De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bij Bankwet van 1956 opgericht en is op 1 april 1957 met haar activiteiten aangevangen. Sindsdien heeft deze instelling een centrale rol vervuld bij de financiële en economische ontwikkeling van Suriname.  Als monetaire autoriteit heeft de CBvS als hoofddoelstelling het behoud van de koopkracht van de Surinaamse dollar (SRD).  Zij is tevens toezichthouder op de financiële sector, bankier van de commerciële banken, kassier en bankier van de Staat, alsook financieel adviseur van de Regering. Sinds 10 januari 2024 is de CBvS bij wet tevens aangewezen als resolutieautoriteit voor falende kredietinstellingen. De CBvS werkt momenteel aan een aantal fundamentele hervormingen van haar eigen organisatie en van het financiële stelsel van Suriname. Deze hervormingen zijn gericht op de modernisering en de verbetering van de efficiëntie, de stabiliteit en de integriteit van het financiële systeem.

 

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van de CBvS is vastgelegd in de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2023 no.65) en opgenomen in artikel 9:

 1. De Bank heeft als hoofddoelstelling het bereiken en handhaven van stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname, oftewel prijsstabiliteit.
 2. Onverminderd haar hoofddoelstelling streeft de Bank het behoud na van de stabiliteit van het financieel systeem, oftewel financiële stabiliteit.

 

MANDAAT EN TAKEN

Het mandaat van de CBvS is vastgelegd in de Centrale Bankwet 2022 (S.B. 2023 no.65) en omvat de volgende taken, zoals opgenomen in artikel 10:

 1. het ontwikkelen en voeren van monetair beleid;
 2. het verzorgen van de chartale geldsomloop in Suriname;
 3. het uitoefenen van macroprudentieel toezicht ter ontwikkeling van een gezond financieel systeem in Suriname conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen;
 4. het uitoefenen van microprudentieel toezicht op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland en op de kapitaalmarkt, conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich mede op de corporate governance, deugdelijkheid van het bestuur en de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en subsectoren;
 5. het treffen van maatregelen tot herstel danwel afwikkeling van zwakke, respectievelijk falende kredietinstellingen conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen;
 6. het uitoefenen van toezicht op het elektronisch en overig nietchartaal betalingsverkeer, het een en ander conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen;
 7. het bevorderen van de goede werking van het binnenlands en het buitenlands betalingsverkeer van Suriname.

 

MISSIE

De missie is afgeleid van de taakstelling van de CBvS en luidt als volgt: 

Het bevorderen van monetaire en financiële stabiliteit in Suriname ter stimulering van de nationale sociaal-economische ontwikkeling. 

 

VISIE

De CBvS zet haar richting uit met het vaststellen van haar visie. Met deze visie willen wij alle stakeholders informeren over onze ambities en het toekomstbeeld van de CBvS.

 

De visie luidt als volgt:

De Bank is een autonome monetaire en financiële autoriteit die gerespecteerd wordt en op professionele wijze bijdraagt aan een welvarend Suriname.

 

De kernpunten van de visie zijn:

 • Autonome monetaire en financiële autoriteit;
 • Gerespecteerd;
 • Professioneel.

 

KERNWAARDEN

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een organisatie, die de cultuur mede bepalen en ook wel het ethisch kompas van een organisatie worden genoemd.

 

Om onze visie te behalen worden voor onze medewerkers en de organisatie als geheel de volgende kernwaarden als essentieel beschouwd:

 • Respect;
 • Integriteit;
 • Kostenbewustheid;
 • Professionaliteit;
 • Samenwerken.


ORGANISATIE

Om de bij wet opgedragen taken op een technisch verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren moeten moderne centrale banken, op basis van ‘best practices’, een bepaalde mate van autonomie genieten. De praktijk wijst namelijk uit dat er een positieve correlatie bestaat tussen de mate van autonomie van centrale banken en het behalen van de doelstelling van prijsstabiliteit. Autonomie en een deugdelijk en transparant systeem van ‘checks and balances’, gepaard gaande met tijdige verantwoording, zijn cruciale onderdelen van good governance.

