstellingen.
 5. De waarde van het onderpand, na toepassing van een haircut, dient te allen tijde tenminste gelijk te zijn aan het bedrag van het verleende krediet. Indien op enig moment de waarde van het onderpand beneden de waarde van het krediet komt te liggen, behoudt de Bank zich het recht voor om aanvullende zekerheden op te vragen teneinde dit verschil weg te werken.
 6. Activa die als beleenbaar onderpand worden aangemerkt door de Bank zijn:
  • Schatkistpapier uitgegeven door de Staat Suriname.
  • Waardepapier uitgegeven door de Bank.
  • Verhandelbare effecten uitgegeven door een nationale overheid of een internationale financiële instelling, welke uitgedrukt zijn in convertibele vreemde valuta.
  • Verhandelbare effecten uitgegeven door een binnenlandse financiële instelling of onderneming.
  • Kredietvorderingen die voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria.
  • Bankpapier gedenomineerd in convertibele vreemde valuta.
 7. De Bank behoudt zich het recht voor om elk activum te accepteren of af te wijzen en andere dan de genoemde activa te overwegen.

 

Looptijd

 1. De Bank zal de ELA verstrekken aan de bankinstelling tegen een afdoend onderpand met een looptijd van twee (2) weken. Zolang de ELA nodig is en aan alle voorwaarden voor de ELA is voldaan, kan de Bank die verlengen en opnieuw kalibreren, zoals elke twee (2) weken. De Bank zal bij elke mogelijke verlenging de voortgang beoordelen die is gemaakt om aan de voorwaarden van de ELA te voldoen, inclusief de uitvoering van het liquiditeitsherstelplan.
 2. Voor een vernieuwing van de ELA, zal de bankinstelling ten minste drie (3) werkdagen vóór de vervaldatum van de ELA, schriftelijk de Bank meedelen dat zij geheel of gedeeltelijk niet in staat zal zijn om de ELA terug te betalen. Voorts zal de bankinstelling de documenten en de informatievereisten, zoals vermeld onder paragraaf II en III van deze circulaire, moeten verstrekken aan de Bank.
 3. Alvorens een eventuele verlenging goed te keuren, zal de Bank moeten worden overtuigd dat het liquiditeitsherstelplan naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Daarnaast zal er bewijs moeten worden geleverd dat de bankinstelling nog steeds voldoet aan alle overige criteria opgenomen in deze circulaire.
 4. Indien de Bank besluit de ELA niet te verlengen, zal de desbetreffende bankinstelling de ELA op de vervaldatum moeten terugbetalen. In het geval dat de desbetreffende bankinstelling niet in staat is om het volledig bedrag terug te betalen, zal de Bank gebruikmaken van het verstrekt onderpand en zal zij op basis van de Wet Toezicht Kredietwezen 2011 acties ondernemen. De Bank zal de rentekosten in rekening brengen ten laste van het uitwinningsbedrag van het onderpand, totdat de lening volledig is terugbetaald.

 

Rente

De rente van de Emergency Liquidity Assistance wordt berekend op basis van de rente van de beleningsfaciliteit met een renteopslag (“premium”) van 150 basispunten.

 

Staatsgarantie

De Bank behoudt zich het recht voor om een ​​Staatsgarantie te vragen, indien er bij de Bank enige bedenkingen bestaan inzake de tegenpartij, het onderpand, de omvang of de duur van de liquiditeitsbehoefte of de exit-strategie.

 

Verhoogd toezicht en conditionaliteit

 1. Verhoogd toezicht en conditionaliteit zijn noodzakelijke voorwaarden bij het verlenen van de ELA en zullen worden toegepast om te garanderen dat de bankinstelling actief blijft voldoen aan haar liquiditeitsherstelplan.
 2. De bankinstelling die de ELA ontvangt wordt onder bijzonder toezicht geplaatst dat slechts wordt opgeheven, nadat zij haar verplichting voor terugbetaling van de ELA heeft voldaan.
 3. Het liquiditeitsherstelplan van de bankinstelling voorziet in een voor de Bank aanvaardbaar actieplan voor de oplossing van het liquiditeitsprobleem en de terugbetaling van de ELA.
 4. De bankinstelling dient om de twee (2) weken bij elke verlenging van de ELA kwalitatieve updates te verstrekken over haar acties en dient om de drie (3) maanden een volledige update te verschaffen van het kwantitatieve document, dat het liquiditeitsherstelplan omvat.
 5. De bankinstelling rapporteert dagelijks de toestand van haar liquiditeit aan de Bank, inclusief de lopende kasstromen.
 6. Tijdens het gebruik van de ELA kan de Bank, indien nodig, bijkomende inspecties ter plaatse uitvoeren om na te gaan of de bankinstelling voldoet aan de door de Bank gestelde voorwaarden.
 7. Bij de verstrekking van de ELA kan de Bank, om het risico op wanbetaling van liquiditeitssteun te verminderen, de vereisten aanscherpen waaraan de bankinstelling zich dient te houden, zoals aanvullende rapportageverplichtingen. De verplichtingen staan vermeld in de ELA-leenovereenkomst.