 

Het bestuur van de CBvS wordt gevoerd door de Directie, bestaande uit de President, en minimaal drie tot maximaal vijf directeuren. De Directie wordt voorgezeten door de President, die ook wel de titel van Governor draagt. De President vertegenwoordigt als voorzitter van de Directie de Bank in en buiten rechte. De President en de directeuren worden aangesteld door de Regering voor een periode van zeven jaar. De Directie rapporteert aan de Raad van Commissarissen.

 

De CBvS heeft vier directoraten. Daarnaast zijn er afdelingen met een ondersteunende functie, die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de President vallen.

 

De vier directoraten zijn:

 • Directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken
 • Directoraat Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden
 • Directoraat Toezicht Kredietwezen
 • Directoraat Financiën en Bedrijfsvoering

 

De leiding van de CBvS ziet er vanaf 19 februari 2024 als volgt uit:

 • Maurice Roemer - President 
 • Rakesh Adhin - Directeur Toezicht Kredietwezen/Plaatsvervangend President
 • Harry Dorinnie - Directeur Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden
 • Ricky Soedamah - Directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken

 

De Raad van Commissarissen bestaat vanaf dezelfde datum uit de volgende leden:

 • Dharmradj Parohi - Voorzitter
 • Robbie Poetisi - Plaatsvervangend Voorzitter
 • Fidesha Djemesi - Commissaris
 • Eric Feller - Commissaris
 • Tulsa Koema-Plein - Commissaris
 • Daniël Lachman - Commissaris
 • Stanley Mathura - Commissaris

 

De CBvS biedt werkgelegenheid aan ongeveer 435 personen.

Vertrouwen Centraal is een serie van 10 afleveringen en wordt u aangeboden door de Centrale Bank van Suriname.
U kunt hierdoor nader kennis maken met de Centrale Bank, de rol die zij speelt en alles wat daarmee samenhangt

 1. Vertrouwen centraal deel 1 : De rol van de CBvS http://youtu.be/okYQUGfHn10
 2. Vertrouwen centraal deel 2 : Wisselkoersen http://youtu.be/UXty4W9nZ2s
 3. Vertrouwen centraal deel 3 : Geld en gelddekking http://youtu.be/u8o5NjD5kog
 4. Vertrouwen centraal deel 4 : Inflatie http://youtu.be/AV8yfqgpooo
 5. Vertrouwen centraal deel 5 : Monetair beleid http://youtu.be/Q7o-Jh4S04I
 6. Vertrouwen centraal deel 6 : Overheidsbegroting http://youtu.be/TugqaaFiDOg
 7. Vertrouwen centraal deel 7: Economische groei http://youtu.be/GV2jCUQkyko
 8. Vertrouwen centraal deel 8: Betalingsbalans http://youtu.be/pcRtVv4304M
 9. Vertrouwen centraal deel 9: Monetaire reserve http://youtu.be/ODaar4nG7zk
 10. Vertrouwen centraal deel 10: De weekbalans http://youtu.be/qepHR_uTVho

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) opende haar deuren op 1 april 1957 en heeft als monetaire autoriteit een belangrijke rol in de economie te vervullen vanwege haar sturing van het geldaanbod beschikbaar voor economische transacties.

De Centrale Bank van Suriname heeft de volgende wettelijke hoofdtaken:

 • het in omloop brengen van de nationale munt;
 • het stabiliseren van de waarde van de Surinaamse dollar;
 • het optreden als kassier en bankier van de Staat;
 • het optreden als bankier van de commerciële banken;
 • het houden van toezicht op de financiële sector.

 

De CBvS beheert ook de internationale reserves van het land en zorgt ervoor dat er voldoende goud en buitenlandse valutareserves aanwezig zijn om te allen tijde te kunnen voldoen aan noodzakelijke externe betalingsverplichtingen van Suriname.

Uiteraard was er ook geld in omloop in de Suriname voordat de CBvS in 1957 werd opgericht. De eerste Surinaamse munt werd in 1679 geslagen, en werd de Papegaaienmunt genoemd. Op de munt was een papegaai afgebeeld die op een tak zit met één, twee of vier bladeren. Eén blad stond voor één pond suiker, dat toen tien cent kostte. Suiker was in die periode (1667-1761) wettig betaalmiddel. Toen suiker zijn rol als betaalmiddel verloor, begon de periode van kaartengeld (1761-1827). De speelkaarten kregen een nominale waarde, een stempel en de handtekening van een of twee bevoegde ambtenaren, en werden vervolgens uitgegeven als wettig betaalmiddel.

Na de periode van kaartengeld, kwam de periode van aansluiting bij het Nederlands geldwezen (1827-1940). Eerst werden Nederlandse munten en bankbiljetten als wettig betaalmiddel gebruikt, maar door geldschaarste werd in 1829 te Paramaribo de West-Indische Bank opgericht, die bevoegd was om bankbiljetten in circulatie te brengen. Door gebrek aan munten gaf deze bank ook biljetten uit van 10, 15, 25 en 50 cent. Vanwege onzorgvuldige kredietverlening kwam de bank echter al heel gauw in solvabiliteitsproblemen. Haar bankbiljetten werden ingetrokken en ingeruild tegen Nederlandse munten, waarna de bank in 1948 werd geliquideerd.

Toen de economie, na de afschaffing van de slavernij in 1863, groeide en er meer werd gehandeld, geleend en gespaard, werd duidelijk dat er meer geld in omloop moest worden gebracht. Hiertoe werd in 1865 De Surinaamsche Bank (DSB) opgericht als circulatiebank tevens handelsbank. In weerwil van de naam was het kapitaal van deze bank grotendeels in handen van Nederlandse particulieren en bedrijven. Maar op de bankbiljetten van DSB waren wel Surinaamse symbolen en landschappen afgebeeld. Om de nieuwe circulatiebank tegen financiële problemen te behoeden moesten haar korte termijn verplichtingen voor 33⅓ procent zijn gedekt door gangbare muntspecie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam de export van Surinaams bauxiet naar de Verenigde Staten toe en werd dit land onze grootste handelspartner. Om deze reden werd de Surinaamse gulden in 1940 losgekoppeld van de Nederlandse gulden en gekoppeld aan de US-dollar. Hiermee werd de periode van monetaire autonomie (1940-heden) ingeluid. In 1954 kreeg Suriname binnenlands zelfbestuur en veranderden een aantal functies van de lokale overheid in Suriname, waaronder met betrekking tot het geldstelsel. Tegen deze achtergrond werd de Centrale Bank van Suriname opgericht als derde, tevens laatste, circulatiebank van ons land. 

Subcategorieën

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen19 april - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 34,398 34,612
EUR 36,371 36,729
GBP 42,799 43,637
ANG 18,900 19,270
AWG 19,110 19,485
BRL 6,524 6,652
TTD 5,090 5,190
BBD 16,957 17,289
XCD 12,740 12,990
GYD PER 100 16,345 16,665
CNY 4,750 4,844

Gewogen Gemiddelde Koersen19 april - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 33,680 34,236
EUR 34,929 35,460
GBP 41,905 42,735
ANG 18,505 18,872
AWG 18,711 19,082
BRL 6,388 6,515
TTD 4,984 5,082
BBD 16,603 16,932
XCD 12,474 12,721
GYD PER 100 16,004 16,321
CNY 4,651 4,743

GoudcertificatenApril 19

Coupure SRD
5 gram 26.514,70
10 gram 53.029,41
50 gram 265.147,05
100 gram 530.294,10
500 gram 2.651.470,49
1000 gram 5.302.940,98
Gold LBMA USD 2.382,70 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240417-1W 2024-04-17 34,3
CBTD240411-1W 2024-04-11 34,0
CBTD240403-1W 2024-04-03 37,8
CBTD240327-1W 2024-03-27 37,2

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240417-1W 2024-04-17 41,2
CBTD240411-1W 2024-04-11 40,8
CBTD240403-1W 2024-04-03 45,4
CBTD240327-1W 2024-03-27 44,6
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb*   0.4 25.4

*) Preliminary figures