 

PROCEDURES EN INSTRUCTIES

Goedkeuring en Creditering van de Middelen

 1. Een verzoekschrift met de nodige bijlagen wordt door de aanvragende bankinstelling gericht aan de Governor van de Bank.
 2. De Bank zal de bankinstelling binnen drie (3) werkdagen schriftelijk in kennis stellen van haar besluit.
  • In het geval van goedkeuring,
   • worden het goedgekeurde bedrag van de liquiditeitssteun, de rentekosten en de datum van terugbetaling in de brief vermeld; en
   • wordt de rekening van de bankinstelling gecrediteerd met de goedgekeurde leensom en krijgt de Bank de juridische eigendom van het (de) geïdentificeerde onderpand(en).
  • Indien de aanvraag niet is goedgekeurd, zal de Governor van de Bank de desbetreffende bankinstelling hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 3. Bij de beoordeling van een aanvraag zal de Bank onder meer de solvabiliteit en de levensvatbaarheid van de instelling in ogenschouw nemen. De Bank kan aanvullende informatie bij de aanvragende bankinstelling opvragen om de aanvraag te beoordelen.

 

Terugbetaling

Op de vervaldatum van de leenovereenkomst zal de bankinstelling de overeengekomen leensom vermeerderd met de rente terugbetalen aan de Bank. De rekening van de bankinstelling bij de Bank zal met het totaalbedrag aan obligo en rente worden gedebiteerd op de datum van terugbetaling. Na ontvangst van schriftelijke instructies van de desbetreffende bankinstelling, zal de Bank het onderpand aan de bankinstelling retourneren.

 

Sancties

Indien de lening op de vervaldatum niet volledig is terugbetaald, neemt de Bank de volledige juridische en begunstigde eigendomstitel van het verstrekt onderpand over en zal zij een sanctie opleggen en corrigerende maatregelen treffen. Niet-terugbetaling van de ELA door een bankinstelling zal worden aangemerkt als een geval van wanprestatie, welke de Bank toelaat de ELA-leenovereenkomst te ontbinden alsook eventuele andere overeenkomsten die met de desbetreffende bankinstelling zijn gesloten.

 

SLOTBEPALING

 1. De Bank is bevoegd de bepalingen in de circulaire periodiek te herzien.
 2. Onderhavige herziene circulaire vervangt de circulaire betreffende ELA van 26 september 2019 en de circulaire houdende wijzigingen in de algemene regels van de ELA van 22 juli 2021 en treedt vanaf de dagtekening in werking.

 

Paramaribo, 8 juni 2022

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen30 november - 10:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,744 38,064
EUR 40,620 41,525
GBP 47,919 48,858
ANG 20,738 21,145
AWG 20,969 21,380
BRL 7,709 7,860
TTD 5,568 5,678
BBD 18,606 18,971
XCD 13,979 14,253
PER 100 GYD 17,935 18,286
CNY 5,296 5,399

Gewogen Gemiddelde Koersen30 november - 10:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,158 37,508
EUR 38,644 39,112
GBP 47,175 48,109
ANG 20,416 20,821
AWG 20,643 21,052
BRL 7,589 7,739
TTD 5,482 5,591
BBD 18,317 18,680
XCD 13,762 14,035
PER 100 GYD 17,656 18,006
CNY 5,213 5,317

GoudcertificatenNovember 23

Coupure SRD
5 gram 25.050,27
10 gram 50.100,54
50 gram 250.502,69
100 gram 501.005,38
500 gram 2.505.026,92
1000 gram 5.010.053,84
Gold LBMA USD 2.046,95 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 20,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 23,7
CBTD231115-1W 2023-11-15 20,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 29,2

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 24,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 28,4
CBTD231115-1W 2023-11-15 24,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 35,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures